Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Obnova infrastruktury po požáru

19.8.2022
Příjem žádostí: 1.9.2022 - 31.10.2022 Alokace: 100 000 000  Kč
Tato mimořádná výzva je určena pro zlepšení životního prostředí na území zasaženém požárem ve dnech 24. 7. – 12. 8. 2022. Částkou 100 mil. korun bude podpořena obnova poškozených nebo zničených prvků a související infrastruktura. Žadatelé získají až 15 mil. korun. Dotace bude žadatelům vyplácena zálohově.

Obnova infrastruktury obcí poškozené v důsledku požáru:

 • Obnova veřejně přístupných míst v obcích poškozených v důsledku požáru, včetně zakládání zeleně,
 • obnova komunikací, stávajících cest, stezek a pěšin propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury poškozených v důsledku požáru, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře,
 • sanace skalních masivů destabilizovaných v důsledku požáru,
 • obnova odpadové infrastruktury – zejména obnova sběrných dvorů, kompostáren, kontejnerů na svoz a sběr odpadů apod.,
 • obnova hasičské techniky,
 • obnova zdrojů pitné vody poškozených v důsledku požáru,
 • odstranění požárem poškozených lesních porostů v nezbytném pásu u katastrů obcí,
 • zpracování odpadů vzniklých v důsledku likvidace požáru, a to včetně jejich dopravy,
 • preventivní opatření spočívající ve zkapacitnění vodních nádrží vč. budování nových vodních nádrží, posílení vodovodních řadů apod.,
 • odstranění suchých lesních porostů v nezbytném pásu u katastrů obcí.

Kdo může žádat

 • Obce, jejichž katastrální území zasahuje do území NP České Švýcarsko, Správa NP České Švýcarsko, Ústecký kraj (obnova krajské komunikace).
 • Podmínkou přijatelnosti projektu je skutečnost, že opatření má přímou souvislost s požárem a jeho důsledky ve dnech 24. 7. – 12. 8. 2022 nebo se jedná o preventivní opatření v rámci zajištění požární bezpečnosti.

Další podmínky naleznete v textu výzvy.

Výše příspěvku

 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 10 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 15 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.

Podpora je poskytována formou 100% zálohové platby.

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2022, 10:00 hodin
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022, 14:00 hodin, nejpozději však do vyčerpání alokace.
 • Ukončení realizace podpořených projektů:  31. 7. 2023

Místo realizace projektů

Projekty musí být realizovány na území zasaženém požárem ve dnech 24. 7. – 12. 8. 2022.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR, a to prostřednictvím svých stávajících webových stránek.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat:

e-mail: dotazy@sfzp.cz

Ing. Kateřina Benediktová, vedoucí oddělení I, tel.: +420 267 994 127, e-mail: katerina.benediktova@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení