Právě se nacházíte: NPŽP > O programu > Časté dotazy

Časté dotazy

Bezúročné půjčky na výměnu kotlů
Dotazy občanů
Kdo a jak může žádat o půjčku
Mohou domácnosti žádat o kotlíkovou půjčku přímo na Fondu nebo se musí o ni ucházet ve své obci?

Získat kotlíkovou půjčku je možné výhradně prostřednictvím obce, v jejímž katastru se daná nemovitost nachází.

Může získat zvýhodněnou půjčku i občan, který je nebo byl v insolvenci?

SFŽP ČR poskytne pouze finanční prostředky obci, která s nimi hospodaří a stanovuje konkrétní podmínky, za kterých bude půjčovat občanům, tudíž závisí na vyjádření obce, zda půjčku poskytne či nikoli.

 

Co dělat, když se má obec do programu nezapojí? Mohu získat kotlíkovou půjčku?

V případě, že se obec nebude chtít do programu zapojit, není možné kotlíkovou půjčku poskytnout. Obec se nemusí do programu zapojit hned, žádosti budou přijímány průběžně až do konce listopadu 2019 nebo do vyčerpání alokace.

Žádosti podané ve 2. vlně tzv. “kotlíkových dotací”
Může fyzická osoba žádat o půjčku u své obce, pokud již má podanou žádost v rámci 2. výzvy tzv. kotlíkové dotace?

Ne. Kotlíkové půjčky jsou určeny pro žadatele, kteří podají žádost do 3. vlny kotlíkových dotací, kterou bude kraj vyhlašovat.

Financování – občané
Výše splátky občana může být max. 2000 Kč měsíčně dle Výzvy č. 1/2019. Jak postupovat v případě, že občan chce zápůjčku pouze na 24 měsíců a po první splátce zahrnující dotaci v rámci 117. výzvy OPŽP musí splácet více než 48 000 Kč?

Občan bude splácet 2000 Kč s možností, že zápůjčku lze se strany fyzické osoby kdykoliv a bez sankce předčasně splatit.

Je možné, aby vlastník rodinného domu s dvěma otopnými soustavami, tedy i dvěma podanými žádostmi v rámci „kotlíkové dotace“, dostal i dvě půjčky v rámci Výzvy 1/2019?

Ano.

Dotazy obcí
“Kotlíkový specialista”
Kdo je to „kotlíkový specialista“?

Jedná se o osobu či osoby, které budou pověřeny obcí k zajištění hladkého průběhu celého programu v dané obci. Kotlíkový specialista má několik rolí:

 • Zjistit zájem o výměnu kotlů mezi občany v obci (nezbytná podmínka pro podání žádosti o podporu);
 • Poskytovat občanům informace o výměnách kotlů, o základních možnostech technického řešení a možných způsobech financování;

Pomoci občanům při vyřizování žádostí o dotaci z „kotlíkových dotací“ a „kotlíkové půjčky“.

Jsou nějaké specifické požadavky na „kotlíkového specialistu“, je to to samé jako energetický specialista?

Kotlíkový specialista nemusí být energetickým specialistou ani autorizovaným projektantem. Program nestanovuje žádná exaktní kvalifikační kritéria „kotlíkového specialisty“, jeho volba je vždy na rozhodnutí konkrétní obce. „Kotlíkový specialista“ by měl mít základní přehled o možnostech a limitech jednotlivých typů zdrojů tepla, mít schopnost naslouchat a komunikovat s lidmi. Každý kotlíkový specialista musí dodržovat etický kodex a být nestranný bez vazby na konkrétní výrobce či dodavatele.

Může mít obec více kotlíkových specialistů?

Ano. Vždy však platí, že uznatelná částka nemůže přesáhnout 10 000 Kč na jednu zrealizovanou žádost za všechny specialisty.

Může jeden kotlíkový specialista zajišťovat agendu více obcí?

Ano.

Je možné, aby si požádala o půjčku osoba, která bude zároveň pro obec zajišťovat služby „kotlíkového specialisty?“

Ano, ale v tomto případě obec nemůže v rámci vyúčtování jako uznatelný výdaj nárokovat vyplacení 10 000 Kč na práci tohoto specialisty.

Je možná kombinace využití služeb specialisty jako zaměstnance úřadu a dodavatelské firmy?

Ano. Vždy však platí, že uznatelná částka nemůže přesáhnout 10 000 Kč na jednu zrealizovanou žádost za všechny specialisty.

Počítá se výše podpory na zajištění služeb specialisty (10 000 Kč za jednu provedenou výměnu) při vyúčtování z počtu nových typů zdrojů tepla uvedených v příloze žádosti nebo ze skutečného počtu realizovaných výměn zdrojů tepla?

Při vyúčtování obec musí doložit, kolik výměn bylo skutečně zrealizováno a finanční prostředky se budou poskytovat ve výši skutečně zrealizovaných výměn. Ostatní prostředky musí obec při vyúčtování vrátit Fondu.

Podání žádosti
Je možná změna fyzické osoby v příloze žádosti, která bude realizovat výměnu zdroje tepla?

Ano, ale nedochází ke změně výše podpory, pokud by se měnil typ nového zdroje tepla.

Cíl 2
Jaké typy projektů je možné podpořit v rámci Cíle 2?

Jedná se především o projekty spolufinancované v rámci OPŽP.

Prioritní osa 1 (specifické cíle 1.2 a 1.3)

 • budování zdrojů pitné vody,
 • hospodaření se srážkovou vodou v intravilánu (retenční nádrže a „Velká dešťovka“),
 • protipovodňová ochrana intravilánu prostřednictvím zprůtočněním nebo zvýšením retenčního potenciálu koryt vodních toků a přelivných niv,
 • zlepšení přirozených rozlivů v intravilánu,
 • budování zelených střech.

Prioritní osa 2 (specifický cíl 2.2, 2.3, 2.4)

 • omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší ze stacionárních zdrojů,
 • zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

Prioritní osa 4 (specifický cíl 4.3 a 4.4)

 • optimalizace vodního režimu v krajině,
 • výsadba obecní zeleně včetně doprovodných vodních prvků.

Prioritní osa 5 (specifický cíl 5.1, 5.2, 5.3)

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov,
 • zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách,
 • dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov.
Jaké typy projektů není možné podpořit v rámci Cíle 2?
 • všechny projekty financovatelné v rámci Národního programu životní prostředí (např. nákup vozidel s alternativním pohonem),
 • výstavba či rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod,
 • budování a vybavení sběrných dvorů,
 • budování nabíjecích a plnících stanic pro vozidla s alternativními pohony,
 • realizace závlahových systémů (s výjimkou systémů, využívajících srážkovou či přečištěnou odpadní vodu).

 

Je realizace vlastního projektu na adaptaci či mitigaci ve vztahu ke změně klimatu dle „Cíle 2“ povinná?

