Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů

2.10.2019
Příjem žádostí: 14.10.2019 - 13.4.2021 Alokace: 300 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Na co můžete dotaci získat

Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů

Kdo může žádat

Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Výše příspěvku

20 000 – 250 000 Kč

Maximální míra podpory – 100 % ze způsobilých výdajů

Kategorie stromu Pořízení stromu Pořízení závlahy
Ovocný strom, prostokořenný, špičák (od 121 cm)

Listnatý/ovocný strom, odrostek (121-250 cm)

Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 8-10 cm

1 500 Kč/ks 1 000 Kč/ks
Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 10-12 cm 3 000 Kč/ks
Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více 4 000 Kč/ks

Termíny podání žádostí

Zahájení příjmu žádostí: 14. 10. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2021 nebo vyčerpání alokace

Podmínky pro získání dotace

  • Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.
  • Žadatel musí mít prokazatelný vztah k místu realizace projektu.
  • Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí manuálem sázení stromů dostupným na sazimebudoucnost.cz/manual-stromy.
  • Výsadbu je možno provést pouze se souhlasem vlastníka pozemku.
  • Příjemce podpory zaregistruje provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz

Další podmínky naleznete v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebude možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

Pro usnadnění doložení dokončení realizace projektu dle článku 11 bodu b) výzvy je možné využít Manuál k doložení realizace v AIS.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • K telefonické, e-mailové či osobní konzultaci (v úředních hodinách) jsou k dispozici vybraní pracovníci krajských pracovišť Fondu.
  • Kontakty naleznete na webových stránkách krajských pracovišť.

Časté dotazy

Obecné dotazy
Mohu žádat o dotaci na stromky s menším obvodem kmínku než 8 cm?

Ano, v první kategorii lze žádat kromě stromků, které mají obvod kmínku v jednom metru 8–10 cm, také na stromky s menším obvodem, které jsou nazývány špičák či odrostek a mají výšku od 121 cm.

Co znamenají termíny špičák a odrostek uvedené v tabulce podpory?

Špičák je jednovýhonový tvar listnatého stromu bez koruny. Odrostek je rostlina vypěstovaná minimálně dvounásobným školkováním, podřezáváním kořenů, nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací, s nadzemní částí o výšce od 121 do 250 cm a tvarovanou korunou.

Je možné finanční prostředky použít na výsadbu sadu?

Pokud se jedná o extenzivní sad, který je volně přístupný veřejnosti a jeho plody slouží bez omezení místní komunitě, pak ano. Plody z takového sadu nesmějí být prodávány.

Lze realizovat výsadbu stromů na zahradě školy?

Školy mohou žádat o dotaci jen v případě, že je jejich zahrada veřejně přístupným místem. V případě, že slouží pouze žákům školy a pro veřejnost je uzavřena, pak žádat nelze. Speciálně pro školská zařízení je připravena výzva 7/2019 na přírodní zahrady, která výsadbu podporuje.

Dá se považovat za veřejně přístupné místo i prostor, který se např. z důvodu bezpečnosti na noc zamyká?

Pokud prostor slouží k obecnému užívání, tzn. každému bez omezení, tak ano. Typicky se jedná např. o hřiště nebo sportoviště.

Může být následná péče zajištěna jako služba?

Ano, může. Je však nutné ji fakturovat předem, tj. nejpozději do data ukončení realizace projektu.

Pokud si vypěstuji sadební materiál sám, mohu žádat o další materiál na výsadbu a závlahu?

Ano, můžete.

Je možné sazenice nakoupit v zahraničí?

Ano, je to možné při splnění všech zákonných požadavků a podmínek.

Je možné projekt zaměřit na výsadbu stromů na orné půdě?

Ano, je to možné. Výzva nepodporuje pouze výsadbu na pozemcích plnicí funkci lesa. Výsadba stromů ve volné krajině je však možná pouze do konce roku 2019. Na výsadbu ve volné krajině lze žádat z Programu péče o krajinu.

Na koho se mohu obrátit s dotazy ohledně Programu péče o krajinu 2020?

Kontakty na konkrétní pracovníky regionálních pracovišť AOPK ČR naleznete zde: http://www.dotace.nature.cz/ppk-programy.html.

Je kompenzační a nápravná výsadba způsobilým výdajem v rámci této výzvy?

Ne, kompenzační ani náhradní výsadba stromů podporována není.

Dotazy k žádosti a dokumentům
Jaké náležitosti by měl obsahovat souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu?

ü  Souhlas vlastníka by měl obsahovat katastrální číslo pozemku, jméno vlastníka, jeho souhlas s výsadbou a dobou udržitelnosti, vlastnoruční podpis majitele, razítko (v případě, že se jedná o právnickou osobu) a datum.

Jak mám postupovat ohledně souhlasu vlastníka pozemku v případě podílového vlastnictví?

V případě podílového vlastnictví pozemku je nutné doložit souhlas nadpoloviční většiny spoluvlastníků z hlediska spoluvlastnických podílů.

Bude k dispozici vzor odborného posudku? Jaké náležitosti by měl mít?

Vzor odborného posudku k dispozici nemáme. Veškeré náležitosti odborného posudku jsou uvedeny v textu výzvy čl. 11 písm. a).

Musí mít zpracovatel odborného posudku vysokoškolské vzdělání? Musí se jednat o autorizovanou osobu?

Nemusí. Výzva definuje pouze obory vzdělání, nikoliv stupeň vzdělání. Autorizace není podmínkou.

Může být žadatel zároveň zpracovatelem odborného posudku?

Pokud má žadatel odpovídající vzdělání stanovené výzvou, pak ano.

Musí být žádost při podání elektronicky podepsaná?

U fyzických ani právnických osob není vyžadován elektronický podpis žádosti.

Musí být na faktuře označen obvod stromu?

Na faktuře by měl být obvod stromu patrný, případně na jiných relevantních dokladech (např. objednávce).

Dotazy k publicitě
V textu výzvy je uvedena povinnost realizovat pamětní desku a v manuálu NPŽP štítek na stromy. Jak publicitu u takových projektů řešit?

Instalujte štítek na stromy viz manuál NPŽP str. 16., který si můžete stáhnout na https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/. Způsobilé výdaje na publicitu činí 500 Kč, a tak vyrobte tolik štítků, kolik vám tento finanční limit umožní.

Dokumenty ke stažení