Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty

10.8.2020
Příjem žádostí: 1.9.2020 - 22.2.2021 Alokace: 250 000 000  Kč
Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď. Nová dotační výzva se zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.
Příjem žádostí z důvodu vyčerpání alokace uzavřen ke dni 22. 2. 2021.

Na co můžete dotaci získat

 • 1.3.C – Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – samostatně i v souběhu s 1.3.D a 1.6.B
 • 1.3.D – Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – samostatně i v souběhu s 1.3.C a 1.6.B
 • 1.6.B – Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D

Kdo může žádat

 • Obce/města
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Výše příspěvku

 • 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace

Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2020 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace
Realizace podpořených projektů: do 31. 1. 2022

Výzva je průběžná, nesoutěžní.

Podmínky pro získání dotace

 • Oprávněný příjemce musí být zároveň hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě.
 • Příjemce je povinen průběžně předkládat Fondu ke kontrole dílčí výstup projektové přípravy (např. zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení), zda je projektovaný záměr v souladu s podmínkami přijatelnosti do OPŽP 2021–2027.

Kompletní podmínky naleznete v Textu výzvy.

Jak podat žádost

Žádosti jse podávají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

 • Ing. Markéta Kaislerová, vedoucí Oddělení II Odboru ochrany vod SFŽP ČR, tel.: + 420 267 994 384, e-mail: marketa.kaislerova@sfzp.cz
 • Ing. Ivana Vráblíková, ředitelka Odboru ochrany vod SFŽP ČR, tel.: + 420 267 994 345, e-mail: ivana.vrablikova@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

Závazné pokyny k závěrečnému vyhodnocení akce

Upřesňujeme, že dle části 12 d) Výzvy je povinnou přílohou k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) registrační číslo podané žádosti o podporu z OPŽP 2021–2027. Dle části 4 Výzvy a zároveň dle ustanovení části IV bodu 1 m) Smlouvy o poskytnutí podpory má příjemce povinnost doložit podklady k ZVA a k vyúčtování nejpozději do 2 měsíců od skutečného termínu ukončení akce.

Pro případy, u kterých reálný termín vyúčtování a ZVA nastane dříve, než bude otevřen příjem žádostí do OPŽP 2021–2027 pro SC 1.4, závazně sdělujeme, že příjemce podpory podá podklady k ZVA a k vyúčtování přes AIS bez dokladu (registračního čísla) podané žádosti o podporu do OPŽP 2021–2027. Na SFŽP ČR bude provedena kontrola vyúčtování zálohy k doloženým účetním dokladům. V případě přeplatku bude ze strany SFŽP ČR odeslána výzva k vratce příslušné částky.

Povinný doklad k ZVA (registrační číslo podané žádosti o podporu z OPŽP 2021–2027) bude doložen dodatečně, po otevření příjmu žádostí do OPŽP 2021–2027. Po věcné stránce bude akce v rámci Výzvy 3/2020 ověřena a ZVA vyhodnoceno až po podání žádosti na vlastní realizaci projektu do OPŽP 2021–2027.