Ne, pokud obec nechce realizovat žádné vlastní projekty, nemusí tak činit, zálohová platba bude vyúčtována dle počtu skutečně provedených výměn a zbytek dotace bude vrácen Fondu.

Je možná změna v podané žádosti a projektu v rámci Cíle 2?

Ano je to možné, avšak vždy musí být ověřeno, zda jsou i po změně splněny podmínky výzvy. Podpora se však v případě změny nezvyšuje.

Je možné mít dva a více Cílů 2?

Ano, je to možné. Žadatel v tomto případě v rámci žádosti doloží pro každý projekt samostatně vlastní žádost (list projekt a rozpočet), míra podpory bude pro každý projekt odpovídat míře podpory stanovené ve výzvě (OZE 90%, ostatní 80%).

Může obec, město či městská část podat žádost, přestože Cíl 2 je zatím ve fázi přípravy a výzva v rámci OPŽP zatím není vyhlášena?

Ano. V tomto případě postačí předložit vyplněný formulář popisu projektu, ve kterém žadatel výslovně uvede svůj záměr financovat projekt v rámci Cíle 2 z OPŽP.

Je možné v rámci Cíle 2 podpořit instalaci obnovitelných zdrojů energie nebo výměnu nevyhovujícího zdroje tepla bez spolufinancování v rámci OPŽP?

Možnost získat podporu na instalaci obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaického systému) bez účasti v OPŽP bude posuzována vždy pro konkrétní budovu a její stav.

Pokud bude možné při zohlednění technických možností provést další úpravy na budově tak, aby byly splněny podmínky OPŽP, pak bude nutné využít model spolufinancování s OPŽP, kdy celková podpora může dosáhnout až 100 % z celkových způsobilých výdajů.

V opačném případě, kdy nelze při dodržení pravidel hospodárnosti dosáhnout splnění všech podmínek OPŽP – často např. u budov, které již byly v minulosti komplexně zatepleny, avšak z dnešního pohledu nedostatečnou tloušťkou tepelné izolace – bude umožněno financovat projekt bez současného podání žádosti do OPŽP s maximální mírou podpory 90 %. Fond si vyhrazuje právo v takovém případě vyžadovat doplnění projektu o další dílčí úpravy, které zabezpečí dosažení maximálního efektu z pohledu energetické účinnosti a míry využití obnovitelných zdrojů (jedná se např. o požadavek na zateplení dílčí konstrukce, která nebyla v minulosti zateplena).

Je možné v rámci Cíle 2 podpořit projekt na snížení energetické náročnosti bytového domu, který je ve vlastnictví obce?

Ano, podpora realizace úsporných opatření v bytových domech je obecně možná. Segment bytových domů je průběžně podporován v rámci specifického cíle 2.5 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Princip čerpání dotace tak bude obdobný jako u OPŽP formou spolufinancování IROP. Podpora z programu „kotlíkových půjček“ bude poskytnuta výhradně na posílení vlastních zdrojů žadatele na podíl, který není pokryt z dotace poskytnuté IROP.

Je možné v rámci Cíle 2, aby obec realizovala výměnu kotle ve veřejných budovách?

Ano, ale v případě že by byl projekt podpořitelný z OPŽP, tak je třeba požádat v rámci vyhlášené výzvy a tyto finanční prostředky z Cíle 2 použít na dofinancování.

Je možné v rámci Cíle 2 podpořit odbahnění rybníků?

Ano, ale pouze u projektu spolufinancovaného z rámci OPŽP.

Je možné v rámci Cíle 2 realizovat vlastní projekt výměnu plynového kotle za plynový kondenzační kotel se solárními panely (bez spolufinancování z OPŽP)?

Ne, projekt lze podpořit pouze v případě spolufinancování z OPŽP.

Je možné v rámci Cíle 2 podpořit tělocvičnu spolufinancovanou z MMR, která nebude postavena v pasivním standardu?

Ne, projekt lze podpořit pouze v případě spolufinancování z OPŽP v rámci specifického cíle 5.2, který podporuje nové veřejné budovy dosahující vysokého energetického standardu.

Od kterého data se počítají uznatelné náklady v rámci Cíle 2?

Uznatelnost nákladů je shodná s Cílem 1, tzn. od vyhlášení výzvy 5. 2. 2019.

Může obec v rámci Cíle 2 žádat na kanalizaci?

Ne, nemůže.

Může obec v rámci Cíle 2 žádat na spolufinancování projektu z OPŽP splňující podmínky programu, který se již realizuje?

Ano, ale uznatelnost nákladů se počítá dnem vyhlášení výzvy, tj. 5. 2. 2019.

 

Financování
Jak ovlivňuje veřejná podpora financování projektu v rámci Cíle 2? Může být podpora v rámci „Kotlíkových půjček“ vyplacena nad rámec stropu veřejné podpory?

Financování projektu, který spadá pod veřejnou podporu, je striktně určeno stropem veřejné podpory a částka nemůže být překročena nad její rámec. Uvedeno na příkladech v tabulce.

Příklady veřejné podpory

Kdy můžeme očekávat uzavření smlouvy a proplacení zálohy, ze které budeme občanům hradit kotlíkové půjčky?

V případě perfektních žádostí proplácení proběhne do dvou měsíců od podání žádosti.

Příjemce podpory obdržel platbu odpovídající určitému počtu výměn zdrojů tepla dle informací krajského úřadu, avšak zájem občanů o zvýhodněnou půjčku klesl. Musí příjemce podpory odpovídající část platby vrátit? Jak v takovém případě postupovat?

Pokud se příjemci podpory podaří nalézt za občany, kteří již nemají o zvýhodněnou půjčku či samotnou výměnu zdroje tepla zájem, adekvátní náhradu mezi dalšími občany, kteří uspěli se svou žádostí v „kotlíkových dotacích“, stačí tuto skutečnost oznámit příslušné projektové manažerce v rámci monitorovací zprávy. V takovém případě se prostředky Fondu nevrací.

V opačném případě, kdy příjemce podpory vhodného náhradníka nenajde, musí vrátit odpovídající část poskytnutých finančních prostředků Fondu do 30 dnů poté, co odpadl účel akce, pro který byla podpora poskytnuta.

Odpovídající část čerpané podpory je nutné vrátit Fondu dle následujících platebních údajů:

Bankovní účet:             40002-9025001/0710

Čerpání podpory proběhlo v uplynulých letech:

Variabilní symbol:       číslo smlouvy + 37 (např. 0301196137)

Specifický symbol:      11837

Čerpání podpory proběhlo v aktuálním roce:

Variabilní symbol:       číslo smlouvy + 27 (např. 0301196127)

Specifický symbol:      11827

O odeslání vratky, prosíme, informujte příslušnou projektovou manažerku.

Příjemce podpory požádal o platbu 200 000 Kč pro svého občana, který měl realizovat tepelné čerpadlo, občan však následně pozměnil svoji žádost v „kotlíkových dotacích“ na výměnu za plynový kotel, kterému odpovídá platba pouze 150 000 Kč. Je nutné rozdíl ve výši 50 000 Kč vrátit, případně jakým způsobem?

Pokud příjemce podpory nevyčerpal ještě plnou výši podpory a bude v nejbližší době podávat na Fond další žádost o platbu, může do formuláře v části „Výše nespotřebovaných či vrácených finančních prostředků z předchozích žádostí o uvolnění finančních prostředků“ uvést zjištěný rozdíl (v tomto případě 50 000 Kč) a následující platba se o tuto částku poníží, rozdíl pak není potřeba Fondu přímo vracet.

Pokud však příjemce podpory dočerpal plnou částku podpory, nebo zatím nezvažuje podávat další žádost o platbu, musí rozdíl vrátit Fondu do 30 dnů poté, co odpadl účel akce, pro který je podpora poskytována.

Odpovídající část čerpané podpory je nutné vrátit Fondu dle následujících platebních údajů:

Bankovní účet:             40002-9025001/0710

Čerpání podpory proběhlo v uplynulých letech:

Variabilní symbol:       číslo smlouvy + 37 (např. 0301196137)

Specifický symbol:      11837

Čerpání podpory proběhlo v aktuálním roce:

Variabilní symbol:       číslo smlouvy + 27 (např. 0301196127)

Specifický symbol:      11827

O odeslání vratky, prosíme, informujte příslušnou projektovou manažerku.

Příjemce podpory obdržel v roce 2020 platbu odpovídající určitému počtu výměn zdrojů, avšak vzhledem k odkladu realizace výměny kotle na straně občana zatím nedošlo k poskytnutí zvýhodněné půjčky s tím, že výměna zdroje tepla se uskuteční až v létě 2021. Musí příjemce podpory v rámci ročního finančního vypořádání tyto zatím nevyužité finanční prostředky vracet?

Pokud nedošlo k uzavření smlouvy o půjčce mezi příjemcem podpory a občanem, tak příjemce podpory finanční prostředky nevrací. Dílčí termín pro poskytnutí půjčky občanům není stanoven, je však nutné se řídit dalšími termíny ve smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené mezi příjemcem podpory a Fondem.

Jak má postupovat příjemce podpory, který se rozhodl, že již nebude realizovat žádný projekt v Cíli 2?

Příjemce podpory tuto změnu oznámí písemně své projektové manažerce. Odstoupení příjemce podpory od realizace Cíle 2 u již uzavřených smluv o poskytnutí podpory bude řešeno změnou formy podpory z dotace na bezúročnou půjčku. Dodatek ke smlouvě bude uzavřen na základě změny rozhodnutí ministra a bude obsahovat také informace o termínech a způsobu splácení půjčky. Pokud již příjemce dotaci nebo její část čerpal, je povinen v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou o rozpočtové skladbě provést přeúčtování předmětných částek z dotace na půjčku.

Může příjemce podpory použít na realizaci Cíle 2 celou částku odpovídající typu nového zdroje tepla 200 000/150 000 Kč přestože došlo k uzavření smlouvy o zvýhodněné půjčce mezi občanem a obcí na nižší částku?

Ano. Příjemce podpory byl s touto informací obeznámen na základě informačního dopisu, který byl zaslán příjemcům podpory v dubnu roku 2020.

Může příjemce podpory využít načerpané finanční prostředky krátkodobě v rámci svého „cashflow“ na jiný účel, než je uvedeno ve smlouvě?

V souladu s rozpočtovými pravidly není možné načerpané finanční prostředky ani krátkodobě a dočasně využít na jiný účel, než je uvedeno ve smlouvě – tj. na realizaci Cíle 1 a projektů Cíle 2.

Je nutné žádat o změnu smlouvy, když byla dotace na výměny kotlů poskytnuta jako investiční, nicméně projekt v rámci Cíle 2 je neinvestiční/částečné neinvestiční?

Dle konzultace s Ministerstvem financí není změna smlouvy v takovémto případě nutná a v zásadě ani možná, jelikož pokud již byly prostředky proplaceny jako investiční, nelze je dodatečně měnit na neinvestiční. Oba cíle programu je nutné chápat jako samostatné finanční toky, které by měly být vedeny v účetnictví obce odděleně. Investiční charakter podpory vplacené SFZP ČR vyplývá z účelu Cíle 1, kterým je výměna nevyhovujících kotlů u občanů. Následná realizace projektů Cíle 2 je sice nutnou podmínkou pro splnění závazků obce vůči SFŽP ČR, avšak je nezbytné ji účetně oddělit.

Výzva 17/2017 – Domovní čistírny odpadních vod
Může být žadatelem o podporu ve výzvě č. 17/2017 majitel nemovitosti – fyzická osoba?

Ne, žadatelem v této výzvě mohou být pouze obce. Důvodem je zajištění realizace komplexních projektů k nakládání s odpadními vodami (viz podmínka 13.1.4 výzvy – povinnost napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území). Dalším důvodem je přenesení části odpovědnosti za provozování soustavy DČOV na obec (podobně, jako tomu je v případě čištění odpadních vod prostřednictvím centrální ČOV).

Může žadatel v rámci jedné žádosti řešit více částí obce (místní části, prostorově oddělené části obce apod.)?

Ano. V rámci Výzvy č. 17/2017 může žadatel podat pouze jednu žádost (Podmínka Výzvy 13.1.19), ale je možné do žádosti zahrnout více částí obce.

Musí být navrhované řešení soustavy DČOV v souladu s PRVKÚK?

Navrhované řešení nesmí být v rozporu s PRVKÚK. V rámci Výzvy č. 17/2017 je soulad s PRVKÚK dokládám prostřednictvím stanoviska příslušného krajského úřadu s doporučením k realizaci. V odůvodněných případech (např. pokud je PRVKÚK neaktuální a bude aktualizován) může být projekt doporučen, i když je v rozporu s PRVKÚK. V takovém případě bude soulad s PRVKÚK doložen k závěrečnému vyhodnocení akce.

DČOV = Domovní čistírna odpadních vod

PRVKÚK = Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky

Musí být pořízené DČOV v majetku obce po celou dobu udržitelnosti?

Ne. Rozhodnutí, zda budou pořízené DČOV v majetku žadatele či vlastníka připojeného objektu je na uvážení žadatele. Žadatel musí s majitelem objektu uzavřít smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory (Podmínka Výzvy 13.1.1). Zodpovědnost za plnění podmínek Výzvy v době udržitelnosti ve vztahu k poskytovateli dotace zůstává na příjemci podpory (tedy v tomto případě na obci), z tohoto důvodu doporučujeme, aby v době udržitelnosti zůstaly DČOV ve vlastnictví obce.

Je nějak vymezen smluvní vztah mezi žadatelem a vlastníkem objektu, příp. jaké podmínky by měl obsahovat?

Podobu smluvního vztahu Výzva neupravuje. Výsledná podoba smlouvy mezi žadatelem a vlastníkem objektu je tedy na žadateli, aby vyhovovala konkrétním podmínkám daného projektu. Smlouva by měla obsahovat zejména ujednání ohledně vlastnictví DČOV (obec nebo vlastníci nemovitostí) a podmínky k zajištění řádného provozu DČOV po dobu udržitelnosti projektu. SFŽP ČR disponuje pro tyto účely vzorovými smlouvami, které na vyžádání poskytne příjemci dotace.

Kdo odpovídá za řádný provoz DČOV po dobu udržitelnosti projektu?

Za řádný provoz podpořených DČOV odpovídá vždy příjemce podpory, tedy obec.

Musí být realizována ke každé nemovitosti jedna DČOV nebo může být odkanalizování řešeno skupinovou DČOV s napojením více nemovitostí?

Výběr nejvhodnějšího řešení závisí v podstatě na projektantovi a samozřejmě místních podmínkách. Výzva č. 17/2017 umožňuje obě varianty, je tedy možná realizace i skupinové DČOV pro více nemovitostí s tím, že maximální kapacita takové DČOV je 50 EO.

Mohou se na pořízení DČOV finančně podílet i vlastnící napojených objektů?

Ano, vlastníci nemovitostí se mohou finančně podílet jak na nákladech na pořízení DČOV (do výše vlastních zdrojů žadatele), tak na nákladech na provozování soustavy DČOV.

Co konkrétně je myšleno vzdáleným monitoringem (Podmínka Výzvy 13.1.1)? Které parametry, poruchy či závady musí být tímto systémem sledovány?

Vzdálený monitoring musí sledovat alespoň mechanickou funkčnost DČOV a funkčnost aerace, konkrétní technický způsob kontroly záleží na výrobci DČOV.  Neoprávněnou či neodbornou manipulaci je třeba sledovat alespoň prostřednictvím sledování funkčnosti DČOV.

Dále doporučujeme osobní návštěvu a kontrolu jednotlivých DČOV zpočátku alespoň jednou za měsíc, později až se systém zaběhne a uživatelé naučí s DČOV pracovat, stačí servisní návštěva cca jednou ročně.

Jakou strukturu a co vše musí obsahovat souhrnná roční zpráva o provozu všech podpořených DČOV (Podmínka Výzvy 13.1.6)?

Posouzení stavu jednotlivých DČOV by mělo obsahovat údaje o činnosti každé jednotlivé DČOV s důrazem na provozní stav a případné poruchové stavy a jejich odstranění, způsob naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků vody (jsou-li předepsány), četnost fyzických kontrol / servisních zásahů na místě (včetně data) a případných revizí.

Jaké DČOV mohou být předmětem podpory v rámci Národního programu Životní prostředí (výzva č. 11/2016 a výzva č. 17/2017) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových?

V případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou předmětem podpory pouze DČOV, které splňují podmínky kategorie III výrobku označovaného CE dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (dále jen „nařízení“). DČOV jsou certifikovány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 305/2011 ze dne 9. března 2011.

Minimální požadavky na kategorii III výrobku označovaného CE jsou dle § 14 odst. 3 nařízení stanoveny zároveň:

1/ tabulkou – v tabulce označené 1c přílohy č. 1 k tomuto nařízení s odkazem na definici DČOV jako certifikovaného výrobku

Kategorie výrobku
označovaného CE
CHSKCr BSK5 N-NH4+ Ncelk Pcelk
III 75 % 85 % 80 % 50 % 80 %

2/ textem pod tabulkou – popisující možná technická řešení, jimiž se kategorie DČOV III odlišuje od DČOV II a jež umožňují dosažení hodnot minimální účinnosti kategorie III:

„Kategorie III – DČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace, částečné odstraňování dusíku denitrifikací a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových s přísnějšími požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná se nejčastěji o DČOV kategorie II, doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm čištění – chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.“

Pro zařazení DČOV do kategorie III tak, aby bylo možné související žádost vyhodnotit jako vhodnou k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, musí DČOV splňovat požadavky obou bodů. Technické parametry DČOV musí být takové, aby je bylo možné považovat za dostatečné k dosažení minimální požadované účinnosti u všech parametrů.

Další informace naleznete v Doporučení pro stanovení technické specifikace DČOV.

 V případě přetrvávajících nejasností se obraťte na níže uvedené kontakty:

 • Michal Slezák, tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
 • Ing. Romana Rajnyšová, tel.: 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
Výzva 7/2019 – Přírodní zahrady
Je uznatelným výdajem venkovní učebna (altán)?

Výzva 7/2019 není zaměřena na podporu „učení ve venkovní učebně“, ale na podporu „učení venku, v přírodní zahradě“. Smyslem výzvy tedy není přesunout výuku ze školní třídy do venkovní učebny. Smyslem výzvy je podpořit děti, aby se učily, pracovaly a hrály v prostředí přírodní zahrady, které dá dostatečný prostor jejich tvořivosti a umožní jiný typ vyžití a výuky než jaký je obvyklý v učebně. Výuka v přírodní zahradě má být aktivním tvořením, hrou a poznáním, k tomu jsou vhodné záhony, interaktivní prvky a různá přírodní zákoutí, nikoli venkovní učebna.

S ohledem na výše uvedené není pořízení venkovní učebny podporováno. V rámci „nákladů obvyklých prvků přírodních zahrad“ je možné podpořit „přístřešek z přírodního materiálu“, který může sloužit jako dočasný úkryt, případně k uskladnění vybavení pro výuku.

Co si představit pod názvem přístřešek z přírodního materiálu?

Lehkou konstrukci z přírodních materiálů, která může sloužit jako dočasný úkryt, případně k uskladnění vybavení pro výuku. V nezbytném rozsahu jsou přípustné i jiné než přírodní materiály, pokud jsou součástí konstrukce či kotvení přístřešku z jinak přírodního materiálu (např. spojovací materiál, betonové patky apod.).

Je možné podpořit integrované interaktivní nebo didaktické prvky?

Náklady na integrované prvky je možno považovat za způsobilé za předpokladu, že jednotlivé prvky (části integrovaného prvku) jsou reálné a funkční. Pokud konstrukce takového prvku odpovídá finanční náročnosti „nákladů obvyklých prvků přírodních zahrad“, je možno využít plnou částku uvedenou v tabulce. Pokud konstrukce takového prvku částce dle nákladů obvyklých prvků neodpovídá, je možné nárokovat pouze nižší, skutečnosti odpovídající částku.

Je možné pořídit položku ze seznamu „nákladů obvyklých prvků“, která je dražší než cena uvedená v tabulce?

Ano, to je možné, ale základ pro výpočet dotace bude vždy odpovídat položce „nákladů obvyklých prvků“ (tento limit bude nastaven i v rozpočtu v AIS). Pokud je položka reálně levnější než cena dle „nákladů obvyklých prvků“, je třeba do rozpočtu v AIS vyplnit reálnou cenu. Skutečná cena dané položky bude uvedena na účetním dokladu.

Mohou žádat o podporu soukromé ZŠ a MŠ?

Ano, podpora bude pravděpodobně poskytnuta v režimu „de minimis“

Nezkolabuje AIS při spuštění příjmu žádostí?

Příjmový modul AIS je dimenzovaný na velkou zátěž v krátkém časovém úseku. K problémům při příjmu žádosti u dosud administrovaných výzev nedošlo, přestože zájem byl v některých případech velký.

Za jak dlouho bude žadatel vědět, že bude jeho projekt podpořen či nikoliv?

Předpokládáme, že Rozhodnutí o poskytnutí podpory obdrží žadatelé do konce školního roku tak, aby mohla být realizace či rekonstrukce školních zahrad zahájena již o školních prázdninách.

Od jaké doby jsou uznatelné náklady projektu?

Ode dne vyhlášení výzvy, tzn. od 13. 9. 2019.

Musí být k žádosti doložena projektová dokumentace?

Ano, jednou z povinných příloh žádosti je projektová dokumentace v realizační fázi, v podrobnosti adekvátní navrženým opatřením. Pokud se jedná o jednoduchý záměr, je možné projektovou dokumentaci nahradit nákresem. V každém případě je třeba, aby z dokumentace nebo nákresu vyplývalo, co se kde bude realizovat a kolik to bude stát (rozpočet).

Lze pořídit v rámci projektu i nějakou položku, která není uvedena v „nákladech obvyklých prvků“?

Ano, toto je možné, ovšem taková položka musí být vedena jako „nezpůsobilá“ a bude v plné výši hrazena z vlastních zdrojů žadatele.

Lze si v AIS předpřipravit žádost před otevřením příjmu?

Toto bohužel není možné – příjem v AIS bude otevřen až 3. 2. 2020 v 10 hod, nicméně je možné připravit si všechny přílohy v elektronické podobě nezbytné pro podání v AIS.

Musí být přírodní zahrada přímo u MŠ či ZŠ?

Zahrada nemusí být prostorově umístěna přímo u MŠ/ZŠ, musí se ale jednat o zahradu MŠ/ZŠ, nikoliv například o veřejně hřiště. Dále je třeba, aby zahrada nebyla příliš daleko a bylo tak skutečně možné zajistit její intenzivní využití v rámci výuky.

Může jeden žadatel (např. sloučená ZŠ a MŠ) podat žádost na dvě přírodní zahrady?

Ano, toto je možné, pokud je to nezbytné zejména s ohledem na počet dětí, případně jejich věkové složení a pokud toto má oporu ve školním vzdělávacím programu, školním plánu EVVO apod. Každá zahrada pak musí odpovídat (odlišným) požadavkům relevantní věkové skupiny. Tyto zahrady musí být prostorově odděleny, aby bylo dodrženo pravidlo, že v rámci jedné zahrady musí být podána pouze jedna žádost.

Musí žadatel informovat SFŽP ČR o participačních aktivitách již ve fázi plánování projektu?

Toto není třeba, informace o participačních aktivitách ve fázi pánování projektu uveďte do Přílohy č. 1 žádosti (Popis projektu).

Jak má žadatel doložit nárůst časové dotace ve využívání zahrady ve výuce?

Toto lze nejlépe doložit prostřednictvím porovnání hodnoty indikátoru „Počet osob hodin dětí a žáků, kteří zahradu využívají v jednom školním roce“ před a po realizaci projektu. Hodnota indikátoru bude stanovena na základě kvalifikovaného odhadu.

Patří mezi způsobilé výdaje příprava žádosti?

Nepatří, tento náklad není uveden v Příloze č. 2 Náklady obvyklých prvků přírodních zahrad.

Je zemina uznatelným výdajem?

Samostatně není, náklad na zeminu již je započten v rámci jednotlivých nákladů obvyklých prvků (např. vyvýšený záhon, ovocný strom apod.).

Výzva 9/2019 – Výsadba stromů
Obecné dotazy
Mohu žádat o dotaci na stromky s menším obvodem kmínku než 8 cm?

Ano, v první kategorii lze žádat kromě stromků, které mají obvod kmínku v jednom metru 8–10 cm, také na stromky s menším obvodem, které jsou nazývány špičák či odrostek a mají výšku od 121 cm.

Co znamenají termíny špičák a odrostek uvedené v tabulce podpory?

Špičák je jednovýhonový tvar listnatého stromu bez koruny. Odrostek je rostlina vypěstovaná minimálně dvounásobným školkováním, podřezáváním kořenů, nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací, s nadzemní částí o výšce od 121 do 250 cm a tvarovanou korunou.

Je možné finanční prostředky použít na výsadbu sadu?

Pokud se jedná o extenzivní sad, který je volně přístupný veřejnosti a jeho plody slouží bez omezení místní komunitě, pak ano. Plody z takového sadu nesmějí být prodávány.

Lze realizovat výsadbu stromů na zahradě školy?

Školy mohou žádat o dotaci jen v případě, že je jejich zahrada veřejně přístupným místem. V případě, že slouží pouze žákům školy a pro veřejnost je uzavřena, pak žádat nelze. Speciálně pro školská zařízení je připravena výzva 7/2019 na přírodní zahrady, která výsadbu podporuje.

Dá se považovat za veřejně přístupné místo i prostor, který se např. z důvodu bezpečnosti na noc zamyká?

Pokud prostor slouží k obecnému užívání, tzn. každému bez omezení, tak ano. Typicky se jedná např. o hřiště nebo sportoviště.

Může být následná péče zajištěna jako služba?

Ano, může. Je však nutné ji fakturovat předem, tj. nejpozději do data ukončení realizace projektu.

Pokud si vypěstuji sadební materiál sám, mohu žádat o další materiál na výsadbu a závlahu?

Ano, můžete.

Je možné sazenice nakoupit v zahraničí?

Ano, je to možné při splnění všech zákonných požadavků a podmínek.

Je možné projekt zaměřit na výsadbu stromů na orné půdě?

Ano, je to možné. Výzva nepodporuje pouze výsadbu na pozemcích plnicí funkci lesa. Výsadba stromů ve volné krajině je však možná pouze do konce roku 2019. Na výsadbu ve volné krajině lze žádat z Programu péče o krajinu.

Na koho se mohu obrátit s dotazy ohledně Programu péče o krajinu 2020?

Kontakty na konkrétní pracovníky regionálních pracovišť AOPK ČR naleznete zde: http://www.dotace.nature.cz/ppk-programy.html.

Je kompenzační a nápravná výsadba způsobilým výdajem v rámci této výzvy?

Ne, kompenzační ani náhradní výsadba stromů podporována není.

Dotazy k žádosti a dokumentům
Jaké náležitosti by měl obsahovat souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu?

ü  Souhlas vlastníka by měl obsahovat katastrální číslo pozemku, jméno vlastníka, jeho souhlas s výsadbou a dobou udržitelnosti, vlastnoruční podpis majitele, razítko (v případě, že se jedná o právnickou osobu) a datum.

Jak mám postupovat ohledně souhlasu vlastníka pozemku v případě podílového vlastnictví?

V případě podílového vlastnictví pozemku je nutné doložit souhlas nadpoloviční většiny spoluvlastníků z hlediska spoluvlastnických podílů.

Bude k dispozici vzor odborného posudku? Jaké náležitosti by měl mít?

Vzor odborného posudku k dispozici nemáme. Veškeré náležitosti odborného posudku jsou uvedeny v textu výzvy čl. 11 písm. a).

Musí mít zpracovatel odborného posudku vysokoškolské vzdělání? Musí se jednat o autorizovanou osobu?

Nemusí. Výzva definuje pouze obory vzdělání, nikoliv stupeň vzdělání. Autorizace není podmínkou.

Může být žadatel zároveň zpracovatelem odborného posudku?

Pokud má žadatel odpovídající vzdělání stanovené výzvou, pak ano.

Musí být žádost při podání elektronicky podepsaná?

U fyzických ani právnických osob není vyžadován elektronický podpis žádosti.

Musí být na faktuře označen obvod stromu?

Na faktuře by měl být obvod stromu patrný, případně na jiných relevantních dokladech (např. objednávce).

Dotazy k publicitě
V textu výzvy je uvedena povinnost realizovat pamětní desku a v manuálu NPŽP štítek na stromy. Jak publicitu u takových projektů řešit?

Instalujte štítek na stromy viz manuál NPŽP str. 16., který si můžete stáhnout na https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/. Způsobilé výdaje na publicitu činí 500 Kč, a tak vyrobte tolik štítků, kolik vám tento finanční limit umožní.

Výzva 12/2019 – Domovní čistírny odpadních vod
Může být žadatelem o podporu ve výzvě č. 12/2019 majitel nemovitosti – fyzická osoba?

Ne, žadatelem v této výzvě mohou být pouze obce. Důvodem je zajištění realizace komplexních projektů k nakládání s odpadními vodami (viz podmínka v čl. 10, písm. c) výzvy – povinnost napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území). Dalším důvodem je přenesení části odpovědnosti za provozování soustavy DČOV na obec (podobně, jako tomu je v případě čištění odpadních vod prostřednictvím centrální ČOV).

Může žadatel v rámci jedné žádosti řešit více částí obce (místní části, prostorově oddělené části obce apod.)?

V rámci výzvy č. 12/2019 lze podat jednu žádost zahrnující více částí obce nebo lze podat více žádostí, z nichž každá řeší samostatné území (např. jednotlivé místní části).

Musí být navrhované řešení soustavy DČOV v souladu s PRVKÚK?

Navrhované řešení nesmí být v rozporu s PRVKÚK. V rámci výzvy č. 12/2019 je soulad s PRVKÚK dokládám prostřednictvím stanoviska příslušného krajského úřadu s doporučením k realizaci. V odůvodněných případech (např. pokud je PRVKÚK neaktuální a bude aktualizován) může být projekt doporučen, i když je v rozporu s PRVKÚK. V takovém případě bude soulad s PRVKÚK doložen k závěrečnému vyhodnocení akce.

DČOV = Domovní čistírna odpadních vod

PRVKÚK = Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky

Musí být pořízené DČOV v majetku obce po celou dobu udržitelnosti?

Ne. Rozhodnutí, zda budou pořízené DČOV v majetku žadatele či vlastníka připojeného objektu je na uvážení žadatele. Žadatel musí s majitelem objektu uzavřít smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory (podmínka výzvy čl. 10, písm. f)). Zodpovědnost za plnění podmínek Výzvy v době udržitelnosti ve vztahu k poskytovateli dotace zůstává na příjemci podpory (tedy v tomto případě na obci). Z tohoto důvodu doporučujeme, aby v době udržitelnosti zůstaly DČOV ve vlastnictví obce.

Je nějak vymezen smluvní vztah mezi žadatelem a vlastníkem objektu, příp. jaké podmínky by měl obsahovat?

Ne. Rozhodnutí, zda budou pořízené DČOV v majetku žadatele či vlastníka připojeného objektu je na uvážení žadatele. Žadatel musí s majitelem objektu uzavřít smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory (podmínka výzvy čl. 10, písm. f)). Zodpovědnost za plnění podmínek Výzvy v době udržitelnosti ve vztahu k poskytovateli dotace zůstává na příjemci podpory (tedy v tomto případě na obci). Z tohoto důvodu doporučujeme, aby v době udržitelnosti zůstaly DČOV ve vlastnictví obce.

Kdo odpovídá za řádný provoz DČOV po dobu udržitelnosti projektu?

Za řádný provoz podpořených DČOV odpovídá vždy příjemce podpory, tedy obec.

Musí být realizována ke každé nemovitosti jedna DČOV nebo může být odkanalizování řešeno skupinovou DČOV s napojením více nemovitostí?

Výběr nejvhodnějšího řešení závisí v podstatě na projektantovi a samozřejmě místních podmínkách. Výzva č. 12/2019 umožňuje obě varianty, je tedy možná realizace i skupinové DČOV pro více nemovitostí s tím, že maximální kapacita takové DČOV je 50 EO.

Mohou se na pořízení DČOV finančně podílet i vlastnící napojených objektů?

Ano, vlastníci nemovitostí se mohou finančně podílet jak na nákladech na pořízení DČOV (do výše vlastních zdrojů žadatele), tak na nákladech na provozování soustavy DČOV. Toto je velmi doporučeno vyřešit v rámci smluvního vztahu mezi žadatelem (obcí) a vlastníky objektů, kde budou instalovány DČOV (viz podmínka výzvy čl. 10, písm. f).

Jaké DČOV mohou být předmětem podpory v rámci Výzvy č. 12/2019?

Stejně jako v předchozích výzvách musí DČOV nést označení CE a disponovat prohlášením o vlastnostech, jejichž účinnost čištění byla stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3 a musí splňovat parametry uvedené ve výzvě v čl. 2. Popis podporovaných aktivit.

V případě vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových je požadavek na účinnost odstraňování fosforu (Pcelk.) nutné splnit pouze v případě, že je tak uvedeno ve stanovisku příslušného správce povodí. V takovém případě musí být DČOV vybavena technologií pro chemické odstranění fosforu.

