Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod

30.9.2021
Příjem žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023 Alokace: 300 000 000  Kč
Oblíbené dotace jsou opět zde. Pro obce je připraveno 300 milionů korun z evropských fondů na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Na co můžete dotaci získat

Soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO[1] pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

[1] Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok vydělený koeficientem 18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby využívající budovy ve vlastnictví obce.

Kdo může žádat

Obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Výše příspěvku

  • při kapacitě DČOV 1-15 EO: 150 tisíc Kč
  • při kapacitě DČOV 16-50 EO: 300 tisíc Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021 (10:00)
  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace
  • Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

  Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Povinná publicita

Příjemce podpory je povinen informovat veřejnost o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR a Evropské unie. Podklady pro výrobu nástrojů povinné publicity definované Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí budou na žádost zpracovány Samostatným oddělením komunikace SFŽP ČR, e-mail: eva.stanglova@sfzp.cz.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Dokumenty ke stažení

 

Výzva je vyhlášena v rámci Národního programu Životní prostředí a na její financování budou využity prostředky z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.