Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 3/2022: Ekomobilita

1.6.2022
Příjem žádostí: 6.6.2022 - 15.12.2023 Alokace: 600 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.

Podpora na vozidla kategorií M2, M3, N1, N2, SS již aktuálně není k dispozici, vyčleněná alokace 200 milionů korun byla vyčerpána. Na zbývající typy vozidel můžete i nadále podporu získat.

Na co můžete dotaci získat

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření,

či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou:

 •  elektromobily,
 •  automobily s vodíkovým pohonem.

Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

Kdo může žádat

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)
 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem.

  Termíny

  Zahájení příjmu žádostí: 6. 6. 2022 od 12 hod
  Ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2023 do 14:00 hodin
  Ukončení realizace podpořených projektů: 30. 6. 2025

  Výše příspěvku

  • Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 % a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis.
Typ vozidla/dobíjecích stanic
Maximální výše dotace na jedno vozidlo/dobíjecí stanici
Elektromobil Automobil s vodíkovým pohonem
M1 (osobní) 300 tis. Kč 500 tis. Kč
N1 (nákladní do 3,5t včetně) 500 tis. Kč není podporováno
L7E (malá užitková) 200 tis. Kč není podporováno
L6E 100 tis. Kč není podporováno
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) 30 tis. Kč není podporováno
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) 50 tis. Kč není podporováno
M2, M3 do 7,5t včetně (minibus) 1 mil. Kč není podporováno
N2 do 12t včetně (nákladní střední) 1 mil. Kč není podporováno
SS (pracovní stroj samojízdný) 700 tis. Kč není podporováno
Dobíjecí stanice 30 tis. Kč není podporováno

Podmínky pro získání dotace


Výzva je vyhlášena v rámci Národního programu Životní prostředí a na její financování budou využity prostředky z fondu Next Generation EU.