Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 418 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení dvou elektromobilů kategorie N1 pro Ústav sociálních služeb v Praze 4. Nově pořízená vozidla slouží k rozvozu obědů seniorům po městské části Praha 4.
Dotace ze SFŽP ČR činila 566 056 Kč. Předmětem projektu byla revitalizace zeleně na třech samostatných místech v obci. Došlo k odstranění odumírajících dřevin a následně k výsadbě trvalek, keřů, stromů a k výsevu trávníku. Všechny rostliny jsou rostlinami původními v dané oblasti a jsou pro daná stanoviště vhodné.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 250 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení jednoho elektromobilu kategorie N1 pro město Pohořelice. Nově pořízené vozidlo slouží ke svozu bioodpadu a elektroodpadu ze sběrných míst, svozu komunálního odpadu u košů v okrajových částech města a pro kontrolu a údržbu dětských hřišť.
Dotace dosáhla výše 179 838 Kč. Předmětem projektu bylo zlepšení stavu přírody v městysu Blížkovice. V navrženém prostoru byla vysazena izolační zeleň, která do budoucna oddělí část bytových domů a zároveň poslouží jako zelená komunikační tepna procházející městysem a spojující opačné strany extravilánu. Liniový porost je tvořen oboustrannou alejí. Prostor byl zatravněn luční směsí.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 143 467 Kč. V rámci projektu došlo k mechanickému vyčištění vrtu, odčerpání a ověření jeho vydatnosti. Součástí projektu byla i výměna potrubí od vrtu k vodoměrné šachtě.
Dotace ze SFŽP ČR činila 203 254 Kč. V rámci projektu byl vystrojen stávající průzkumný hydrogeologický vrt a bylo vybudováno jeho napojení na stávající vodovodní řad.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 400 000 Kč. V rámci projektu došlo k revitalizaci tří ploch veřejné zeleně v obci. Byly vysazeny stromy a keře v okolí místního hřbitova.
Dotace dosáhla výše 700 000 Kč. V rámci projektu došlo k úpravě zeleně a k nové výsadbě na návsi obce a v okolí základní školy. Byla také pořízena technologie na údržbu veřejné zeleně.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 965 028 Kč. Předmětem projektu byla revitalizace starého třešňového sadu nad obcí lety u Písku. V rámci projektu byl sad vyčištěn od náletů a poškozených dřevin, byly ošetřeny staré cenné stromy a vysazeny stromy nové, převážně vysokokmeny starých krajových odrůd. Pod dřevinami byl založen nový travní porost.
Dotace ze SFŽP ČR činila 734 757 Kč. Předmětem projektu byla revitalizace volné trávníkové plochy v centru obce. V rámci projektu byl zřízen mlatový a kamenný chodník, instalován mobiliář a vysazeny nové dřeviny. Vzniklo tak místo, které se stane novým kulturním centrem obce.