Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

13.9.2019
Příjem žádostí: 3.2.2020 - 4.2.2020 Alokace: 250 000 000  Kč
Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku a posílit kontakt dětí s přírodou umožní nová dotační výzva Ministerstva životního prostředí. Rozděleno bude 250 milionů korun na vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu.

Na co můžete dotaci získat

 1. Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
 2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
 3. Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Bližší informace a podmínky v textu výzvy.

Kdo může žádat

 • Obce,
 • předškolní zařízení mateřské školy,
 • lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny,
 • základní školy,
 • střední školy,
 • domy dětí a mládeže,
 • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO,
 • nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

Výše příspěvku

100500 tis. Kč, maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020, 10:00
Ukončení příjmu žádostí: 4. 2. 2020
Realizace podpořených projektů:  do 31. 12. 2022

Jak podat žádost

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Ing. Stanislav Vodička, vedoucí Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 647 e-mail: stanislav.vodicka@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Časté dotazy

Výzva 7/2019 – Přírodní zahrady
Je uznatelným výdajem venkovní učebna (altán)?

Výzva 7/2019 není zaměřena na podporu „učení ve venkovní učebně“, ale na podporu „učení venku, v přírodní zahradě“. Smyslem výzvy tedy není přesunout výuku ze školní třídy do venkovní učebny. Smyslem výzvy je podpořit děti, aby se učily, pracovaly a hrály v prostředí přírodní zahrady, které dá dostatečný prostor jejich tvořivosti a umožní jiný typ vyžití a výuky než jaký je obvyklý v učebně. Výuka v přírodní zahradě má být aktivním tvořením, hrou a poznáním, k tomu jsou vhodné záhony, interaktivní prvky a různá přírodní zákoutí, nikoli venkovní učebna.

S ohledem na výše uvedené není pořízení venkovní učebny podporováno. V rámci „nákladů obvyklých prvků přírodních zahrad“ je možné podpořit „přístřešek z přírodního materiálu“, který může sloužit jako dočasný úkryt, případně k uskladnění vybavení pro výuku.

Co si představit pod názvem přístřešek z přírodního materiálu?

Lehkou konstrukci z přírodních materiálů, která může sloužit jako dočasný úkryt, případně k uskladnění vybavení pro výuku. V nezbytném rozsahu jsou přípustné i jiné než přírodní materiály, pokud jsou součástí konstrukce či kotvení přístřešku z jinak přírodního materiálu (např. spojovací materiál, betonové patky apod.).

Je možné podpořit integrované interaktivní nebo didaktické prvky?

Náklady na integrované prvky je možno považovat za způsobilé za předpokladu, že jednotlivé prvky (části integrovaného prvku) jsou reálné a funkční. Pokud konstrukce takového prvku odpovídá finanční náročnosti „nákladů obvyklých prvků přírodních zahrad“, je možno využít plnou částku uvedenou v tabulce. Pokud konstrukce takového prvku částce dle nákladů obvyklých prvků neodpovídá, je možné nárokovat pouze nižší, skutečnosti odpovídající částku.

Je možné pořídit položku ze seznamu „nákladů obvyklých prvků“, která je dražší než cena uvedená v tabulce?

Ano, to je možné, ale základ pro výpočet dotace bude vždy odpovídat položce „nákladů obvyklých prvků“ (tento limit bude nastaven i v rozpočtu v AIS). Pokud je položka reálně levnější než cena dle „nákladů obvyklých prvků“, je třeba do rozpočtu v AIS vyplnit reálnou cenu. Skutečná cena dané položky bude uvedena na účetním dokladu.

Mohou žádat o podporu soukromé ZŠ a MŠ?

Ano, podpora bude pravděpodobně poskytnuta v režimu „de minimis“

Nezkolabuje AIS při spuštění příjmu žádostí?

Příjmový modul AIS je dimenzovaný na velkou zátěž v krátkém časovém úseku. K problémům při příjmu žádosti u dosud administrovaných výzev nedošlo, přestože zájem byl v některých případech velký.

Za jak dlouho bude žadatel vědět, že bude jeho projekt podpořen či nikoliv?

Předpokládáme, že Rozhodnutí o poskytnutí podpory obdrží žadatelé do konce školního roku tak, aby mohla být realizace či rekonstrukce školních zahrad zahájena již o školních prázdninách.

Od jaké doby jsou uznatelné náklady projektu?

Ode dne vyhlášení výzvy, tzn. od 13. 9. 2019.

Musí být k žádosti doložena projektová dokumentace?

Ano, jednou z povinných příloh žádosti je projektová dokumentace v realizační fázi, v podrobnosti adekvátní navrženým opatřením. Pokud se jedná o jednoduchý záměr, je možné projektovou dokumentaci nahradit nákresem. V každém případě je třeba, aby z dokumentace nebo nákresu vyplývalo, co se kde bude realizovat a kolik to bude stát (rozpočet).

Lze pořídit v rámci projektu i nějakou položku, která není uvedena v „nákladech obvyklých prvků“?

Ano, toto je možné, ovšem taková položka musí být vedena jako „nezpůsobilá“ a bude v plné výši hrazena z vlastních zdrojů žadatele.

Lze si v AIS předpřipravit žádost před otevřením příjmu?

Toto bohužel není možné – příjem v AIS bude otevřen až 3. 2. 2020 v 10 hod, nicméně je možné připravit si všechny přílohy v elektronické podobě nezbytné pro podání v AIS.

Musí být přírodní zahrada přímo u MŠ či ZŠ?

Zahrada nemusí být prostorově umístěna přímo u MŠ/ZŠ, musí se ale jednat o zahradu MŠ/ZŠ, nikoliv například o veřejně hřiště. Dále je třeba, aby zahrada nebyla příliš daleko a bylo tak skutečně možné zajistit její intenzivní využití v rámci výuky.

Může jeden žadatel (např. sloučená ZŠ a MŠ) podat žádost na dvě přírodní zahrady?

Ano, toto je možné, pokud je to nezbytné zejména s ohledem na počet dětí, případně jejich věkové složení a pokud toto má oporu ve školním vzdělávacím programu, školním plánu EVVO apod. Každá zahrada pak musí odpovídat (odlišným) požadavkům relevantní věkové skupiny. Tyto zahrady musí být prostorově odděleny, aby bylo dodrženo pravidlo, že v rámci jedné zahrady musí být podána pouze jedna žádost.

Musí žadatel informovat SFŽP ČR o participačních aktivitách již ve fázi plánování projektu?

Toto není třeba, informace o participačních aktivitách ve fázi pánování projektu uveďte do Přílohy č. 1 žádosti (Popis projektu).

Jak má žadatel doložit nárůst časové dotace ve využívání zahrady ve výuce?

Toto lze nejlépe doložit prostřednictvím porovnání hodnoty indikátoru „Počet osob hodin dětí a žáků, kteří zahradu využívají v jednom školním roce“ před a po realizaci projektu. Hodnota indikátoru bude stanovena na základě kvalifikovaného odhadu.

Patří mezi způsobilé výdaje příprava žádosti?

Nepatří, tento náklad není uveden v Příloze č. 2 Náklady obvyklých prvků přírodních zahrad.

Je zemina uznatelným výdajem?

Samostatně není, náklad na zeminu již je započten v rámci jednotlivých nákladů obvyklých prvků (např. vyvýšený záhon, ovocný strom apod.).

Dokumenty ke stažení