Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 3 000 000 Kč. Nová zástavba si vyžádala zkapacitnění přivaděče pitné vody z vodojemu Na Habří do obce Velké Přílepy v délce cca 785 m. Dále byla vybudována nová armaturní šachta a byla provedena úprava technologie ve stávajícím vodojemu Velké Přílepy.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 2 000 000 Kč. Stachy nechaly opravit místní komunikaci včetně chodníků nacházejících se v blízkosti informačního centra, kostela a kaple v délce 290 m. Stávající poškozený povrch se živičným povrchem a betonovou mazaninou byl nahrazen betonovou dlažbou a dlažbou kamennou.
Dotace dosáhla výše 1 984 565 Kč. Oprava místní komunikace v délce 758 m je zakomponována do souboru opatření, který má zajistit bezpečné a udržitelné pěší i cykloturistické putování na trase Vintířovy stezky, která začíná v německém Niederaltaichu a směřuje až do Prahy.
Dotace ze SFŽP ČR činila 974 868 Kč. Oprava místních komunikací v délce 348 m v části obce Dobrá Voda směrem na Babylon zajistí bezpečné a udržitelné putování pro pěší i cykloturisty.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 3 380 000 Kč. Pertoltice a jejích místní části nově svádějí odpadní vody do soustavy domovních čistíren odpadních vod. Systém tvoří soustava 31 DČOV instalovaných u jednotlivých rodinných domů. Součástí je i technologie pro nepřetržitý monitoring provozu.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 187 032 Kč. V Kunštátu ověřovali pomocí hydrogeologického průzkumného vrtu zdroj podzemní vody, který bude využit pro posílení zásobování obyvatel pitnou vodou.
Dotace dosáhla výše 2 797 724 Kč. V Přibyslavicích omezuje znečištění vod soustava domovních čistíren odpadních vod. Celkem bylo vybudováno 28 domovních čistíren odpadních vod.
Dotace ze SFŽP ČR činila 1 872 888 Kč. V obci v národním parku silničáři opravili místní komunikace v délce 569 metrů a upravili prostranství na ploše 330 čtverečních metrů. Dále bylo instalováno deset informačních panelů a odpadkové koše na psí exkrementy.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 823 043 Kč. Stávající hydrogeologický průzkumný vrt byl převeden na vodní dílo a napojen na vodárenskou soustavu města. Posílí tak zdroj pitné vody.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 253 048 Kč. Průzkumným hydrogeologickým vrtem byl ověřen výskyt podzemní vody v odpovídající kvalitě a kvantitě. Vrt bude napojen na vodovodní soustavu obce.