Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Co znamená podmínka „hlavního vlastníka“?

Co znamená podmínka „hlavního vlastníka“?

07.11.2019
Doplňujeme informace pro žadatele o podporu vodohospodářských projektů z výzvy č. 4/2019 týkající se podmínky „hlavního vlastníka“.

S ohledem na časté dotazy týkající se podmínky „hlavního vlastníka“ uvádíme základní informace a postupy, kterými je nezbytné se řídit při podávání žádostí.

Pro projekty podávané v rámci výzvy č. 4/2019 (dále jen „výzva“) platí, že musí naplnit podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury v souladu s Přílohou č. 7 – Metodikou pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014-2020 (platné verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020), dále jen „metodika“. Jednou z podmínek provozování je i podmínka „hlavního vlastníka“.

Obecně platí, že žadatelem může být pouze oprávněný příjemce podpory, vyjmenovaný ve výzvě, častou chybou je opominutí podmínky, že oprávněný příjemce musí zároveň splnit i podmínku „hlavního vlastníka“. Podmínka „hlavního vlastníka“ znamená, že žadatelem může být jen subjekt, který vlastní veškerou, či převážnou většinu stávající vodohospodářské infrastruktury (dále jen „VHI“).  Hodnota VHI se určuje k okamžiku podání žádosti a stanovuje se dle vybraných údajů majetkové evidence (dále jen „VÚME“) za území relevantní obce (tzn. celé katastrální území relevantní obce) v dotčené složce pitné nebo odpadní vody.

Pokud na území relevantní obce existuje více vlastníků, je nezbytné k žádosti doložit VÚME za všechny vlastníky VHI za celou relevantní obec v dotčené složce pitné nebo odpadní vody prokazující, že je splněna podmínka „hlavního vlastníka“. V této souvislosti upozorňujeme, že provozní situace bude podléhat podmínkám provozování za celé území obce, tedy i za více vlastníků (pokud není vlastníkem soukromý subjekt), blíže viz metodika.

Pro případ specifických situací je podmínka „hlavního vlastníka“ blíže popsána v kapitole č. 2 metodiky. Veškeré specifické případy je nezbytné vyjasnit ještě před podáním žádosti. V případě otázek je možné konkrétní dotazy konzultovat s pracovníky Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury Státního fondu životního prostředí ČR.