Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Světový den oslavuje vodu jako nejcennější zdroj

Světový den oslavuje vodu jako nejcennější zdroj

22.03.2021
Přístup k čisté a kvalitní vodě je základem kvalitního života. Světový den vody, který připadá na pondělí 22. března, připomíná důležitost vody pro lidstvo. Tématem letošního svátku je komplexní hodnota vody – připomíná, že voda má obrovskou cenu pro domácnosti, kulturu, zdraví, vzdělání, ekonomiku a životní prostředí.

Světový den vody vyhlašuje OSN, která chce letošním ročníkem upozornit na globální vodní krizi a na jeden z cílů udržitelného vývoje, který si vytkla – zavedení čisté vody a odpadu pro všechny do roku 2030. Součástí světového dne jsou většinou nejrůznější akce, které se v letošním roce přesouvají do online prostředí.

Pro Českou republiku je dostupnost vody také velkým tématem. V důsledku klimatické změny a s ní souvisejících výkyvů počasí voda ubývá, a to jak podzemní, tak povrchová voda. Proti tomu jdou nejrůznější opatření, která se snaží zlepšit hospodaření s vodou a udržet ji na místě. Významnou roli v tomto sehrává Státní fond životního prostředí ČR, který pomáhá financovat tisícovky na vodu zaměřených projektů.

Rychlost realizace opatření a okamžité efekty jsou největší devizou našich dotačních programů. Od roku 2014 jsme investovali společně s Ministerstvem životního prostředí do boje se suchem více než 12 miliard korun a podpořili bezmála 20 tisíc adaptačních projektů. Dalších téměř 20 miliard korun jsme vynaložili  na zlepšení čištění odpadních vod,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Vodovody, přivaděče a úpravny vody
Vodní infrastruktura naplňuje jeden ze světových cílů, tedy rozvedení pitné vody do domácností. Prostřednictvím evropských a národních programů poskytujeme podporu především obcím, které tak mohou budovat potřebné vodovody, přivaděče či úpravny vody. Díky tomu teče lidem v domácnostech dostatek kvalitní pitní vody.

Kanalizace a čistírny odpadních vod
Důležitou součástí péče o vodu je nakládání s odpadními vodami. Díky miliardám do náročných projektů kanalizací a čistíren se stále více domácností napojuje na moderní způsoby čistění odpadní vody. Výsledkem je významný pokles znečištění povrchových vod a lepší hospodaření s vodou. V menších sídlech s členitým terénem vznikají soustavy domovních čistíren odpadních vod.

Zdroje pitné vody
Na mnoha místech je nutné hledat nové zdroje vody. Pomáhá tomu financování vrtů a budování přivaděčů. Díky tomu se na mnoha místech obyvatelé připojili na nové zdroje vody nebo zkapacitnili ty stávající.

Povodňová ochrana a hospodaření se srážkovou vodou v obcích
Součástí péče o vodu je i její zadržování v krajině a v zastavěných oblastech. Patří sem například budování podzemních i nadzemních nádrží, které jímají vodu. V obcích se vyměňují nepropustné povrchy za propustné, budují se zasakovací pásy a průlehy a další opatření, která umožňují udržet vodu na místě.

Hospodaření se srážkovou vodou v domácnostech
Program Dešťovka umožňuje využívat dešťovou vodu v domácnostech. Nejčastějšími způsoby jsou zalévání zahrady, splachování WC nebo využití přečištěné odpadní vody.

Zeleň a zadržování vody v krajině
Podpora se týká i velkých krajinných projektů, při kterých vznikají nové tůně, mokřady, rozsáhlé pásy zeleně i menší ostrůvky sídlení zeleně. Součástí podporovaných opatření je i obnova vodních režimů a revitalizace toků, které se vracejí k přírodě blízkým korytům. Důležitou součástí je i výsadba stromů.

Zelené střechy
Povrch zelené střechy dokáže zadržet a vstřebat velké množství vody. Ta se následně odpařuje a ochlazuje bezprostřední okolí. Majitelé obytných domů, ale i veřejných budov tak vybudováním zelené střechy přispívají k lepšímu hospodaření s vodou i místnímu mikroklimatu.

Prohlédněte si, kde dotace proti suchu pomáhají
Přehled podpořených a realizovaných opatření, která se s dotační podporou rezortu životního prostředí podařilo od roku 2014 úspěšně realizovat, najdete v naší brožuře. Z ní je patrné, že investice do projektů, které předcházejí suchu, jsou obrovské, a že se udělal kus práce.