Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 7/2023: Zakládání energetických společenství

10.11.2023
Příjem žádostí: 1.12.2023 - 31.1.2024 Alokace: 116 478 891  Kč
Výzva financovaná z Národního plánu obnovy podpoří zakládání energetických společenství, která jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj komunitní energetiky v ČR. O podporu se mohou ucházet subjekty ve dvoukolovém výběrovém řízení, dotace může dosáhnout až 3 miliony korun.

Na co můžete dotaci získat

 • Zpracování potřebných technických, ekonomických a právních podkladových materiálů nezbytných pro vznik a efektivní fungování energetického společenství (ES)
 • Související aktivity potřebné ke vzniku enegetického společenství a proškolení a činnost koordinátora ES

Kdo může žádat

V 1. kole pro předkládání projektových záměrů

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo
 • Pověřený zástupce, tedy vlastník nebo nájemník bytové jednotky zastupující vlastníky nebo nájemníky bytových jednotek, kteří hodlají realizovat zjednodušené sdílení elektřiny v bytovém domě dle vyhlášky č. 408/2015 o pravidlech trhu, ve znění pozdějších předpisů (znění účinné od 1. 1. 2023), nebo sdílení elektřiny s více než jedním místem připojení elektřiny; pověřený vlastník je oprávněným žadatelem pouze pro kategorii 1 dle části 4.1 této Výzvy.
 • Územní samosprávný celek, případně jím zřízená příspěvková organizace nebo obchodní společnost ve 100% vlastnictví územního samosprávného celku
 • Člen zakladatelského subjektu, který se obvyklou formou (smlouva, dohoda) zavázal ke spolupráci na projektu založení ES, s výjimkou velkého podniku
 • Právnické osoby, které splňují definici dle Směrnice o OZE EU 2018/2001, čl. 2, odst. 16 (tj. společenství pro obnovitelné zdroje), nebo Směrnice o vnitřním trhu s elektřinou EU 2019/944, čl. 2, odst. 11 (tj. občanské energetické společenství)

V 2. kole pro předkládání žádostí o podporu

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo
 • Pověřený zástupce, tedy vlastník nebo nájemník bytové jednotky zastupující vlastníky nebo nájemníky bytových jednotek, kteří hodlají realizovat zjednodušené sdílení elektřiny v bytovém domě dle vyhlášky č. 408/2015 o pravidlech trhu, ve znění pozdějších předpisů (znění účinné od 1. 1. 2023), nebo sdílení elektřiny s více než jedním místem připojení elektřiny; pověřený vlastník je oprávněným žadatelem pouze pro kategorii 1 dle části 4.1 této Výzvy.
 • Územní samosprávný celek, případně jím zřízená příspěvková organizace nebo obchodní společnost ve 100% vlastnictví územního samosprávného celku
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení
 • Člen zakladatelského subjektu, který se obvyklou formou (smlouva apod.) zavázal ke spolupráci na projektu založení ES, s výjimkou velkého podniku
 • Právnické osoby, které splňují definici dle Směrnice o OZE EU 2018/2001, čl. 2, odst. 16 (tj. společenství pro obnovitelné zdroje), nebo Směrnice o vnitřním trhu s elektřinou EU 2019/944, čl. 2, odst. 11 (tj. občanské energetické společenství).

Výše příspěvku

Maximální míra podpory: 90 % přímých realizačních způsobilých výdajů

Tabulka – Maximální výše celkové podpory na jeden projekt dle náročnosti založení ES

Kategorie
Odběrné místo zapojené do ES Každý objekt zapojený do ES Každý různý způsob využití stavby zapojené do ES Každý různý typ subjektu zapojeného do ES Celková maximální výše podpory na žádost

1

Odběrná místa pouze v RD nebo BD

rodinné domy
10 000 Kč
bytové domy
5 000 Kč
rodinné domy

bytové domy
40 000 Kč
600 000 Kč

2

ES tvořeno subjekty stejného typu

40 000 Kč 300 000 Kč 1 500 000 Kč

3

ES tvořeno subjekty různého typu

 – 300 000 Kč 400 000 Kč 3 000 000 Kč

3+

ES tvořeno různými subjekty na území min. 3 sousedících ORP

 – 300 000 Kč 400 000 Kč 3 000 000 Kč

Maximální výše podpory se v rámci jednotlivých kategorií sčítá.

Podmínky výzvy

Výzva je vyhlášena jako dvoukolová soutěžní.

Dovolujeme si upozornit, že pro posouzení projektových námětů v 1. kole výzvy NPŽP-NPO 7/2023 – Zakládání energetických společenství bude použit popis uvedený v povinné příloze č. 11 – Identifikace a popis záměru vzniku ES. Nezapomeňte zde proto uvést všechny potřebné informace a podrobnosti. Popis uvedený v jednom z textových polí v AIS SFŽP je spíše zjednodušená anotace, přibližující Váš záměr pracovníkům SFŽP ČR a MŽP ČR.

Kompletní podmínky pro podání a hodnocení záměrů/žádostí naleznete níže v Textu výzvy.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí:  1. 12. 2023, 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2024, 15:00 hodin
Podpořené projekty budou vypořádány nejpozději do 31. 12. 2025.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu. Nástroje k naplnění publicity musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy. Pro přípravu nástrojů povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Ing. Martin Kloz, Ministerstvo životního prostředí ČR, martin.kloz@mzp.cz
Ing. arch. Petr Uhlíř, Ministerstvo životního prostředí ČR, petr.uhlir@mzp.cz

Dokumenty ke stažení

 

Loga EU NG a NPO