Právě se nacházíte: NPŽP > O programu > Časté dotazy

Časté dotazy

Dotazy občanů
Kdo a jak může žádat o půjčku
Mohou domácnosti žádat o kotlíkovou půjčku přímo na Fondu nebo se musí o ni ucházet ve své obci?

Získat kotlíkovou půjčku je možné výhradně prostřednictvím obce, v jejímž katastru se daná nemovitost nachází.

Co dělat, když se má obec do programu nezapojí? Mohu získat kotlíkovou půjčku?

V případě, že se obec nebude chtít do programu zapojit, není možné kotlíkovou půjčku poskytnout. Obec se nemusí do programu zapojit hned, žádosti budou přijímány průběžně až do konce listopadu 2019 nebo do vyčerpání alokace.

Žádosti podané ve 2. vlně tzv. „kotlíkových dotací“
Může fyzická osoba žádat o půjčku u své obce, pokud již má podanou žádost v rámci 2. výzvy tzv. kotlíkové dotace?

Ne. Kotlíkové půjčky jsou určeny pro žadatele, kteří podají žádost do 3. vlny kotlíkových dotací, kterou bude kraj vyhlašovat.

Dotazy obcí
„Kotlíkový specialista“
Kdo je to „kotlíkový specialista“?

Jedná se o osobu či osoby, které budou pověřeny obcí k zajištění hladkého průběhu celého programu v dané obci. Kotlíkový specialista má několik rolí:

  • Zjistit zájem o výměnu kotlů mezi občany v obci (nezbytná podmínka pro podání žádosti o podporu);
  • Poskytovat občanům informace o výměnách kotlů, o základních možnostech technického řešení a možných způsobech financování;

Pomoci občanům při vyřizování žádostí o dotaci z „kotlíkových dotací“ a „kotlíkové půjčky“.

Jsou nějaké specifické požadavky na „kotlíkového specialistu“, je to to samé jako energetický specialista?

Kotlíkový specialista nemusí být energetickým specialistou ani autorizovaným projektantem. Program nestanovuje žádná exaktní kvalifikační kritéria „kotlíkového specialisty“, jeho volba je vždy na rozhodnutí konkrétní obce. „Kotlíkový specialista“ by měl mít základní přehled o možnostech a limitech jednotlivých typů zdrojů tepla, mít schopnost naslouchat a komunikovat s lidmi. Každý kotlíkový specialista musí dodržovat etický kodex a být nestranný bez vazby na konkrétní výrobce či dodavatele.

Může mít obec více kotlíkových specialistů?

Ano. Vždy však platí, že uznatelná částka nemůže přesáhnout 10 000 Kč na jednu zrealizovanou žádost za všechny specialisty.

Může jeden kotlíkový specialista zajišťovat agendu více obcí?

Ano.

Je možné, aby si požádala o půjčku osoba, která bude zároveň pro obec zajišťovat služby „kotlíkového specialisty?“

Ano, ale v tomto případě obec nemůže v rámci vyúčtování jako uznatelný výdaj nárokovat vyplacení 10 000 Kč na práci tohoto specialisty.

Je možná kombinace využití služeb specialisty jako zaměstnance úřadu a dodavatelské firmy?

Ano. Vždy však platí, že uznatelná částka nemůže přesáhnout 10 000 Kč na jednu zrealizovanou žádost za všechny specialisty.

Počítá se výše podpory na zajištění služeb specialisty (10 000 Kč za jednu provedenou výměnu) při vyúčtování z počtu nových typů zdrojů tepla uvedených v příloze žádosti nebo ze skutečného počtu realizovaných výměn zdrojů tepla?

Při vyúčtování obec musí doložit, kolik výměn bylo skutečně zrealizováno a finanční prostředky se budou poskytovat ve výši skutečně zrealizovaných výměn. Ostatní prostředky musí obec při vyúčtování vrátit Fondu.

Podání žádosti
Je možná změna fyzické osoby v příloze žádosti, která bude realizovat výměnu zdroje tepla?

Ano, ale nedochází ke změně výše podpory, pokud by se měnil typ nového zdroje tepla.

Cíl 2
Je realizace vlastního projektu na adaptaci či mitigaci ve vztahu ke změně klimatu dle „Cíle 2“ povinná?

Ne, pokud obec nechce realizovat žádné vlastní projekty, nemusí tak činit, zálohová platba bude vyúčtována dle počtu skutečně provedených výměn a zbytek dotace bude vrácen Fondu.

Je možná změna v podané žádosti a projektu v rámci cíle 2?

Ano je to možné, avšak vždy musí být ověřeno, zda jsou i po změně splněny podmínky výzvy. Podpora se však v případě změny nezvyšuje.

Je možné mít dva a více Cílů 2?

Ano, je to možné. Žadatel v tomto případě v rámci žádosti doloží pro každý projekt samostatně vlastní žádost (list projekt a rozpočet), míra podpory bude pro každý projekt odpovídat míře podpory stanovené ve výzvě (OZE 90%, ostatní 80%).

Je možné v rámci cíle 2, aby obec realizovala výměnu kotle ve veřejných budovách?

Ano, ale v případě že by byl projekt podpořitelný z OPŽP, tak je třeba požádat v rámci vyhlášené výzvy a tyto finanční prostředky z Cíle 2 použít na dofinancování, pokud  by nebyl podpořitelný z OPŽP, tak je možné realizovat výměnu kotle ve veřejných budovách z prostředků Cíle 2,  při splnění kritérií uvedených v textu Výzvy.

Financování
Kdy můžeme očekávat uzavření smlouvy a proplacení zálohy, ze které budeme občanům hradit kotlíkové půjčky?

V případě perfektních žádostí proplácení proběhne do dvou měsíců od podání žádosti.