Tabulka č. 1: Vypouštění do vod povrchových – Minimální účinnost odstraňovaného znečištění u jednotlivých ukazatelů v %

CHSKCr BSK5 N-NH4+ Ncelk. Pcelk.
75 85 80 50 80

 

Tabulka č. 2: Vypouštění do vod podzemních – Minimální účinnost odstraňovaného znečištění u jednotlivých ukazatelů v %

CHSKCr BSK5 Ncelk. Pcelk.
90 95 50 40
Je možné žádat o DČOV pro nemovitost, která je užívána za účelem dosahování zisku?

Ano, pokud se jedná o nemovitosti ve vlastnictví obce. Podpora bude v tomto případě poskytována v režimu veřejné podpory (podpora de minimis).

Patří mezi způsobilé výdaje provoz a údržba DČOV v době udržitelnosti?

Náklady na provoz a údržbu DČOV v době udržitelnosti nelze v rámci této výzvy zahrnout do způsobilých výdajů.

Výzva 12/2021 – Energetické úspory veřejných budov
Obecné dotazy
Výzva je primárně určena pro projekty, nepodpořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků ve výzvě 146. OPŽP. Tyto projekty byly vloženy do zásobníku projektů. Mají projekty v zásobníku přednost při přiznávání dotace?

Ne, ke všem žádostem, tedy i k těm úplně novým, bude přistupováno stejně.

Výše podpory
Chápeme prosím správně, že pokud žadatel zároveň s realizací energeticky úsporné renovace veřejné budovy realizuje systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a zároveň instalaci obnovitelného zdroje energie, bude výše bonifikace 10 %? Anebo to bude součet, tj. 15 %?

V takovém případě lze přiznat maximální bonus ve výši 10 %.

Stačí pro přiznání 5 % bonusu větrat např. jednu místnost, nebo pro 10 % bonus instalovat pouze 1kWp FVE?

Nestačí. Pro přiznání 5 % bonusu je potřeba zajistit nucené větrání s rekuperací minimálně u ½ pobytových místností v budově. V případě 10 % bonusu je nutné u FVE využít maximální potenciál budovy nebo instalovat výkon minimálně 5 kWp. V případě ostatních OZE musí tento nový zdroj pokrýt  alespoň ½ potřeby pro vytápění budovy. Pro solární fototermický systém musí být využit maximální potenciál budovy nebo jeho instalovaný výkon minimálně 5 kWt.

Jak se bude počítat dotace, pokud by v rámci jedné žádosti bylo více objektů, přičemž jen některý by spadal do kategorie památkově chráněných a architektonicky cenných budov?

V takovém případě by musela být uplatněna míra podpory pro běžné budovy. K uplatnění míry podpory pro památkově chráněné a architektonicky cenné budovy musí projekt zahrnovat pouze takové budovy.

Technické dotazy
Je možné podat žádost na projekt pouze na FVE?

Projekt na samostatné opatření není explicitně výzvou zakázán, nicméně je nutné projektem splnit podmínky přijatelnosti, zejména minimální úsporu konečné spotřeby energie 20 % a minimální úsporu primární neobnovitelné energie 30 %.

Pokud má žadatel o dotaci více nemovitostí, na kterých chce realizovat opatření, mohou být tyto nemovitosti součástí jedné žádosti, nebo musí mít každý objekt zvláštní žádost o dotaci?

Může být řešeno i v rámci jedné žádosti.

Pokud je možné podat projekt realizace opatření na více budovách dohromady v jedné žádosti – je správný předpoklad, že výsledná úspora energie se nakumuluje ze všech objektů?

Ano, je to správný předpoklad.

V rámci komplexního projektu bude možné realizovat instalaci VZT zároveň s instalací FVE a zároveň také s realizací dalších opatření?

Ano, v rámci této výzvy se již veškerá opatření v rámci projektu podávají v jedné žádosti, kde bude uplatněna jednotná výše dotace.

V případě výměny plynového kotle za nový je možné, aby byl nově instalovaný kotel také na plyn?

Ano, ale musí se jednat o kondenzační plynový kotel, který bude splňovat minimální třídu účinnosti stanovenou ve výzvě.

Výzva 5/2022 – Přírodní zahrady
Mohou žádat o podporu i soukromé školy?

Ano, pokud je však tato škola financována z více než 50 % ze soukromých zdrojů, bude muset žádat v režimu veřejné podpory de minimis.

Jak přesně se bude dokládat zapojení místní veřejnosti? Můžete uvést konkrétní příklad, jak tuto podmínku splnit?

Je možno se sejít se zástupci místní veřejnosti (např. rodiče dětí) ve fázi plánování zahrady, využít pomoci rodičů při realizaci, uspořádat slavnost při otevření zahrady atd. Doložení zapojení místní veřejnosti můžete např. dokumentem, kde bude popsáno, jak a kdy došlo k zapojení veřejnosti + doložíte fotodokumentaci z této akce.

Bude výzva i pro Prahu?

Ano, výzva bude i pro Prahu.

Kde je uveden výčet způsobilých výdajů?

Veškerý popis způsobilých výdajů je uveden přímo ve výzvě (čl. 9. Způsobilé výdaje).

Patří mezi způsobilé výdaje hmatový chodník, sluneční hodiny, mlhoviště, pítko, pro vodu propustné podium, pozorovatelna, půdní sonda, model krajiny, xylofon, sluneční pec, sluneční vařič, pec na chleba, tunel a bahniště?

Hmatový chodník, sluneční hodiny, mlhoviště, pro vodu propustné podium, pozorovatelna, model krajiny, xylofon, pec na chleba, hliněná venkovní pec na keramiku, tunel a bahniště nepatří mezi způsobilé výdaje.

Pítko pro ptactvo či jiné živočichy (nikoliv pítko pro děti), půdní sonda, sluneční pec/vařič jsou v rámci této výzvy uznatelnými náklady.

Je možné využít ve výzvě uvedené osobní výdaje formou DPP na zaměstnance žadatele, který bude zajišťovat pomocné práce při zhotovení projektové dokumentace, realizaci projektu (montáž venkovních prvků apod.) a následně údržbu realizovaného opatření po dobu 20 měsíců (tzn. celkem 200 tis. Kč)?

Ve výzvě uvedené osobní výdaje formou DPP jsou považovány za způsobilé maximálně do výše 10.000 Kč za měsíc, a to pouze jednou v rámci realizace jednoho projektu. Tyto výdaje tedy není možné uplatnit v rámci projektové přípravy, ani v době udržitelnosti projektu (udržitelnost projektu musí zajistit příjemce podpory z vlastních prostředků). Podpora v rámci této výzvy je, v souladu se stanoveným cílem výzvy, směřována k podpoře materiálního zařízení a vybavení pro environmentální vzdělávání, řízený  pobyt v přírodě, edukativní podporu biodiverzity apod., tj. opatření v širším smyslu investiční/materiální povahy. Možnost uznání osobních nákladů je zavedena pouze jako podpůrná a finančně velmi omezená aktivita vedoucí k zajištění hlavního cíle.

Co vše prosím spadá pod projektovou přípravu do 30 000 Kč? Jedná se i o podání žádosti nebo administraci projektu?

Do projektové přípravy spadá následující:

 • výdaje na zpracování projektové dokumentace, obsahující minimálně průvodní a  technickou zprávu, zahradně architektonické řešení, osazovací plán, soupis rostlin, výkaz výměr a materiálů a rozpočet;
 • výdaje na zadávací dokumentaci k realizaci podporovaného opatření včetně výdajů
  na organizaci zadávacího řízení.

Podání žádosti nebo administrace projektu nejsou způsobilými výdaji.

Mohou být způsobilé výdaje související s projektovou dokumentací staršího data než je den vydání výzvy, aby mohla být zahrnuta do ZV?

Ano.

Stačí mít u žádosti pouze podrobný popis projektu se soupisem vybavení nebo je povinná projektová dokumentace?

Toto je třeba posoudit dle rozsahu a náročnosti záměru. Pokud nedochází fakticky ke větším stavebním úpravám a předmětem projektu je pouze pořízení a doplnění prvků přírodní zahrady projektová dokumentace není povinná a postačí popis se zákresem + fotodokumentace stávajícího stavu.

Budou se během období udržitelnosti psát zprávy o udržitelnosti?

Nebudou se psát žádné zprávy o udržitelnosti.

Jsou dotovány sudy a retenční nádrže včetně výkopových prací?

Ano, stejně jako další opatření a vybavení na podporu zasakování a využití dešťové vody.

Je možné v rámci výzvy vybudovat jezírko? Je v rámci projektu uznatelný plot i vzhledem k bezpečnosti u jezírka?

Ano, jezírko je uznatelným výdajem, oplocení však nikoliv.

Jsou uznatelné následující položky – plátěný hangár, stan, teepee, plachta s kůly?

Stínicí plachty jsou (včetně uchycení) způsobilé. Teepee je uznatelné pouze v rámci aktivity b).

Jak to bude s propustnými povrchy – bude uznatelná zámková dlažba?

Zámková dlažba nebude podporována, podpořitelné jsou pouze zcela propustné povrchy.

Bude uznatelným výdajem dřevěný domek / zastřešený prostor určený pro badatelské a výukové účely a pro přípravu výsadby rostlin do zahrady, přesazování atd.?

V rámci této výzvy nejsou pergoly, domky, venkovní učebny, altány ani jiný zastřešený prostor uznatelným výdajem. Podporovány jsou pouze stínicí plachty.

Je podporováno při budování zahrad i ošetření stávajících stromů?

Ano.

Dá se v rámci výzvy realizovat skleník?

Ne.

Bude DPH uznatelným výdajem v případě, když bude žadatel obec, která je plátce, ale nemá nárok na odpočet DPH?

Ano, DPH bude uznatelným výdajem.

Jsou v rámci této výzvy způsobilé výdaje na realizaci cest v přírodní zahradě?

Výdaje na realizaci cestní sítě v zahradě nejsou explicitně uvedeny mezi způsobilými výdaji. Nicméně je možné v rámci terénních úprav, případně v rámci podpory zasakování dešťové vody, zřídit chodníky z přírodních propustných materiálů v nezbytném rozsahu.

Smluvní pokuty
Odčítají se smluvní pokuty vzešlé z dodavatelských smluv od způsobilých výdajů projektu?

Uplatnění smluvních pokut nemá vliv na nastavení způsobilých výdajů.

V případě, že místo bankovního výpisu prokazující úhradu díla je použit zápočet pohledávky (například vůči sankční faktuře), musí být oboustranný, tj. potvrzený a odsouhlasený jak investorem tak dodavatelem.

 • Příjemce podpory je oprávněn do žádosti o platbu zahrnout pouze fakturaci, kterou řádně zkontroloval podle platné legislativy a pravidel programu.
 • Prostředky může příjemce podpory použít pouze na úhradu skutečných, účelných, efektivních, oprávněně a nezbytně vynaložených způsobilých výdajů, vzniklých v přímé souvislosti s pracemi, dodávkami a službami, kterými je akce realizována. Dodavatel vystavuje faktury až po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně fyzicky provedených prací, služeb a dodávek, které příjemce podpory řádně zkontroloval z hlediska množství, realizačních termínů a kvality, poté převzal a potvrdil dodavateli, např. ve Zjišťovacím protokolu.
 • Není přípustné, aby příjemce podpory potvrdil práce, služby a dodávky, které od dodavatele nepřevzal ve smluvně dojednaném množství, termínech a kvalitě a na základě takové fakturace formou žádosti o platbu získal finanční prostředky v plném rozsahu. Takovéto jednání může být považováno za porušení podmínek smlouvy o poskytnutí podpory,  popř. by mohlo být považováno za trestný čin se všemi důsledky.
 • Pokud příjemce podpory prokazatelně zjistí pochybení dodavatele až následně po vystavení realizační faktury, je povinen uplatnit vůči zhotoviteli sankci vždy, vyžaduje-li to uzavřená smlouva o dílo. Částka odpovídající výši sankce nebude následně v žádosti o platbu odečtena od způsobilých výdajů projektu, nejedná se o finanční příjem projektu. Doporučujeme pří­jemcům sankci vůči zhotoviteli uplatnit a finančně vypořádat samostatnými doklady, tedy odděleně od dodavatelských faktur a bankovních výpisů o jejich úhradě. V případě, že úhrada sankční faktury bude ze strany příjemce podpory započítána oproti faktuře dokládající neuhrazené způsobilé výdaje, lze jako součást žádosti o platbu akceptovat pouze oboustrannou písemnou dohodu o započtení pohledávek a závazků.
 • V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi příjemcem podpory a zhotovitelem (úhrada faktury není v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění vzniklých na základě smluvního vztahu mezi příjemcem podpory a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem i zhotovitelem. Tato oboustranná vzájemná Dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským zákoníkem. V Dohodě musí být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě odlišného variabilního symbolu oproti číslu faktury je nutné uvést i variabilní symbol), vzájemně započtené částky a měny a jejich celková vzájemná bilance, datum podpisu a podpisy obou smluvních stran.
Účetní doklady
Jak přepočítat účetní doklady, vystavené v jiné než české měně?

Budou-li účetní doklady vystaveny v jiné než české měně, musí je příjemce podpory přepočítat kurzem ke dni úhrady vyhlášeným bankou, ze které byla úhrada provedena, a zadat do AIS v korunové částce. Nebude-li přepočet včetně použitého kurzu zřejmý z dokladu o úhradě, příjemce podpory použije pro přepočet kurz Střed a použitý kurz uvede u daného účetního dokladu.