Právě se nacházíte: NPŽP > Detail výzvy > Výzva č. 17/2017 – Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi k Výzvě č. 17/2017 NPŽP – Domovní čistírny odpadních vod

 

Může být žadatelem o podporu ve výzvě č. 17/2017 majitel nemovitosti – fyzická osoba?

Ne, žadatelem v této výzvě mohou být pouze obce. Důvodem je zajištění realizace komplexních projektů k nakládání s odpadními vodami (viz podmínka 13.1.4 výzvy – povinnost napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území). Dalším důvodem je přenesení části odpovědnosti za provozování soustavy DČOV na obec (podobně, jako tomu je v případě čištění odpadních vod prostřednictvím centrální ČOV).

Může žadatel v rámci jedné žádosti řešit více částí obce (místní části, prostorově oddělené části obce apod.)?

Ano. V rámci Výzvy č. 17/2017 může žadatel podat pouze jednu žádost (Podmínka Výzvy 13.1.19), ale je možné do žádosti zahrnout více částí obce.

Musí být navrhované řešení soustavy DČOV[1] v souladu s PRVKÚK[2]?

Navrhované řešení nesmí být v rozporu s PRVKÚK. V rámci Výzvy č. 17/2017 je soulad s PRVKÚK dokládám prostřednictvím stanoviska příslušného krajského úřadu s doporučením k realizaci. V odůvodněných případech (např. pokud je PRVKÚK neaktuální a bude aktualizován) může být projekt doporučen, i když je v rozporu s PRVKÚK. V takovém případě bude soulad s PRVKÚK doložen k závěrečnému vyhodnocení akce.

Musí být pořízené DČOV v majetku obce po celou dobu udržitelnosti?

Ne. Rozhodnutí, zda budou pořízené DČOV v majetku žadatele či vlastníka připojeného objektu je na uvážení žadatele. Žadatel musí s majitelem objektu uzavřít smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory (Podmínka Výzvy 13.1.1). Zodpovědnost za plnění podmínek Výzvy v době udržitelnosti ve vztahu k poskytovateli dotace zůstává na příjemci podpory (tedy v tomto případě na obci), z tohoto důvodu doporučujeme, aby v době udržitelnosti zůstaly DČOV ve vlastnictví obce.

Je nějak vymezen smluvní vztah mezi žadatelem a vlastníkem objektu, příp. jaké podmínky by měl obsahovat?

Podobu smluvního vztahu Výzva neupravuje. Výsledná podoba smlouvy mezi žadatelem a vlastníkem objektu je tedy na žadateli, aby vyhovovala konkrétním podmínkám daného projektu. Smlouva by měla obsahovat zejména ujednání ohledně vlastnictví DČOV (obec nebo vlastníci nemovitostí) a podmínky k zajištění řádného provozu DČOV po dobu udržitelnosti projektu. SFŽP ČR disponuje pro tyto účely vzorovými smlouvami, které na vyžádání poskytne příjemci dotace.

Kdo odpovídá za řádný provoz DČOV po dobu udržitelnosti projektu?

Za řádný provoz podpořených DČOV odpovídá vždy příjemce podpory, tedy obec.

Musí být realizována ke každé nemovitosti jedna DČOV nebo může být odkanalizování řešeno skupinovou DČOV s napojením více nemovitostí?

Výběr nejvhodnějšího řešení závisí v podstatě na projektantovi a samozřejmě místních podmínkách. Výzva č. 17/2017 umožňuje obě varianty, je tedy možná realizace i skupinové DČOV pro více nemovitostí s tím, že maximální kapacita takové DČOV je 50 EO.

Mohou se na pořízení DČOV finančně podílet i vlastnící napojených objektů?

Ano, vlastníci nemovitostí se mohou finančně podílet jak na nákladech na pořízení DČOV (do výše vlastních zdrojů žadatele), tak na nákladech na provozování soustavy DČOV.

Co konkrétně je myšleno vzdáleným monitoringem (Podmínka Výzvy 13.1.1)? Které parametry, poruchy či závady musí být tímto systémem sledovány?

Vzdálený monitoring musí sledovat alespoň mechanickou funkčnost DČOV a funkčnost aerace, konkrétní technický způsob kontroly záleží na výrobci DČOV.  Neoprávněnou či neodbornou manipulaci je třeba sledovat alespoň prostřednictvím sledování funkčnosti DČOV.

Dále doporučujeme osobní návštěvu a kontrolu jednotlivých DČOV zpočátku alespoň jednou za měsíc, později až se systém zaběhne a uživatelé naučí s DČOV pracovat, stačí servisní návštěva cca jednou ročně.

Jakou strukturu a co vše musí obsahovat souhrnná roční zpráva o provozu všech podpořených DČOV (Podmínka Výzvy 13.1.6)?

Posouzení stavu jednotlivých DČOV by mělo obsahovat údaje o činnosti každé jednotlivé DČOV s důrazem na provozní stav a případné poruchové stavy a jejich odstranění, způsob naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků vody (jsou-li předepsány), četnost fyzických kontrol / servisních zásahů na místě (včetně data) a případných revizí.

Jaké DČOV mohou být předmětem podpory v rámci Národního programu Životní prostředí (výzva č. 11/2016 a výzva č. 17/2017) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových?

V případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou předmětem podpory pouze DČOV, které splňují podmínky kategorie III výrobku označovaného CE dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (dále jen „nařízení“). DČOV jsou certifikovány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 305/2011 ze dne 9. března 2011.

Minimální požadavky na kategorii III výrobku označovaného CE jsou dle § 14 odst. 3 nařízení stanoveny zároveň:

1/ tabulkou – v tabulce označené 1c přílohy č. 1 k tomuto nařízení s odkazem na definici DČOV jako certifikovaného výrobku

Kategorie výrobku
označovaného CE
CHSKCr BSK5 N-NH4+ Ncelk Pcelk
III 75 % 85 % 80 % 50 % 80 %

2/ textem pod tabulkou – popisující možná technická řešení, jimiž se kategorie DČOV III odlišuje od DČOV II a jež umožňují dosažení hodnot minimální účinnosti kategorie III:

„Kategorie III – DČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace, částečné odstraňování dusíku denitrifikací a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových s přísnějšími požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná se nejčastěji o DČOV kategorie II, doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm čištění – chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.“

Pro zařazení DČOV do kategorie III tak, aby bylo možné související žádost vyhodnotit jako vhodnou k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, musí DČOV splňovat požadavky obou bodů. Technické parametry DČOV musí být takové, aby je bylo možné považovat za dostatečné k dosažení minimální požadované účinnosti u všech parametrů.

Další informace naleznete v Doporučení pro stanovení technické specifikace DČOV.

 V případě přetrvávajících nejasností se obraťte na níže uvedené kontakty:

  • Michal Slezák, tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
  • Ing. Romana Rajnyšová, tel.: 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz

[1] Domovní čistírna odpadních vod

[2] Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky

 

Zpět na detail výzvy č. 17/2017