Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 5/2023: Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje

5.6.2023
Příjem žádostí: 7.6.2023 - 30.6.2024 Alokace: 414 000 000  Kč
Výzva je určena obcím a dalším samosprávným celkům na projekty zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a realizace dalších protipovodňových opatření.

Na co můžete dotaci získat

Revitalizace a renaturace vodních toků a niv

 • Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrazování, příčných překážek), a to včetně rekonstrukce či zakládání nových břehových porostů podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi.
 • Obnova říčních ramen v nivě vodního toku.
 • Podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav.
 • Opatření zajišťující obnovu přirozeného vodního režimu lužního lesa vč. budování tůní či jejich soustav.

Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti:

Na všech vodních tocích ČR může být řešeno:

 • odstranění či eliminace migrační překážky,
 • opatření podporující poproudovou migraci.

V rámci projektu může být řešeno následující opatření na vodních tocích vyplývajících z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR či příslušných plánů dílčích povodí:

 • zprůchodnění migrační překážky na vodním toku pomocí rybího přechodu či jiného opatření zajišťující migraci ryb a dalších vodních a na vodu vázaných živočichů,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů či dalších opatření (doplnění nové technologie, rekonstrukce stávajících rybích přechodů apod.),
 • omezování úmrtnosti vodních živočichů.

Vytváření a obnova tůní (mokřadů)

 • Vyhloubení tůní ve stávajícím terénu.
 • Svahování břehů a vytvoření výškově členitého dna tůní.
 • Vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím (litorálních pásem) fungujícího za variabilních hydrologických podmínek (vodních stavů).

Malé vodní nádrže (MVN)

 • Obnova nebo zásadní rekonstrukce technických objektů MVN.
 • Úprava či obnova břehů a dna MVN včetně tvarování litorálních pásem.
 • Výstavba nových MVN.
 • Odbahnění stávajících MVN.

Realizace protipovodňových opatření

 • Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní).
 • Realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, včetně zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení meandrující kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění apod.).
 • Uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci.
 • Obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů).

Kdo může žádat

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje

Výše příspěvku

 • Maximální míra podpory na jeden projekt: 100 % z celkových způsobilých výdajů
 • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 5 mil. Kč bez DPH.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 7. 6. 2023, od 10:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2024, do 14:00 hodin
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 4. 2026

Podmínky pro získání dotace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Kompletní podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu a EU. Příjemci podpory jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy. Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto grafickým manuálem.

Pro přípravu nástrojů povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity. 

Dotazy k výzvě

Pro své dotazy můžete využít kontaktní formulář

Dokumenty ke stažení

Loga EU NG a NPO