Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

16.11.2021
Příjem žádostí: 1.12.2021 - 30.9.2022 Alokace: 3 285 000 000  Kč
Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Na co můžete získat dotaci

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
 • Instalace solárně-termických kolektorů

Výzva je primárně určena pro projekty 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí, nepodpořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků, nicméně je možné podat i ryze nový projekt.

Kdo může žádat

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku

Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu (bližší specifikace v textu výzvy)

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 12. 2021 od 10:00 hod
Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2022 do 14:00 hod
Ukončení realizace podpořených projektů: do 15. 6. 2026

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho pod­poru získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU. Závazné pokyny v oblasti povinné publicity, kterými jsou příjemci podpory povinni se řídit, jsou uvedeny v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy.

Časté dotazy

Obecné dotazy
Výzva je primárně určena pro projekty, nepodpořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků ve výzvě 146. OPŽP. Tyto projekty byly vloženy do zásobníku projektů. Mají projekty v zásobníku přednost při přiznávání dotace?

Ne, ke všem žádostem, tedy i k těm úplně novým, bude přistupováno stejně.

Výše podpory
Chápeme prosím správně, že pokud žadatel zároveň s realizací energeticky úsporné renovace veřejné budovy realizuje systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a zároveň instalaci obnovitelného zdroje energie, bude výše bonifikace 10 %? Anebo to bude součet, tj. 15 %?

V takovém případě lze přiznat maximální bonus ve výši 10 %.

Stačí pro přiznání 5 % bonusu větrat např. jednu místnost, nebo pro 10 % bonus instalovat pouze 1kWp FVE?

Nestačí. Pro přiznání 5 % bonusu je potřeba zajistit nucené větrání s rekuperací minimálně u ½ pobytových místností v budově. V případě 10 % bonusu je nutné u FVE využít maximální potenciál budovy nebo instalovat výkon minimálně 5 kWp. V případě ostatních OZE musí tento nový zdroj pokrýt  alespoň ½ potřeby pro vytápění budovy. Pro solární fototermický systém musí být využit maximální potenciál budovy nebo jeho instalovaný výkon minimálně 5 kWt.

Jak se bude počítat dotace, pokud by v rámci jedné žádosti bylo více objektů, přičemž jen některý by spadal do kategorie památkově chráněných a architektonicky cenných budov?

V takovém případě by musela být uplatněna míra podpory pro běžné budovy. K uplatnění míry podpory pro památkově chráněné a architektonicky cenné budovy musí projekt zahrnovat pouze takové budovy.

Technické dotazy
Je možné podat žádost na projekt pouze na FVE?

Projekt na samostatné opatření není explicitně výzvou zakázán, nicméně je nutné projektem splnit podmínky přijatelnosti, zejména minimální úsporu konečné spotřeby energie 20 % a minimální úsporu primární neobnovitelné energie 30 %.

Pokud má žadatel o dotaci více nemovitostí, na kterých chce realizovat opatření, mohou být tyto nemovitosti součástí jedné žádosti, nebo musí mít každý objekt zvláštní žádost o dotaci?

Může být řešeno i v rámci jedné žádosti.

Pokud je možné podat projekt realizace opatření na více budovách dohromady v jedné žádosti – je správný předpoklad, že výsledná úspora energie se nakumuluje ze všech objektů?

Ano, je to správný předpoklad.

V rámci komplexního projektu bude možné realizovat instalaci VZT zároveň s instalací FVE a zároveň také s realizací dalších opatření?

Ano, v rámci této výzvy se již veškerá opatření v rámci projektu podávají v jedné žádosti, kde bude uplatněna jednotná výše dotace.

V případě výměny plynového kotle za nový je možné, aby byl nově instalovaný kotel také na plyn?

Ano, ale musí se jednat o kondenzační plynový kotel, který bude splňovat minimální třídu účinnosti stanovenou ve výzvě.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

 • Ing. Jiří Eschner, vedoucí oddělení veřejné energetiky I, Odbor realizace velkých projektů SFŽP ČR, email: jiri.eschner@sfzp.cz
 • Ing. Ondřej Vrbický, vedoucí oddělní OZE v energetice, Odbor realizace velkých projektů SFŽP ČR, email: ondrej.vrbicky@sfzp.cz
 • Ing. Bohdan Polak, ředitel, Odbor realizace velkých projektů SFŽP ČR, email: bohdan.polak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

 

 

Loga EU NG a NPO

 

Výzva je vyhlášena v rámci Národního programu Životní prostředí a na její financování budou využity prostředky z fondu Next Generation EU.