Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 2/2022: Ochrana ozonové vrstvy a klimatického systému

1.4.2022
Příjem žádostí: 11.4.2022 - 31.10.2022 Alokace: 20 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR posílá 20 milionů korun na ochranu ozonové vrstvy Země. Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost vypouštění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů do ovzduší. Je podpořen sběr zařízení na konci životnosti, znovuzískání a uskladnění, recyklace, regenerace či zneškodnění těchto látek odbornou osobou a proškolením servisních techniků.

Na co můžete dotaci získat

Prioritní osa 2. Ovzduší

2.2.A Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů (sběrná místa a jejich vybavení, systémy sběru)

2.2.B Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů (navazující na aktivitu 2.2.A)

2.2.C Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země

Kdo může žádat o dotaci

Aktivity 2.2.A, 2.2.B: Právnické osoby, které mají certifikaci podle § 10 odst. 1 nebo odst. 2, zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění.

Aktivita 2.2.C: Fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou hodnotícím subjektem podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací nebo studijní program v oblasti chladiv

Výše příspěvku

Podporovaná aktivita Výše podpory
Aktivita 2.2.A písm. a)
  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč
  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů
Aktivita 2.2.A písm. b) Míra podpory činí  270 Kč za 1 kg sebrané látky poškozující ozon. vrstvu
Aktivita 2.2.B Míra podpory činí 350 Kč za 1 kg zneškodněné látky poškozující ozon. vrstvu
Aktivita 2.2.C
  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 4 mil. Kč

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů

Termíny výzvy

Zahájení příjmu žádostí:              11. 4. 2022 od 10:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:              31. 10. 2022, nejpozději však do vyčerpání alokace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.

Kontaktní osoby

Ing. Martin Novosád, tel.: + 420 267 994 673, e-mail:martin.novosad@sfzp.cz

Mgr. Jana Piekníková, tel.: + 420 267 994 674, e-mail: jana.pieknikova@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení