Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 179 912 Kč. V rámci projektu došlo k připojení nově vybudovaného vodního zdroje na vodárenský systém obce Postřekov. Vybudování vodního zdroje bylo rovněž podpořeno ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Dotace ze SFŽP ČR činila 400 000 Kč. Předmětem podpory byla prevence a omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace domovních čistíren odpadních vod v obci Mírov, místní části Míroveček. Celkem byly realizovány čtyři domovní čistírny.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 600 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení jednoho elektromobilu pro městskou část Praha 19. Nově pořízené vozidlo slouží pracovníkům městské části při údržbě veřejné zeleně, při údržbě mobiliáře a jako transportní vozidlo pro menší náklad.
Dotace dosáhla výše 600 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení vozidla kategorie N1 s pohonem elektro. Elektromobil slouží zaměstnancům obce k úklidu veřejných prostor, údržbě zeleně, svozu odpadu a v zimních měsících k zimní údržbě.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 418 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení dvou elektromobilů kategorie N1 pro Ústav sociálních služeb v Praze 4. Nově pořízená vozidla slouží k rozvozu obědů seniorům po městské části Praha 4.
Dotace ze SFŽP ČR činila 566 056 Kč. Předmětem projektu byla revitalizace zeleně na třech samostatných místech v obci. Došlo k odstranění odumírajících dřevin a následně k výsadbě trvalek, keřů, stromů a k výsevu trávníku. Všechny rostliny jsou rostlinami původními v dané oblasti a jsou pro daná stanoviště vhodné.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 250 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení jednoho elektromobilu kategorie N1 pro město Pohořelice. Nově pořízené vozidlo slouží ke svozu bioodpadu a elektroodpadu ze sběrných míst, svozu komunálního odpadu u košů v okrajových částech města a pro kontrolu a údržbu dětských hřišť.
Dotace dosáhla výše 179 838 Kč. Předmětem projektu bylo zlepšení stavu přírody v městysu Blížkovice. V navrženém prostoru byla vysazena izolační zeleň, která do budoucna oddělí část bytových domů a zároveň poslouží jako zelená komunikační tepna procházející městysem a spojující opačné strany extravilánu. Liniový porost je tvořen oboustrannou alejí. Prostor byl zatravněn luční směsí.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 143 467 Kč. V rámci projektu došlo k mechanickému vyčištění vrtu, odčerpání a ověření jeho vydatnosti. Součástí projektu byla i výměna potrubí od vrtu k vodoměrné šachtě.
Dotace ze SFŽP ČR činila 203 254 Kč. V rámci projektu byl vystrojen stávající průzkumný hydrogeologický vrt a bylo vybudováno jeho napojení na stávající vodovodní řad.