Nabídka dotací

Vybrat dotace dle

10.7.2024
Příjem žádostí: 15.7.2024 - 31.12.2024 Alokace: 50 000 000  Kč
Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem.
4.6.2024
Příjem žádostí: 1.7.2024 - 31.10.2024 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Dotace je určena pro vlastníky veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace, primárně s využitím obnovitelných zdrojů. Podpořena bude realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie. ...
7.5.2024
Příjem žádostí: 15.5.2024 - 2.9.2024 Alokace: 7 800 000 000  Kč
Na výstavbu kanalizace a výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod je připraveno 7,8 mld. Kč.
7.5.2024
Příjem žádostí: 15.5.2024 - 2.9.2024 Alokace: 2 200 000 000  Kč
Podpora je zaměřena na výstavbu přivaděčů a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů. Cílem výzvy je zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.
9.4.2024
Příjem žádostí: 29.4.2024 - 31.12.2026 Alokace: 95 000 000  Kč
Cílem výzvy je zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a podpora biodiverzity v nich. Výše podpory na jeden projekt je stoprocentní. Prostředky jsou určeny resortním organizacím Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a správám národních parků, které ze zákona zajišťují výkupy.
9.4.2024
Příjem žádostí: 6.1.2025 - 31.3.2025 Alokace: 50 000 000  Kč
Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, energetického a materiálového využití a opětovného využití autovraků. Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování vozidel s ukončenou životností.
2.4.2024
Příjem žádostí: 6.5.2024 - 5.5.2025 Alokace: 30 000 000  Kč
Cílem výzvy je snižování emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanované zákonem o ochraně ovzduší a/nebo snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů. Díky této výzvě budou omezeny negativní dopady na kvalitu ovzduší a tím na lidské zdraví. K těmto účelům je vyhrazeno 30 milionů korun.
2.4.2024
Příjem žádostí: 2.9.2024 - 28.2.2025 Alokace: 15 000 000  Kč
Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. Je určena pro tvorbu Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima. Dotace slouží především k zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora adaptace na změny klimatu. Výzva je určena k uspořádání Místního dne pro klima a energii. Výše podpory může dosáhnout až 2 miliony korun....
2.4.2024
Příjem žádostí: 2.4.2024 - 31.12.2025 Alokace: 400 000 000  Kč
Cílem výzvy je zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných nebo bytových domů.
11.7.2023
Příjem žádostí: 1.9.2023 - 2.9.2024 Alokace: 1 600 000 000  Kč
Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.