Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 8/2022: Pakt starostů pro klima a energii

20.1.2023
Příjem žádostí: 23.1.2023 - 5.6.2023 Alokace: 15 000 000  Kč
Výzva je vyhlášena na podporu projektů spjatých se zapojením do iniciativy Paktu starostů a primátorů, a to tvorbu Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima a organizaci Místního dne. Výše podpory může dosáhnout až 2 miliony korun.

Na co můžete dotaci získat

a) Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizaci;

b) Organizaci Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu, včetně vazby těchto témat k problematice zlepšení kvality ovzduší (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.). Podporovány budou výdaje související s organizací maximálně 1 Místního dne pro klima a energii;

c) Podporu jednoho pracovního místa pro pracovníka obce apod. (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek.

Kdo může žádat

Výše příspěvku

250 tis. – 2 mil. Kč.

  • U aktivity a) a b) – míra podpory na jeden projekt max. 80 % z celkových způsobilých výdajů
  • U aktivity c) – míra podpory na jeden projekt max. 50 % z celkových způsobilých výdajů

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 23. 1. 2023 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 5. 6. 2023 nebo do vyčerpání alokace
Realizace podpořených projektů: do 15. 12. 2025

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Podmínky pro získání dotace

  • Žadatel musí přistoupit k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle oficiální evidence na webových stránkách Paktu starostů a primátorů.
  • Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen po dvou letech od schválení SECAP předložit monitorovací zprávu o plnění SECAP kanceláři Paktu starostů a primátorů, MŽP a Fondu.

Všechny podmínky a indikátory naleznete níže v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

  Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Publicita projektu

Příjemce podpory je povinen informovat veřejnost o získání podpory prostřednictvím svých stávajících webových stránek, v rámci pořádání Místního dne pro klima a energii pomocí bannerů, roll up apod. Nástroje k naplnění publicity musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí, zejména musí být označeny povinným sdělením a logem Fondu a MŽP.

Pro přípravu povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Mgr. Jana Piekníková, projektová manažerka oddělení III Odboru realizace Národních programů, e-mail: jana.pieknikova@sfzp.cz, tel.: +420 267 994 674
  • Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III Odboru realizace Národních programů, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz, tel.: +420 267 994 673

Dokumenty ke stažení