Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody

30.9.2021
Příjem žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023 Alokace: 450 000 000  Kč
Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Na co můžete dotaci získat

 • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
 •  Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Kdo může žádat

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
 • zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše příspěvku

 • Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč.
 • Maximální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %.

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021 (10:00)
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace
 • Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

  Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Povinná publicita

Příjemce podpory je povinen informovat veřejnost o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR a Evropské unie. Podklady pro výrobu nástrojů povinné publicity definované Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí budou na žádost zpracovány Samostatným oddělením komunikace SFŽP ČR, e-mail: eva.stanglova@sfzp.cz.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Dokumenty ke stažení

 

Výzva je vyhlášena v rámci Národního programu Životní prostředí a na její financování budou využity prostředky z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.