Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady

29.6.2022
Příjem žádostí: 3.10.2022 - 3.10.2022 Alokace: 100 000 000  Kč
Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

Výzva je z důvodu vyčerpání alokace uzavřena.

 

Na co můžete dotaci získat

 1. Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
 2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy.
 3. Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Ve výzvě uvedené osobní výdaje formou DPP jsou považovány za způsobilé maximálně do výše 10.000 Kč za měsíc, a to pouze jednou v rámci realizace jednoho projektu. Tyto výdaje tedy není možné uplatnit v rámci projektové přípravy, ani v době udržitelnosti projektu (udržitelnost projektu musí zajistit příjemce podpory z vlastních prostředků). Podpora v rámci této výzvy je, v souladu se stanoveným cílem výzvy, směřována k podpoře materiálního zařízení a vybavení pro environmentální vzdělávání, řízený pobyt v přírodě, edukativní podporu biodiverzity apod., tj. opatření v širším smyslu investiční/materiální povahy. Možnost uznání osobních nákladů je zavedena pouze jako podpůrná a finančně velmi omezená aktivita vedoucí k zajištění hlavního cíle.

 • Bližší informace a podmínky v textu výzvy.

Kdo může žádat

 • Obce
 • Mateřské školy
 • Lesní mateřské školy (včetně lesních klubů)
 • Dětské skupiny
 • Základní školy
 • Lesní základní školy
 • Střední školy
 • Vyšší odborné školy
 • Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem např. dům dětí a mládeže.

Výše příspěvku

Minimální výše příspěvku na jeden projekt je 100 tisíc korun.

Maximální výše příspěvku na jeden projekt činí 500 tisíc korun.

Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 3. 10. 2022, od 10:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 3. 10. 2022
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu v souladu v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí. Pro rychlou přípravu povinné publicity lze využít Generátor povinné publicity.

Časté dotazy

Výzva 5/2022 – Přírodní zahrady
Mohou žádat o podporu i soukromé školy?

Ano, pokud je však tato škola financována z více než 50 % ze soukromých zdrojů, bude muset žádat v režimu veřejné podpory de minimis.

Jak přesně se bude dokládat zapojení místní veřejnosti? Můžete uvést konkrétní příklad, jak tuto podmínku splnit?

Je možno se sejít se zástupci místní veřejnosti (např. rodiče dětí) ve fázi plánování zahrady, využít pomoci rodičů při realizaci, uspořádat slavnost při otevření zahrady atd. Doložení zapojení místní veřejnosti můžete např. dokumentem, kde bude popsáno, jak a kdy došlo k zapojení veřejnosti + doložíte fotodokumentaci z této akce.

Bude výzva i pro Prahu?

Ano, výzva bude i pro Prahu.

Kde je uveden výčet způsobilých výdajů?

Veškerý popis způsobilých výdajů je uveden přímo ve výzvě (čl. 9. Způsobilé výdaje).

Patří mezi způsobilé výdaje hmatový chodník, sluneční hodiny, mlhoviště, pítko, pro vodu propustné podium, pozorovatelna, půdní sonda, model krajiny, xylofon, sluneční pec, sluneční vařič, pec na chleba, tunel a bahniště?

Hmatový chodník, sluneční hodiny, mlhoviště, pro vodu propustné podium, pozorovatelna, model krajiny, xylofon, pec na chleba, hliněná venkovní pec na keramiku, tunel a bahniště nepatří mezi způsobilé výdaje.

Pítko pro ptactvo či jiné živočichy (nikoliv pítko pro děti), půdní sonda, sluneční pec/vařič jsou v rámci této výzvy uznatelnými náklady.

Je možné využít ve výzvě uvedené osobní výdaje formou DPP na zaměstnance žadatele, který bude zajišťovat pomocné práce při zhotovení projektové dokumentace, realizaci projektu (montáž venkovních prvků apod.) a následně údržbu realizovaného opatření po dobu 20 měsíců (tzn. celkem 200 tis. Kč)?

