Právě se nacházíte: NPŽP > O programu > Jak podat žádost

Jak podat žádost

Podání žádosti o dotaci online prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR).

1. Registrace

Do systému je nutné nejprve se zaregistrovat. Poté budete moci plně elektronicky podat žádost, ale i sledovat průběh její administrace a komunikovat s Fondem při podávání žádostí o platbu, zasílání monitorovacích zpráv apod.

Registrace z pohledu žadatele

Registraci zahájíte kliknutím na tlačítko „Registrace žadatele“ v levém menu. Registrace by vám měla zabrat maximálně několik minut. Aby se zamezilo případným duplicitám, umožní systém zaregistrovat daný subjekt pouze jednou.

V prvním kroku si vyberte typ žadatele. Zvolený typ žadatele ovlivní další průběh registrace – pokud se registrujete jako právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, budete pro dokončení registrace potřebovat mimo funkční e-mailové schránky také kvalifikovaný certifikát nebo přístupové údaje do datové schránky registrovaného subjektu. K registraci fyzické osoby nepodnikající a svěřenského fondu vám postačí pouze funkční e-mailová schránka.

Ve druhém kroku si důkladně pročtěte podmínky registrace a potvrďte je zaškrtnutím políčka v dolní části stránky. Poté zvolte způsob ověření registrace.

K registraci touto metodou budete potřebovat platný elektronický certifikát vystavený kvalifikovanou certifikační autoritou. V případě právnických osob musí certifikát obsahovat údaj o identifikačním čísle (IČO) subjektu, který se chystáte registrovat.

Registrace vyžaduje instalaci zásuvného modulu „ASD Web Signer Client“, která se vám automaticky nabídne poté, co kliknete na volbu „Registrace kvalifikovaným certifikátem“ (instalace se provede pouze jednou před prvním použitím). Po dokončení instalace zásuvného modulu pokračujte kliknutím na odkaz „opakovat“ nebo znovu stiskněte tlačítko „registrace kvalifikovaným certifikátem“.

Pokud instalace zásuvného modulu proběhla úspěšně, zobrazí se nové okno, ve kterém zvolíte konkrétní certifikát, který chcete použít, a stisknete tlačítko „Podepsat“.

Při registraci pomocí datové schránky budou údaje o registrovaném subjektu ověřeny vůči datové schránce registrovaného subjektu.

Po kliknutí na tlačítko „Registrace datovou schránkou“ vás systém automaticky přesměruje na rozhraní datových schránek, kde se přihlásíte stejným způsobem a metodou, jakou máte nastavenu pro vaši datovou schránku. Po úspěšném přihlášení se vás systém vyzve k udělení souhlasu s předáním informací o datové schránce pro potřeby Státního fondu životního prostředí ČR a jeho aplikace AIS SFŽP ČR. Před udělením nebo odmítnutím souhlasu si můžete zobrazit detaily toho, jaké údaje budou poskytnuty. Pro pokračování v registraci musíte vyslovit souhlas s předáním údajů kliknutím na tlačítko „Ano“.

Ověření prostřednictvím e-mailu je umožněno pouze pro fyzické osoby nepodnikající a svěřenské fondy.

Klikněte na tlačítko „Ověření e-mailem“ a pokračujte dalším krokem registrace.

Ve třetím kroku zadejte platnou e-mailovou adresu, ke které máte přístup. Tato adresa bude sloužit jako vaše přihlašovací jméno (login). Po zadání e-mailové adresy pokračujte stiskem tlačítka „Získat ověřovací kód“. Do vaší e-mailové schránky bude doručena nová zpráva s ověřovacím kódem, který zadejte v další obrazovce spolu s dalšími údaji o uživatelském účtu – jméno a příjmení uživatele (nemusí být shodné s identifikací registrovaného subjektu) a zvolené heslo. Heslo musí být dlouhé minimálně osm znaků a obsahovat alespoň jedno velké, jedno malé písmeno a jednu číslici. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Další“.

Ve čtvrtém kroku vyplňte relevantní údaje o subjektu (některé údaje mohou být předvyplněny na základě údajů z certifikátu či datové schránky). V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících můžete některé údaje načíst z registru ARES (tlačítko „Načíst údaje z ARES“). Všechny adresy se vyplňují či editují pomocí průvodce, kterého spustíte kliknutím na ikonu tužtičky v příslušném řádku. Průvodce umožňuje vyhledávání adresy v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

Po vyplnění všech polí dokončete registraci kliknutím na tlačítko „Dokončení registrace“. Pokud jsou zadané údaje v pořádku, systém dokončí vaši registraci a nabídne vám možnost přihlášení. Pro přihlášení využijte vámi zadanou e-mailovou adresu a heslo uživatele.

Registrace z pohledu zprostředkovatele či zplnomocněné osoby

Registrace uživatelů, kteří budou do systému vstupovat nikoliv jako žadatelé, avšak pouze jako zprostředkovatelé (např. zplnomocněné osoby pověřené žadatelem k vyřízení žádosti, poradenské firmy) neprobíhá přímo. Tito uživatelé mohou být zaregistrováni libovolným registrovaným žadatelem.

Registrovaný žadatel se přihlásí do systému a v levé nabídce zvolí položku „Žadatelé“. V zobrazeném seznamu vybere konkrétního žadatele, ke kterému chcete přiřadit nového uživatele – tj. např. zplnomocněnou osobu nebo zprostředkovatele. Otevře se vám stránka s detailními údaji žadatele. Otevřete záložku „Uživatelé“ a zvolte tlačítko „Nový uživatel“.

Zadejte e-mailovou adresu nového uživatele. Pokud již tato e-mailová adresa v systému existuje, bude automaticky přiřazena. V opačném případě vyplňte ještě jméno a příjmení uživatele a nastavte počáteční heslo. Po dokončení nezapomeňte po kliknutí na nově přidaného uživatele nastavit potřebná oprávnění – globální (správce žadatele a možnost založit novou žádost) a také oprávnění k jednotlivým existujícím projektům (můžete volit mezi oprávněním pouze ke čtení nebo i k editaci).

2. Podání žádosti krok za krokem

Začněte tím, že si vyberete příslušnou výzvu k podávání žádostí – z levé nabídky vyberte možnost „Výzvy“. V seznamu uvidíte všechny dostupné výzvy. U výzev, do kterých je možné aktuálně podat žádost nebo projektový námět, mají v posledním sloupci zobrazeno velké tlačítko plus. Podání žádosti zahájíte kliknutím na toto tlačítko.

Začněte vyplněním hlavičky žádosti, vyplňte název projektu, prohlášení o plátcovství DPH a případně také předpokládané termíny zahájení a ukončení projektu.

Dále pokračujte vyplňováním údajů na jednotlivých záložkách:

Aktivity projektu

Na této záložce vyberte ze seznamu hlavní a případně další vedlejší aktivity.

Žadatel

Údaje na této záložce jsou automaticky přeneseny z registrace žadatele a nelze je tak měnit.

Projekt

Na této záložce vyplňte základní údaje o projektu, indikátory, místa jeho realizace a případný režim veřejné podpory.

Rozpočet projektu

Zde se vyplňují základní informace o předpokládaném rozpočtu projektu včetně rozdělení výdajů na způsobilé a nezpůsobilé. Struktura rozpočtu bývá u většiny výzev předdefinována, u některých výzev pak může žadatel vkládat vlastní nové položky.

Zdroje financování

Na této záložce je nutné výdaje, které byly uvedeny na záložce rozpočet, rozdělit do jednotlivých let realizace projektu a rozdělit na jednotlivé zdroje financování (typicky dotace ze SFŽP ČR a vlastní soukromé zdroje žadatele). Pro snazší vyplnění jsou k dispozici automatické kontrolní součty.

Přílohy

Na této záložce přidejte všechny relevantní přílohy k žádosti. Povinné přílohy je možné přidat kliknutím na název typu dokumentu v části „Povinné typy dokumentů“, ostatní přílohy se přidávají pomocí tlačítka „Přidat dokument“ v části „Přílohy“.

Doplnění žádosti

V této části aplikace naleznete případné komentáře k výzvám k doplnění žádosti.

Nástěnka

Na nástěnce naleznete zprávy, které se vztahují k dané žádosti. Máte zde také možnost elektronicky komunikovat s pověřenými pracovníky SFŽP ČR.

Kdykoliv v průběhu vyplňování můžete rozpracovanou žádost uložit (tlačítko „Uložit“) a také ji před podáním zkontrolovat, zda neobsahuje chyby, které by bránily v jejím podání (k tomu slouží tlačítko „Zkontrolovat pro podání“). V případě, že jsou ve formuláři nalezeny chyby, je žadateli zobrazen jejich výčet – po kliknutí na danou chybu přejdete k příslušnému políčku formuláře a máte možnost chybu odstranit. Pokud systém žádné chyby nenalezne, je možné pokračovat stiskem tlačítka „Podat projekt“.

Začněte vyplněním hlavičky projektového námětu, vyplňte název námětu a případně také předpokládané termíny zahájení a ukončení projektu.

Dále pokračujte vyplňováním údajů na jednotlivých záložkách:

Projektový námět

Na této záložce vyplňte základní údaje o projektu a místa jeho realizace.

Žadatel

Údaje na této záložce jsou automaticky přeneseny z registrace žadatele a nelze je tak měnit.

Rozpočet a financování

Zde se vyplňují základní informace o předpokládaném rozpočtu a výši dotace ze SFŽP ČR. Pokud je to relevantní, vyplňuje se zde i příslušný režim veřejné podpory.

Přílohy

Na této záložce přidejte všechny relevantní přílohy k projektovému námětu. Povinné přílohy je možné přidat kliknutím na název typu dokumentu v části „Povinné typy dokumentů“, ostatní přílohy se přidávají pomocí tlačítka „Přidat dokument“ v části „Přílohy projektového námětu“.

Kdykoliv v průběhu vyplňování můžete rozpracovaný námět uložit (tlačítko „Uložit“) a také ho před podáním zkontrolovat, zda neobsahuje chyby, které by bránily v jeho podání (k tomu slouží tlačítko „Zkontrolovat pro podání“). V případě, že jsou ve formuláři nalezeny chyby, je žadateli zobrazen jejich výčet – po kliknutí na danou chybu přejdete k příslušnému políčku formuláře a máte možnost chybu odstranit. Pokud systém žádné chyby nenalezne, je možné pokračovat stiskem tlačítka „Podat projektový námět“.

Instruktážní video pro dotační výzvu RES+ č. 1/2021

Instruktážní video pro dotační výzvu RES+ č. 2/2021


Doporučujeme: Návody pro práci v systému AIS SFŽP ČR

Zjistěte, jak správně provést nejdůležitější úkony v administračním systému.