Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 149 999 Kč. U výjezdu z obce Ústí byla založena květnatá louka. Na ní byly vysazeny ovocné stromy a keře a byly instalovány lavičky z kmenů. Zřízeny byly také úkryty pro živočichy.
Dotace ze SFŽP ČR činila 231 817 Kč. Podél nové zástavby byly na okraji obce vysazeny dřeviny. Současně byl zřízen centrální parčík s krajinářskou úpravou, výsadbou stromů a keřů a byl instalován mobiliář. Celkově tak nové domy lépe zapadnou do místní krajiny, zlepší se mikroklima lokality a rozšíří se možnosti úkrytů volně žijících živočichů.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 186 340 Kč. Podpora byla využita k provedení průzkumného hydrogeologického vrtu, kterým se podařilo zastihnout podzemní vodu odpovídající kvality a vydatnosti.
Dotace dosáhla výše 2 597 800 Kč. V rámci projektu byla provedena rekonstrukce stávajícího zdroje pitné vody – studny S-2 v lokalitě Legon – včetně úpravny vody a napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 600 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení vozidla kategorie N1 (2,5–3,5 t) s elektrickým pohonem. Elektromobil slouží při úklidu veřejných prostor města včetně oprav komunikací, veřejného osvětlení a čištění města.
Dotace ze SFŽP ČR činila 270 309 Kč. Osvětový projekt Oslav 66 let trolejbusů v Teplicích je zaměřen na podporu pozitivní motivace obyvatel k využívání čisté mobility, a to zejména na podporu veřejné dopravy v rámci širšího komplexního investičního projektu 100% elektromobilita města Teplice. Cílem projektu je zvýšit povědomí obyvatel o problematice čisté mobility.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 500 000 Kč. V rámci projektu došlo k vytvoření přírodní zahrady v areálu MŠ Podlesí. Byla upravena zahrada na ploše 1 200 metrů čtverečních, bylo nainstalováno celkem 48 objektů (včetně pískoher, prohazovadla s kreslicí tabulí, houbových sedátek aj.) a probíhají participativní aktivity.
Dotace dosáhla výše 600 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení vozidla kategorie N1 (ve váhovém rozmezí 2,5–3,5 t) s elektrickým pohonem. Elektromobil slouží zaměstnancům k zajištění údržby veřejné zeleně a k zajištění zimní údržby města.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 636 647 Kč. Předmětem projektu je revitalizace šesti vybraných lokalit v rámci zastavěného území obce. Lokality jsou součástí funkčně propojeného systému zeleně v obci. V rámci akce budou odstraněny nevyhovující dřeviny a budou vysazeny dřeviny nové.
Dotace ze SFŽP ČR činila 376 553 Kč. Předmětem projektu bylo vybudování jednoho průzkumného hydrogeologického vrtu. Průzkumnými pracemi byl ověřen výskyt podzemní vody v odpovídající kvalitě a kvantitě. Vrt bude napojen na vodovodní systém obce. Realizací projektu došlo k zajištění nového zdroje pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.