Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 1/2022 PU: Půjčky pro projekty OPŽP 2021+

15.8.2022
Příjem žádostí: 1.9.2022 - 31.5.2023 Alokace: 844 500 000  Kč
Tato výzva je posílením vlastních zdrojů žadatelů. Žádost o půjčku musí mít vazbu na konkrétní schválený projekt z OPŽP 2021–2027. Pro půjčku a dotaci na vodohospodářské projekty je určeno 794,5 mil. Kč. Až 50 mil. Kč je určeno pro půjčku na modernizaci environmentálních center. Půjčku a dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí o půjčku na realizaci vodohospodářských projektů byl ukončen. Dále je možné žádat pouze o podporu modernizace environmentálních center.

Možnost poskytnutí zvýhodněných půjček k dofinancování již schválených projektů z OPŽP 2021-2027 se týká projektů, které byly podpořeny z 18. výzvy. Ta cílí na investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu. O tuto podporu je možné žádat i nadále, a to podle podmínek uvedených v této Výzvě 1/2022 PU.

 

Na co je příspěvek určen

 1. půjčka v rámci specifického cíle 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou pro obce do 2 000 obyvatel – již vyčerpáno
 2. dotace ve výši 10 % CZV projektu OPŽP v rámci opatření uvedených v bodě 1 pro obce do 2 000 obyvatel bude poskytnuta v případech, kde je nezbytné pořízení odpovídající technologie k čištění odpadních vod s ohledem na zájem ochrany přírody – již vyčerpáno
 3. půjčka v rámci opatření OPŽP 1.3.9 Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu bude poskytnuta oprávněným příjemcům podpory v rámci opatření OPŽP 1.3.9 s výjimkou organizačních složek státu (OSS) a jejich příspěvkových organizací (PO) lze čerpat

Podrobné podmínky jsou uvedeny v textu výzvy.

Výzva je průběžná a nesoutěžní.

Kdo může žádat

 • Obce do 2 000 obyvatel – pro podporu v bodě 1 a 2
 • Žadatelé/příjemci podpory v rámci opatření OPŽP 1.3.9 s výjimkou OSS a jejich PO. Žadatelé musí mít již schválený projekt v rámci OPŽP 2021–2027

Výše příspěvku

Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu celkových způsobilých výdajů a poskytnuté dotace OPŽP a SFŽP, umožní-li to pravidla veřejné podpory.

Forma, výše podpory a finanční parametry půjčky jsou uvedeny podrobně v textu výzvy.

Alokace

 • 794,5 mil. Kč pro půjčku a dotaci na vodohospodářské projektyJIŽ VYČERPÁNO
 • 50 mil. Kč pro půjčku určenou na modernizaci environmentálních center

Termíny podání žádostí

 • zahájení příjmu žádostí od 1. 9. 2022 od 9:00 hodin
 • ukončení příjmu žádostí do 31. 5. 2023, nejpozději do vyčerpání alokace

Jak podat žádost

Žádosti se předkládají Fondu prostřednictvím elektronického formuláře v uživatelském prostředí IS – IFN Bene-Fill, který je přístupný přes webové stránky Fondu www.sfzp.cz. Následně také písemně nebo datovou zprávou společně s přílohami podepsané statutárním zástupcem.

V případně doručení prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu musí být žádosti předkládány v uzavřených obálkách s označením. Přesné instrukce naleznete v textu výzvy.

Povinná publicita

Projekt musí naplňovat podmínky publicity pouze pro OPŽP uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v části „Publicita“. Tiskový podklad pro výrobu dočasného billboardu/ trvalé pamětní desky/ plakátu příjemce získá prostřednictvím Generátoru povinné publicity SFŽP ČR (pro OPŽP 2021-2027).

Kontaktní osoby

 • pro dotazy finančního charakteru

Ing. Miloš Rybička, ředitel Odboru financování projektů, tel. +420 267 994 334, e-mail:milos.rybicka@sfzp.cz

Ing. Lukáš Navrátil, vedoucí oddělení V. Odboru financování projektů, tel. +420 267 994 251, e-mail:lukas.navratil@sfzp.cz

 • pro dotazy technického charakteru

Ing. Ivana Vráblíková, ředitelka Odboru ochrany vod, tel. 267 994 345, e-mail:ivana.vrablikova@sfzp.cz

Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel. 267 994 469, email:michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty k výzvě