Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 3/2024: Emise ze stacionárních zdrojů

2.4.2024
Příjem žádostí: 6.5.2024 - 5.5.2025 Alokace: 30 000 000  Kč
Cílem výzvy je snižování emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanované zákonem o ochraně ovzduší a/nebo snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů. Díky této výzvě budou omezeny negativní dopady na kvalitu ovzduší a tím na lidské zdraví. K těmto účelům je vyhrazeno 30 milionů korun.

Na co můžete dotaci získat

2.1.B a) Snižování emisí těžkých kovů: pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry);

2.1.B b) Snižování emisí pachových látek: pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.

Kdo může žádat

 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající
 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní podniky
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • Příspěvkové organizace

Výše příspěvku

100 tis. – 10 mil. Kč

Maximální výše podpory

 • pro aktivitu 2.1. B a) 60 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro aktivitu 2.1. B b) 50 % z celkových způsobilých výdajů

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 6. 5. 2024 od 10:00 hodin
 • Ukončení příjmu žádostí: 5. 5. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace.
 • Ukončení realizace podpořených projektů: 31. 12. 2027

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Veškeré podrobnosti a podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Povinná publicita

Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá rozhodnutí příjemce podpory, přičemž musí být dodrženy níže uvedené podmínky a každý nástroj k naplnění povinné publicity musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí.

Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto grafickým manuálem.

Pro přípravu nástrojů povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

 • Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
 • Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 731 499 044, email: martin.novosad@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení