Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod

20.12.2019
Příjem žádostí: 2.3.2020 - 20.6.2021 Alokace: 200 000 000  Kč
Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Na co můžete dotaci získat

Dotaci získáte na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.

Kdo může žádat

Obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Výše příspěvku

Maximální výše příspěvku je odstupňována podle kapacity od 100 do 240 tisíc korun na jednu čistírnu.

Dotace může pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů na projekt. Do způsobilých výdajů, ze kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, je možné zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako monitoring systému, jeho servis a pravidelnou údržbu po dobu 10 let.

Termíny

Žádosti o podporu o dotace na domovní čistírny odpadních vod přijímá SFŽP ČR od 2. března až do 30. června 2021, případně do vyčerpání alokace.

Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2024.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
  • Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz

Časté dotazy

Výzva 12/2019 – Domovní čistírny odpadních vod
Může být žadatelem o podporu ve výzvě č. 12/2019 majitel nemovitosti – fyzická osoba?

Ne, žadatelem v této výzvě mohou být pouze obce. Důvodem je zajištění realizace komplexních projektů k nakládání s odpadními vodami (viz podmínka v čl. 10, písm. c) výzvy – povinnost napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území). Dalším důvodem je přenesení části odpovědnosti za provozování soustavy DČOV na obec (podobně, jako tomu je v případě čištění odpadních vod prostřednictvím centrální ČOV).

Může žadatel v rámci jedné žádosti řešit více částí obce (místní části, prostorově oddělené části obce apod.)?

V rámci výzvy č. 12/2019 lze podat jednu žádost zahrnující více částí obce nebo lze podat více žádostí, z nichž každá řeší samostatné území (např. jednotlivé místní části).

Musí být navrhované řešení soustavy DČOV v souladu s PRVKÚK?

Navrhované řešení nesmí být v rozporu s PRVKÚK. V rámci výzvy č. 12/2019 je soulad s PRVKÚK dokládám prostřednictvím stanoviska příslušného krajského úřadu s doporučením k realizaci. V odůvodněných případech (např. pokud je PRVKÚK neaktuální a bude aktualizován) může být projekt doporučen, i když je v rozporu s PRVKÚK. V takovém případě bude soulad s PRVKÚK doložen k závěrečnému vyhodnocení akce.

DČOV = Domovní čistírna odpadních vod

PRVKÚK = Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky

Musí být pořízené DČOV v majetku obce po celou dobu udržitelnosti?

Ne. Rozhodnutí, zda budou pořízené DČOV v majetku žadatele či vlastníka připojeného objektu je na uvážení žadatele. Žadatel musí s majitelem objektu uzavřít smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory (podmínka výzvy čl. 10, písm. f)). Zodpovědnost za plnění podmínek Výzvy v době udržitelnosti ve vztahu k poskytovateli dotace zůstává na příjemci podpory (tedy v tomto případě na obci). Z tohoto důvodu doporučujeme, aby v době udržitelnosti zůstaly DČOV ve vlastnictví obce.

Je nějak vymezen smluvní vztah mezi žadatelem a vlastníkem objektu, příp. jaké podmínky by měl obsahovat?

Ne. Rozhodnutí, zda budou pořízené DČOV v majetku žadatele či vlastníka připojeného objektu je na uvážení žadatele. Žadatel musí s majitelem objektu uzavřít smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory (podmínka výzvy čl. 10, písm. f)). Zodpovědnost za plnění podmínek Výzvy v době udržitelnosti ve vztahu k poskytovateli dotace zůstává na příjemci podpory (tedy v tomto případě na obci). Z tohoto důvodu doporučujeme, aby v době udržitelnosti zůstaly DČOV ve vlastnictví obce.

Kdo odpovídá za řádný provoz DČOV po dobu udržitelnosti projektu?

Za řádný provoz podpořených DČOV odpovídá vždy příjemce podpory, tedy obec.

Musí být realizována ke každé nemovitosti jedna DČOV nebo může být odkanalizování řešeno skupinovou DČOV s napojením více nemovitostí?

Výběr nejvhodnějšího řešení závisí v podstatě na projektantovi a samozřejmě místních podmínkách. Výzva č. 12/2019 umožňuje obě varianty, je tedy možná realizace i skupinové DČOV pro více nemovitostí s tím, že maximální kapacita takové DČOV je 50 EO.

Mohou se na pořízení DČOV finančně podílet i vlastnící napojených objektů?

Ano, vlastníci nemovitostí se mohou finančně podílet jak na nákladech na pořízení DČOV (do výše vlastních zdrojů žadatele), tak na nákladech na provozování soustavy DČOV. Toto je velmi doporučeno vyřešit v rámci smluvního vztahu mezi žadatelem (obcí) a vlastníky objektů, kde budou instalovány DČOV (viz podmínka výzvy čl. 10, písm. f).

Jaké DČOV mohou být předmětem podpory v rámci Výzvy č. 12/2019?

Stejně jako v předchozích výzvách musí DČOV nést označení CE a disponovat prohlášením o vlastnostech, jejichž účinnost čištění byla stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3 a musí splňovat parametry uvedené ve výzvě v čl. 2. Popis podporovaných aktivit.

V případě vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových je požadavek na účinnost odstraňování fosforu (Pcelk.) nutné splnit pouze v případě, že je tak uvedeno ve stanovisku příslušného správce povodí. V takovém případě musí být DČOV vybavena technologií pro chemické odstranění fosforu.

Tabulka č. 1: Vypouštění do vod povrchových – Minimální účinnost odstraňovaného znečištění u jednotlivých ukazatelů v %

CHSKCr BSK5 N-NH4+ Ncelk. Pcelk.
75 85 80 50 80

 

Tabulka č. 2: Vypouštění do vod podzemních – Minimální účinnost odstraňovaného znečištění u jednotlivých ukazatelů v %

CHSKCr BSK5 Ncelk. Pcelk.
90 95 50 40
Je možné žádat o DČOV pro nemovitost, která je užívána za účelem dosahování zisku?

Ano, pokud se jedná o nemovitosti ve vlastnictví obce. Podpora bude v tomto případě poskytována v režimu veřejné podpory (podpora de minimis).

Patří mezi způsobilé výdaje provoz a údržba DČOV v době udržitelnosti?

Náklady na provoz a údržbu DČOV v době udržitelnosti nelze v rámci této výzvy zahrnout do způsobilých výdajů.

Dokumenty ke stažení