Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 600 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení vozidla kategorie N1 (2,5–3,5 t) s elektrickým pohonem. Elektromobil slouží při úklidu veřejných prostor města včetně oprav komunikací, veřejného osvětlení a čištění města.
Dotace ze SFŽP ČR činila 270 309 Kč. Osvětový projekt Oslav 66 let trolejbusů v Teplicích je zaměřen na podporu pozitivní motivace obyvatel k využívání čisté mobility, a to zejména na podporu veřejné dopravy v rámci širšího komplexního investičního projektu 100% elektromobilita města Teplice. Cílem projektu je zvýšit povědomí obyvatel o problematice čisté mobility.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 500 000 Kč. V rámci projektu došlo k vytvoření přírodní zahrady v areálu MŠ Podlesí. Byla upravena zahrada na ploše 1 200 metrů čtverečních, bylo nainstalováno celkem 48 objektů (včetně pískoher, prohazovadla s kreslicí tabulí, houbových sedátek aj.) a probíhají participativní aktivity.
Dotace dosáhla výše 600 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení vozidla kategorie N1 (ve váhovém rozmezí 2,5–3,5 t) s elektrickým pohonem. Elektromobil slouží zaměstnancům k zajištění údržby veřejné zeleně a k zajištění zimní údržby města.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 636 647 Kč. Předmětem projektu je revitalizace šesti vybraných lokalit v rámci zastavěného území obce. Lokality jsou součástí funkčně propojeného systému zeleně v obci. V rámci akce budou odstraněny nevyhovující dřeviny a budou vysazeny dřeviny nové.
Dotace ze SFŽP ČR činila 376 553 Kč. Předmětem projektu bylo vybudování jednoho průzkumného hydrogeologického vrtu. Průzkumnými pracemi byl ověřen výskyt podzemní vody v odpovídající kvalitě a kvantitě. Vrt bude napojen na vodovodní systém obce. Realizací projektu došlo k zajištění nového zdroje pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 712 076 Kč. Předmětem projektu byla obnova stávajících ploch veřejné zeleně v centru obce, její rozšíření a následné volné propojení v návaznosti na okolní krajinu. Bylo revitalizováno historické náměstí s parkem, plocha zeleně u hřbitova, pás zeleně před obecním úřadem a podél hlavní komunikace vedoucí k zámku.
Dotace dosáhla výše 459 724 Kč. Předmětem projektu je obnova dvou ploch veřejné zeleně v obci Hybrálec formou navrhovaných opatření přírodě blízkého charakteru, které spočívají v realizaci výsadeb dřevin a trvalek původních druhů a v založení propustných mlatových cest a stanovišť pro volně žijící živočichy. Plochy budou doplněny novým mobiliářem.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 179 912 Kč. V rámci projektu došlo k připojení nově vybudovaného vodního zdroje na vodárenský systém obce Postřekov. Vybudování vodního zdroje bylo rovněž podpořeno ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Dotace ze SFŽP ČR činila 400 000 Kč. Předmětem podpory byla prevence a omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace domovních čistíren odpadních vod v obci Mírov, místní části Míroveček. Celkem byly realizovány čtyři domovní čistírny.