Úspěšné projekty

Vybrat projekty dle

Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 823 043 Kč. Stávající hydrogeologický průzkumný vrt byl převeden na vodní dílo a napojen na vodárenskou soustavu města. Posílí tak zdroj pitné vody.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 253 048 Kč. Průzkumným hydrogeologickým vrtem byl ověřen výskyt podzemní vody v odpovídající kvalitě a kvantitě. Vrt bude napojen na vodovodní soustavu obce.
Dotace dosáhla výše 431 970 Kč. Mateřská škola Dětenice nechala přeměnit venkovní prostor k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Chce tak u dětí podporovat pravidelný pobyt v přírodním prostředí a zdravý kontakt s rizikem. V zahradě byly vybudovány nové přírodní prvky a vysazeny stanovištně vhodné stromy.
Dotace ze SFŽP ČR činila 450 797 Kč. Při obnově přírodní zahrady v mateřské škole přibyly přírodní prvky a ve spolupráci s rodiči byly vysazeny rostliny včetně stromů. Cílem projektu je poskytnout dětem žijícím v rušném městě pravidelný pobyt venku v přírodě a podpořit environmentální výchovu.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 3 560 000 Kč. Ve Smržovce odkanalizovali městskou část Střední Smržovka soustavou domovních čistíren odpadních vod. Cílem je snížení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů. Domovní čistírnu získalo 28 rodinných domů a dva bytové domy.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 475 472 Kč. V areálu základní školy Velké Hamry nechali upravit zahradu o rozloze 280 metrů čtverečních. Do zahrady přibyl jeden objekt, pořídilo se třicet pomůcek. Na ploše 240 metrů čtverečních provedli dělníci terénní úpravy.
Dotace dosáhla výše 290 400 Kč. V Kunžaku nechali vyvrtat průzkumný hydrogeologický vrt. Během průzkumných prací byla ověřena vydatnost vrtu a byly odebrány vzorky vody pro stanovení jejích kvalitativních parametrů. Závěry průzkumu potvrdily dostatečnou vydatnost a kvalitu podzemní vody pro využití průzkumného vrtu jako zdroje pitné vody.
Dotace ze SFŽP ČR činila 387 888 Kč. Městský úřad pořídil dva nové elektromobily. Obě vozidla slouží ke služebním cestám v rámci města a regionu Kralupska. Radnice si pochvaluje ekologičnost i mnohem nižší provozní náklady.
Projekt získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 2 781 305 Kč. V Rotavě byl vystrojen stávající průzkumný vrt HV 01 a bylo vybudováno jeho napojení na vodovodní systém města včetně doplnění technologie v úpravně vody.
Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 614 457 Kč. Na dvou plochách v obci byla provedena částečná obnova zeleně. Byly ošetřeny stávající dřeviny a vysazeny dřeviny nové. Byl tak založen ovocný sad a alej podél pěší komunikace.