Ve výzvě uvedené osobní výdaje formou DPP jsou považovány za způsobilé maximálně do výše 10.000 Kč za měsíc, a to pouze jednou v rámci realizace jednoho projektu. Tyto výdaje tedy není možné uplatnit v rámci projektové přípravy, ani v době udržitelnosti projektu (udržitelnost projektu musí zajistit příjemce podpory z vlastních prostředků). Podpora v rámci této výzvy je, v souladu se stanoveným cílem výzvy, směřována k podpoře materiálního zařízení a vybavení pro environmentální vzdělávání, řízený  pobyt v přírodě, edukativní podporu biodiverzity apod., tj. opatření v širším smyslu investiční/materiální povahy. Možnost uznání osobních nákladů je zavedena pouze jako podpůrná a finančně velmi omezená aktivita vedoucí k zajištění hlavního cíle.

Co vše prosím spadá pod projektovou přípravu do 30 000 Kč? Jedná se i o podání žádosti nebo administraci projektu?

Do projektové přípravy spadá následující:

 • výdaje na zpracování projektové dokumentace, obsahující minimálně průvodní a  technickou zprávu, zahradně architektonické řešení, osazovací plán, soupis rostlin, výkaz výměr a materiálů a rozpočet;
 • výdaje na zadávací dokumentaci k realizaci podporovaného opatření včetně výdajů
  na organizaci zadávacího řízení.

Podání žádosti nebo administrace projektu nejsou způsobilými výdaji.

Mohou být způsobilé výdaje související s projektovou dokumentací staršího data než je den vydání výzvy, aby mohla být zahrnuta do ZV?

Ano.

Stačí mít u žádosti pouze podrobný popis projektu se soupisem vybavení nebo je povinná projektová dokumentace?

Toto je třeba posoudit dle rozsahu a náročnosti záměru. Pokud nedochází fakticky ke větším stavebním úpravám a předmětem projektu je pouze pořízení a doplnění prvků přírodní zahrady projektová dokumentace není povinná a postačí popis se zákresem + fotodokumentace stávajícího stavu.

Budou se během období udržitelnosti psát zprávy o udržitelnosti?

Nebudou se psát žádné zprávy o udržitelnosti.

Jsou dotovány sudy a retenční nádrže včetně výkopových prací?

Ano, stejně jako další opatření a vybavení na podporu zasakování a využití dešťové vody.

Je možné v rámci výzvy vybudovat jezírko? Je v rámci projektu uznatelný plot i vzhledem k bezpečnosti u jezírka?

Ano, jezírko je uznatelným výdajem, oplocení však nikoliv.

Jsou uznatelné následující položky – plátěný hangár, stan, teepee, plachta s kůly?

Stínicí plachty jsou (včetně uchycení) způsobilé. Teepee je uznatelné pouze v rámci aktivity b).

Jak to bude s propustnými povrchy – bude uznatelná zámková dlažba?

Zámková dlažba nebude podporována, podpořitelné jsou pouze zcela propustné povrchy.

Bude uznatelným výdajem dřevěný domek / zastřešený prostor určený pro badatelské a výukové účely a pro přípravu výsadby rostlin do zahrady, přesazování atd.?

V rámci této výzvy nejsou pergoly, domky, venkovní učebny, altány ani jiný zastřešený prostor uznatelným výdajem. Podporovány jsou pouze stínicí plachty.

Je podporováno při budování zahrad i ošetření stávajících stromů?

Ano.

Dá se v rámci výzvy realizovat skleník?

Ne.

Bude DPH uznatelným výdajem v případě, když bude žadatel obec, která je plátce, ale nemá nárok na odpočet DPH?

Ano, DPH bude uznatelným výdajem.

Jsou v rámci této výzvy způsobilé výdaje na realizaci cest v přírodní zahradě?

Výdaje na realizaci cestní sítě v zahradě nejsou explicitně uvedeny mezi způsobilými výdaji. Nicméně je možné v rámci terénních úprav, případně v rámci podpory zasakování dešťové vody, zřídit chodníky z přírodních propustných materiálů v nezbytném rozsahu.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Ing. Stanislav Vodička, vedoucí Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 647 e-mail: stanislav.vodicka@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení