Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 4/2023: Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – správci vodních toků

5.6.2023
Příjem žádostí: 7.6.2023 - 30.6.2024 Alokace: 344 000 000  Kč
Cílem výzvy je zvýšit ochranu před suchem a povodněmi podporou projektů na zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv. Výzva je určena pro správce vodních toků - státní podniky a správy národních parků.

Na co můžete dotaci získat

Revitalizace a renaturace vodních toků a niv

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrazování, příčných překážek), a to včetně rekonstrukce či zakládání nových břehových porostů podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
 • obnova říčních ramen v nivě vodního toku,
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav,
 • opatření zajišťující obnovu přirozeného vodního režimu lužního lesa vč. budování tůní či jejich soustav.

Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti

Na všech vodních tocích ČR může být řešeno:

 • odstranění či eliminace migrační překážky,
 • opatření podporující poproudovou migraci.

V rámci projektu může být řešeno následující opatření na vodních tocích vyplývajících z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (Koncepce) či příslušných plánů dílčích povodí:

 • zprůchodnění migrační překážky na vodním toku pomocí rybího přechodu či jiného opatření zajišťující migraci ryb a dalších vodních a na vodu vázaných živočichů,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů či dalších opatření (doplnění nové technologie, rekonstrukce stávajících rybích přechodů apod.),
 • omezování úmrtnosti vodních živočichů.

Kdo může žádat

 • Státní podniky
 • Správy národních parků

Výše příspěvku

 • Maximální míra podpory na jeden projekt: 100 % z celkových způsobilých výdajů
 • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na: 5 mil. Kč bez DPH.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 7. 6. 2023, od 10:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2024, do 14:00 hodin
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 4. 2026

Podmínky pro získání dotace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Kompletní podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu a EU. Příjemci podpory jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy. Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto grafickým manuálem.

Pro přípravu nástrojů povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity. 

Dotazy k výzvě

Pro své dotazy můžete využít kontaktní formulář

Dokumenty ke stažení

Loga EU NG a NPO