Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně

2.12.2020
Příjem žádostí: 3.12.2020 - 31.3.2021 Alokace: 100 000 000  Kč
Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu.

Na co můžete dotaci získat

 • 1.4.B – Projektová příprava pro projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření
 • 1.5.D – Projektová příprava pro projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou
 • 4.2.E – Projektová příprava pro projekty zaměřené na revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu

Kdo může žádat

 • obce,
 • kraje,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • městské části hl. města Prahy,
 • státní příspěvkové organizace,
 • veřejné a státní vysoké školy,
 • veřejnoprávní instituce,
 • nestátní neziskové organizace ,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy ,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Výše příspěvku

 • 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace

Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 3. 12. 2020 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace
Realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2023

Výzva je průběžná, nesoutěžní.

Podmínky pro získání dotace

 • Příjemce podpory je povinen zajistit podání žádosti o poskytnutí podpory na realizaci opatření, do první relevantní výzvy OPŽP 2021–2027, která bude vyhlášena po dokončení projektové přípravy.

Kompletní podmínky naleznete v Textu výzvy.

Jak podat žádost

Žádosti jse podávají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.

 Zjistěte, jak podat žádost krok za krokem.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

 • Martin Sedloň, vedoucí Oddělení III Odboru ochrany přírody, tel.: + 420 267 994 279, e-mail: martin.sedlon@sfzp.cz
 • Jan Matějka, ředitel Odboru ochrany přírody, tel.: + 420 267 994 327, e-mail: jan.matejka@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení