Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 13/2021: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

9.12.2021
Příjem žádostí: 14.2.2022 - 8.8.2022 Alokace: 15 000 000  Kč
Z dotační výzvy mohou obce získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Prostředky umožní zpracovat akční plány pro udržitelnou energii a klima či uspořádat akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu.

Na co můžete dotaci získat

a) Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace

b) Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.)

c) Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření

Kdo může žádat

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Místní akční skupiny

Výše příspěvku

250 tis. – 2 mil. Kč.

  • U aktivity a) a b) – míra podpory na jeden projekt max. 80 % z celkových způsobilých výdajů
  • U aktivity c) – míra podpory na jeden projekt max. 50 % z celkových způsobilých výdajů

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 14. 2. 2022 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 8. 8. 2022 nebo do vyčerpání alokace
Realizace podpořených projektů: do 15. 12. 2024

Podmínky pro získání dotace

  • Žadatel musí přistoupit k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle oficiální evidence na webových stránkách Paktu starostů a primátorů.
  • Příjemce podpory je povinen po dvou letech od schválení SECAP předložit monitorovací zprávu o plnění SECAP kanceláři Paktu starostů a primátorů, MŽP a SFŽP ČR.

Kompletní podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

  Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Publicita projektu

Příjemce podpory je povinen informovat veřejnost o získání podpory. Nástroje k naplnění publicity musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí, zejména musí být označeny povinným sdělením a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněná o odkaz na webové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Mgr. Jana Piekníková, projektová manažerka oddělení III Odboru realizace Národních programů, e-mail: jana.pieknikova@sfzp.cz, tel.: +420 267 994 674
  • Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III Odboru realizace Národních programů, e-mail: martin.novosád@sfzp.cz, tel.: +420 267 994 673

Dokumenty ke stažení