Právě se nacházíte: NPŽP > O programu > Schválené projekty

Schválené projekty

V této rubrice naleznete seznamy projektů schválených k finanční podpoře z prostředků Národního programu Životní prostředí. Jeden soubor (pdf) obsahuje všechny projekty, ke kterým bylo vydáno Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků v daném kalendářním roce.

Vyhodnocování žádostí o podporu provádí Státní fond životního prostředí ČR na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, metodické a technické úrovně řešení a podle kritérií uvedených v příslušné výzvě. Vyhodnocené žádosti, které jsou v souladu se směrnicí MŽP č. 4/2015 a splňují podmínky výzvy, se předkládají Radě Fondu k projednání.

Rada Fondu následně doporučí projekty k podpoře ministrovi životního prostředí, který rozhodne o poskytnutí podpory. Tím je projekt schválen a na základě vydaného rozhodnutí ministra a splnění veškerých podmínek programu uzavře Fond s žadatelem písemnou smlouvu. Čerpat prostředky může žadatel po nabytí právní účinnosti smlouvy a po předložení žádosti o uvolnění finančních prostředků.

Od 1. 2. 2022 jsou schválené projekty centrálně evidovány na stránce Otevřená data SFŽP ČR.

Schválené projekty Národního programu Životní prostředí / Národního plánu obnovy

Schválené projekty z programu Dešťovka

Schválené projekty z výzvy č. 9/2019 Výsadba stromů

Schválené projekty z Národních programů