Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 9/2023: Vodovody a úpravny vody

9.10.2023
Příjem žádostí: 16.10.2023 - 31.1.2024 Alokace: 700 000 000  Kč
Podpora je zaměřena na výstavbu vodovodů včetně navýšení kapacity úpraven vody s cílem stabilizovat dodávky pitné vody a zmírnit negativních dopady sucha. Výzva je cílena na lokality, kde je současně podána žádost do OPŽP 2021-2027 na výstavbu kanalizace.

Na co můžete dotaci získat

1.6.B.a: Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody, tj. výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu.

1.6.B.b: Intenzifikace úpraven vody jako součást vodovodů.

Kdo může žádat

  • obce/města
  • dobrovolné svazky obcí
  • městské části hlavního města Prahy
  • obchodní společnosti ovládané vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona o VaK.

Výše příspěvku

Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt: 3 mil. Kč

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt:

  • Aktivita 1.6.B.a.: 70 % z celkových způsobilých výdajů
  • Aktivita 1.6.B.b.: 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň maximálně 50 mil. Kč

Podmínky výzvy

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

  • Schválení projektu k podpoře je podmíněno schválením souvisejícího projektu kanalizace k financování v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, specifického cíle 1.4, opatření 1.4.1.

Kompletní podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí:  16. 10. 2023, 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2024, 14:00 hodin
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2029

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu. Nástroje k naplnění publicity musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí. Pro přípravu nástrojů povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Ing. Dana Koldová, vedoucí oddělení III Odboru ochrany vod, tel.: +420 267 994 265, email: dana.koldova@sfzp.cz
Ing. Alena Kozlová, vedoucí oddělení V Odboru ochrany vod, tel.: +420 267 994 207, email: alena.kozlova@sfzp.cz

Kontakt pro oblast provozování a finanční udržitelnost vodohospodářské infrastruktury provozovani.VHI@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení