Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Důležité informace pro žadatele a příjemce z programu Dešťovka a Výsadba stromů

Důležité informace pro žadatele a příjemce z programu Dešťovka a Výsadba stromů

26.03.2020
Státní fond životního prostředí ČR připravil v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a přijatými bezpečnostními opatřeními souhrn důležitých informací pro žadatele a příjemce podpory z programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a výzvy č. 9/2019 na podporu výsadby stromů.

Pro ostatní dotační výzvy z Národního programu Životní prostředí platí pokyny uvedené na této stránce nebo v přiloženém letáku.

Fungování Státního fondu životního prostředí ČR

Administrace podaných žádostí o podporu – hodnocení, schvalování žádostí a proplácení dotací probíhá ve standardním režimu.

Krajská pracoviště SFŽP ČR jsou pro osobní návštěvy a konzultace do 19. 4. 2020 uzavřena.  

Od 20. 4. je opět obnovena standardní úřední doba pracovišť SFŽP ČR. Žádáme veřejnost, aby ke konzultacím ohledně žádostí a dotačních projektů upřednostnila především telefonické či e-mailové spojení. Osobní konzultace na krajských pobočkách budou umožněny pouze po předchozí domluvě a za dodržení zvýšených hygienických pravidel (ochrana dýchacích cest, povinné rozestupy 2 metry).

Pro komunikaci s projektovými manažery je možné i nadále využívat e-mailové a mobilní telefonní kontakty a případně také webová rozhraní příslušných informačních systémů. Pokud se vám opakovaně nedaří se spojit s vaším projektovým manažerem, kontaktujte prosím, zástupce sekce řízení Národních programů na telefonním čísle 267 994 221 nebo na e-mailu srnp@sfzp.cz.

Pro obecné dotazy zůstává v provozu bezplatná zelená linka Fondu: 800 260 500, a to v pracovních dnech od 7.30 do 16 hodin.

Na každém krajském pracovišti je navíc v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 zajištěna možnost telefonických konzultací na níže uvedených telefonních číslech:

Čechy Morava
České Budějovice (tel.: 387 203 857) Brno (tel.: 541 217 079)
Hradec Králové (tel.: 724 795 269) Jihlava (tel.: 567 213 855)
Karlovy Vary (tel.: 359 807 200) Olomouc (tel.: 585 208 405)
Liberec (tel.: 485 226 136) Ostrava (tel.: 731 695 927)
Pardubice (tel.: 466 924 858) Zlín (tel.: 577 522 272)
Plzeň (tel.: 378 033 909)
Praha (tel.: 267 994 578)
Ústí nad Labem (tel.: 475 205 598)

Možnost osobního podání je plně obnovena na centrále v Praze (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4) i na krajských pracovištích Fondu, a to ve standardních úředních hodinách.

Prodloužení lhůt

Veškeré běžící lhůty se všem žadatelům o podporu z programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a výzvy na podporu výsadby stromů (č. 9/2019) automaticky prodlužují do 30. 6. 2020.

Jedná se zejména o tyto lhůty:

  • Předání podkladů požadovaných při podání žádosti (odborný posudek, formulář žádosti ad.),
  • Doložení dokončení realizace podporovaných opatření,
  • Doložení dokladů na základě výzvy k doplnění žádosti,
  • Předání formuláře Prohlášení o přijetí podmínek dotace s ověřeným podpisem žadatele (NZÚ),
  • Dodání podepsaného návrhu smlouvy o poskytnutí podpory (Dešťovka a Výsadba stromů).

O prodloužení těchto lhůt do 30. 6. 2020 není nutné žádat. V případě potřeby prodloužit některou z výše uvedených lhůt na datum pozdější, je nutné nejpozději k 30. 6. 2020 zaslat písemnou žádost o prodloužení termínu (např. prostřednictvím e-mailu).

V zájmu plynulosti administrace prosíme žadatele, aby prodloužení lhůt využívali pouze v nezbytných případech a pokud mají možnost, aby požadované dokumenty zasílali průběžně.

Rozšíření možností elektronického předání podkladů k žádosti

Prosíme žadatele, kteří tu možnost mají, aby upřednostnili elektronický způsob komunikace, podklady lze zasílat:

  • Přes datovou schránku – IDDS SFŽP ČR („favab6q“).
  • E-mailem – na adresu elektronické podatelny SFŽP ČR epodatelna@sfzp.cz.
  • E-mailem – na adresu příslušného projektového manažera.

Vzhledem k mimořádné situaci bude SFŽP ČR až do 30. 6. 2020 akceptovat dodání dokumentů, u nichž je standardně požadováno předání v originále či v ověřené kopii, také elektronicky ve formě prosté kopie (např. scan dokumentu).

Speciální postup platí pouze v případě:

  • Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (Dešťovka a Výsadba stromů) – musí být vždy předložena v originále (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem).
  • Formulář „Prohlášení o přijetí podmínek dotace“ (NZÚ), který je příjemcům podpory zasílán v okamžiku vyplacení dotace – případná elektronická kopie (scan) musí obsahovat také ověřovací doložku z úředně ověřeného podpisu nebo musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Možnost zjednodušené elektronické komunikace mohou využívat nejen žadatelé, ale i jimi zmocněné osoby pro podání žádosti.

Kontrolní činnost

Veškeré kontroly na místě realizace podporovaných opatření jsou dočasně pozastaveny. Po odeznění aktuální situace budou s dotčenými žadateli dohodnuty náhradní termíny. Pozastavení kontrolní činnosti nebude mít zpravidla vliv na průběh financování dotčených žádostí.

Věříme, že námi přijatá opatření vám pomohou lépe překlenout stávající krizové období a umožní řádné dokončení realizace vašich projektů. V případě jakýchkoliv dotazů či problémů spojených s administrací či realizací projektů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

Veškerá opaření budeme průběžně vyhodnocovat a v závislosti na vývoji situace aktualizovat.