Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 2/2019: Pakt starostů pro klima a energii

9.4.2019
Příjem žádostí: 18.4.2019 - 30.9.2019 Alokace: 5 000 000  Kč
Podporovány budou projekty spjaté se zapojením měst a obcí ČR do iniciativy Paktu starostů, zejména tvorba Akčního plánu nebo organizace akcí, ve kterých místní samospráva zapojí zainteresované subjekty a občany do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima.

Na co můžete dotaci získat

Dotaci můžete získat na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, případně na jeho aktualizaci. Podpořeny budou rovněž organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem je zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu. Podporu bude možné využít i na zřízení nového pracovního místa pro pracovníka obce či městské části, který se bude věnovat přípravě a následné realizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima.

Kdo může žádat

Oprávněnými příjemci podpory jsou obce, dobrovolné svazky obcí a městské části.

Výše příspěvku

Výše podpory na jeden projekt je min. 250 tisíc Kč a max. 2 miliony Kč.

Maximální míra podpory na jeden projekt z celkových způsobilých výdajů vynaložených na tyto aktivity:

  • u podporované aktivity a) a b) činí 80 %
  • u podporované aktivity c) činí 50 %

Jak podat žádost

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu, případně prostřednictvím datové schránky.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Mgr. Jana Piekníková, projektová manažerka Oddělení III Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 674, e-mail: jana.pieknikova@sfzp.cz
  • Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469,  e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty k výzvě