Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 4/2024: Ekologická likvidace autovraků

9.4.2024
Příjem žádostí: 6.1.2025 - 31.3.2025 Alokace: 50 000 000  Kč
Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, energetického a materiálového využití a opětovného využití autovraků. Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování vozidel s ukončenou životností.

Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2024 je možno podat od 6. ledna 2025 do 31. března 2025.

Na co můžete dotaci získat

Dotace je určena na kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2024.

Kdo může žádat

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky)

Výše příspěvku

V případě řádného odevzdání vybraných komodit činí maximální podpora 200 Kč za zpracované vozidlo s ukončenou životností, přičemž se uvažuje 50 Kč při splnění množstevního limitu u skla,  50 Kč při splnění množstevního limitu u textilií, 50 Kč při splnění množstevního limitu u pneumatik a 50 Kč při splnění množstevního limitu u plastů.

  A.      B.      C.     
Odpad (komodita) odevzdaná k využití Typ využití Množství odpadů (komodit) stanovené na jeden autovrak Výše podpory za množství odpadů (komodit)
dle sloupce B
Pneumatiky Materiálové 20 kg 50 Kč
Sklo (lepené, zadní a boční) Materiálové 25 kg 50 Kč
Plasty Materiálové, energetické 35 kg* 50 Kč
Textilie Materiálové, energetické 20 kg 50 Kč

* Z každých odevzdaných 35 kg plastů je nutné odevzdat alespoň 15 kg k materiálovému využití. V případě, že nebude tato podmínka splněna, bude podpora úměrně snížena dle počtu zpracovaných autovraků, které splňují výše uvedené podmínky.

K výši podpory lze získat dotační bonus u komodit odevzdaných k materiálovému využití na výrobu produktu, který přestává být odpadem, přičemž tento bonus na komodity z jednoho autovraku činí u pneumatik 250 Kč, skla 150 Kč, plastů 250 Kč a textilií 250 Kč.

Alokace prostředků pro výzvu

Celkem je alokováno 50 mil. Kč.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 6. ledna 2025 od 10:00

Ukončení příjmu žádostí: 31. března 2025 do 14:00

Jak podat žádost

Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají v termínech dle čl. 6 textu výzvy.

Žádosti musí být zpracovány v českém jazyce v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet musí být uveden v českých korunách.

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní.

Povinná publicita projektu

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu.

V rámci této výzvy jsou příjemci podpory povinni informovat o realizaci projektu prostřednictvím webových stránek žadatele. V případě, že žadatel webovými stránkami nedisponuje, je povinen informovat veřejnost formou plakátu o velikosti A3, který bude umístěný na viditelném, veřejně dostupném místě.

Závazné pokyny v oblasti povinné publicity, kterými jsou příjemci podpory povinni se řídit, jsou uvedeny v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí. Pro přípravu nástrojů povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Bc. Lucie Březinová, projektová manažerka, Odbor realizace Národních programů, tel: 704 846 827, e-mail: lucie.brezinova@sfzp.cz

  • Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III, Odbor realizace Národních programů, tel.: 731 499 044, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení