Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 6/2023: Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

11.7.2023
Příjem žádostí: 1.9.2023 - 2.9.2024 Alokace: 1 600 000 000  Kč
Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Na co můžete dotaci získat

Aktivita A:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele

Aktivita B:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a BPS

Aktivita C:

 • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren
 • výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren
 • výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy

Kdo může žádat

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • zájmová sdružení právnických osob
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Míra podpory

 • u aktivity A – max. 60 % z celkových způsobilých výdajů
 • u aktivity B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů
 • u aktivity C – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt – 750 tis. Kč bez DPH

Z celkové alokace je na aktivitu C určeno 1 mld. Kč.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2023 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 2. 9. 2024 do 14:00 hod, nebo do vyčerpání alokace
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 10. 2025.

Podmínky pro získání dotace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Kompletní podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu a EU. Příjemci podpory jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy. Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto grafickým manuálem.

Pro přípravu nástrojů povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity. 

Dotazy k výzvě

Pro své dotazy můžete využít kontaktní formulář

Dokumenty ke stažení

 

Více informací k výzvě

Záznam z webináře Dotace na využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu ze dne 29. srpna 2023

Loga EU NG a NPO