Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 10/2019: Nadlimitní čištění komunikací

19.12.2019
Příjem žádostí: 13.1.2020 - 30.6.2020 Alokace: 50 000 000  Kč
Pilotní dotační výzva se zaměřuje na snížení prašnosti a zvýšení kvality ovzduší v oblastech zatížených zhoršenou kvalitou ovzduší, vysokou intenzitou dopravy a koncentrací obyvatel. Peníze pomohou zvýšit frekvenci a rozsah čištění ulic a současně zaplatí monitoring, který bude sledovat vliv zvýšené frekvence čištění komunikací na koncentraci prachových částic v ovzduší.

Na co můžete dotaci získat

Nadlimitní čištění pozemních komunikací a monitoring jeho dopadu na kvalitu ovzduší

Kdo může žádat

  • Statutární města uvedená v příloze č. 1 výzvy, u nichž došlo minimálně ve třech letech za období 2014-2018 k překročení denního imisního limitu pro suspendované částice PM10 alespoň na 10 % jejich území
  • Kraje, pokud provádí nadlimitní čištění komunikací na území měst uvedených v příloze č. 1 výzvy

Výše příspěvku

2,5 – 10 mil. Kč

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 13. 1. 2020, 10:00
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2020 S ohledem na aktuální mimořádnou situaci byl termín pro podání žádostí prodloužen o tři měsíce.
Realizace podpořených projektů:  do 31. 12. 2021

Podmínky pro získání dotace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní.

Bližší informace a podmínky naleznete v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Ing. Stanislav Vodička, vedoucí Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 647 e-mail: stanislav.vodicka@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení