Právě se nacházíte: NPŽP > O programu > Časté dotazy > Smluvní pokuty

Smluvní pokuty

Odčítají se smluvní pokuty vzešlé z dodavatelských smluv od způsobilých výdajů projektu?

Uplatnění smluvních pokut nemá vliv na nastavení způsobilých výdajů.

V případě, že místo bankovního výpisu prokazující úhradu díla je použit zápočet pohledávky (například vůči sankční faktuře), musí být oboustranný, tj. potvrzený a odsouhlasený jak investorem tak dodavatelem.

  • Příjemce podpory je oprávněn do žádosti o platbu zahrnout pouze fakturaci, kterou řádně zkontroloval podle platné legislativy a pravidel programu.
  • Prostředky může příjemce podpory použít pouze na úhradu skutečných, účelných, efektivních, oprávněně a nezbytně vynaložených způsobilých výdajů, vzniklých v přímé souvislosti s pracemi, dodávkami a službami, kterými je akce realizována. Dodavatel vystavuje faktury až po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně fyzicky provedených prací, služeb a dodávek, které příjemce podpory řádně zkontroloval z hlediska množství, realizačních termínů a kvality, poté převzal a potvrdil dodavateli, např. ve Zjišťovacím protokolu.
  • Není přípustné, aby příjemce podpory potvrdil práce, služby a dodávky, které od dodavatele nepřevzal ve smluvně dojednaném množství, termínech a kvalitě a na základě takové fakturace formou žádosti o platbu získal finanční prostředky v plném rozsahu. Takovéto jednání může být považováno za porušení podmínek smlouvy o poskytnutí podpory,  popř. by mohlo být považováno za trestný čin se všemi důsledky.
  • Pokud příjemce podpory prokazatelně zjistí pochybení dodavatele až následně po vystavení realizační faktury, je povinen uplatnit vůči zhotoviteli sankci vždy, vyžaduje-li to uzavřená smlouva o dílo. Částka odpovídající výši sankce nebude následně v žádosti o platbu odečtena od způsobilých výdajů projektu, nejedná se o finanční příjem projektu. Doporučujeme pří­jemcům sankci vůči zhotoviteli uplatnit a finančně vypořádat samostatnými doklady, tedy odděleně od dodavatelských faktur a bankovních výpisů o jejich úhradě. V případě, že úhrada sankční faktury bude ze strany příjemce podpory započítána oproti faktuře dokládající neuhrazené způsobilé výdaje, lze jako součást žádosti o platbu akceptovat pouze oboustrannou písemnou dohodu o započtení pohledávek a závazků.
  • V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi příjemcem podpory a zhotovitelem (úhrada faktury není v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění vzniklých na základě smluvního vztahu mezi příjemcem podpory a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem i zhotovitelem. Tato oboustranná vzájemná Dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským zákoníkem. V Dohodě musí být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě odlišného variabilního symbolu oproti číslu faktury je nutné uvést i variabilní symbol), vzájemně započtené částky a měny a jejich celková vzájemná bilance, datum podpisu a podpisy obou smluvních stran.