Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 9/2022: Podpora obcí v národních parcích

20.1.2023
Příjem žádostí: 23.1.2023 - 3.3.2023 Alokace: 200 000 000  Kč
Výzva je určena pro zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků. Je podpořen udržitelný rozvoj těchto obcí.

Na co můžete dotaci získat

 • 5.5.A – Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí
 • 5.5.C – Podpora zpracování rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy
 • 5.5.D – Podpora informačních center orientovaných na národní parky
 • 5.5.E – Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
 • 5.5.F – Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond)

Kdo může žádat

 • právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí, v případě 5.5.C, písmeno c) pouze obce
 • správy národních parků a nestátní neziskové organizace se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
 • subjekty, které jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly dotace v rámci programů kofinancovaných z prostředků EU (OPŽP, NPO a Modernizační fond)

Výše příspěvku

Výše podpory na jeden projekt: 100 000 – 5 000 000 Kč

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů, vyjma podporované aktivity 5.5.F.

Podporovaná aktivita Mnimální výše podpory na jeden projekt Maximální výše podpory na jeden projekt
5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí 200 tis. Kč 5 mil. Kč
5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy 100 tis. Kč 1 mil. Kč
5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky 200 tis. Kč 2 mil. Kč
5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí 200 tis. Kč 2 mil. Kč
5.5.F Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond) dle dotačního titulu
dle dotačního titulu

Maximální výše podpory poskytnutá jednomu žadateli činí 6 mil. Kč., vyjma podporované aktivity 5.5.F.

Termíny

 • zahájení příjmu žádostí:  23. 1. 2023 od 10:00 hod
 • ukončení příjmu žádostí: 3. 3. 2023 (vyčerpána alokace)
 • ukončení realizace podpořeného projektu: do 31. 12. 2026, u projektů kofinancovaných z prostředků EU do termínu dané výzvy

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Alokovaná částka

200 mil. Kč

Podmínky pro získání dotace

 • Podporovaná opatření nesmí být v rozporu s posláním národního parku dle § 15 odst. 4  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • V případě budování odstavných ploch, mohou být budovány pouze odstavné plochy s propustným nebo polopropustným povrchem (v maximálním počtu 10 parkovacích míst) a budované odstavné plochy musí navazovat na nově budované či existující prvky infrastruktury např. naučné trasy, pěší turistické stezky či cyklostezky a cyklotrasy.
 • Podmínkou budování odstavných ploch je výsadba dřevinné zeleně v počtu 1 strom/2 parkovací stání.

Všechny podmínky a indikátory naleznete níže v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

  Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Publicita projektu

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu a EU. Závazné pokyny v oblasti povinné publicity, kterými jsou příjemci podpory povinni se řídit, jsou uvedeny v  Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí. Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto grafickým manuálem.

Pro přípravu povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity.

Časté dotazy

Týká se omezení maximálního počtu 10 parkovacích míst při budování odstavných ploch i parkovišť pro osobní automobily?

Ne, toto omezení se týká pouze odstavných ploch pro obytná vozidla a obytné přívěsy.

Je možné žádat o podporu na úpravu a údržbu běžeckých tras?

V případě běžeckých tras je možné získat podporu na rekonstrukci podkladu trasy či zprůchodnění, tzn. např. na odstranění defektů tělesa trasy, nikoli však na údržbu či úpravu samotné běžecké stopy či trasy. V takovém případě se jedná o provozní náklady, které nejsou předmětem podpory.

Může být projekt realizován v části obce, která již neleží na území národního parku?

Projekty v rámci podporovaných aktivit 5.5.A až 5.5.D musí být realizovány na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku. Samotný projekt tak může být realizován mimo území národního parku. V rámci podporovaných aktivit 5.5.E a 5.5.F mohou být podpořené projekty realizovány také na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do ochranného pásma národního parku či navazující chráněné krajinné oblasti.

Jak je definováno veřejné prostranství?

Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích prostory přístupné každému bez omezení, tj. sloužící obecnému užívání. Jsou to ze zákona náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Co je myšleno polopropustným povrchem?

Jedná se o povrch, který by měl splňovat následující parametry:

 • součinitel odtoku povrchu musí být do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku nepropustného zpevněného povrchu 1,0),
 • celá konstrukce povrchu (tj. od povrchu po konstrukční pláň, resp. její základovou spáru) musí mít dostatečnou propustnost tak, aby vsákla návrhovou srážku (např. při součiniteli odtoku 0,2 musí bezpečně převést 80 % srážkové vody dopadlé na nový povrch),
 • sklon takového povrchu by neměl být větší než 5 %.
Může být v rámci obnovy požární nádrže podpořeno pouze její odbahnění?

Ano, může, ale pouze v případě, že se jedná o nádrž, která splňuje legislativní podmínky a normy pro nádrže sloužící jako zdroj požární vody.

 

Kontakty

Kontaktní osoby pro výzvu

Dokumenty ke stažení