Právě se nacházíte: NPŽP > Detail výzvy

Detail výzvy

Výzva č. 18/2017: Zeleň do měst a obcí

12.10.2017
Příjem žádostí: 16.10.2017 - 30.3.2018 Alokace: 50 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují dotační výzvu s alokací 50 milionů korun na obnovu a zakládání zeleně v obcích a městech. Dotace přispěje k oživení veřejně přístupných zelených ploch a vodních prvků, nově se vztahuje i na vysazení izolační zeleně. Příjem žádostí začíná 16. října.

Cílem výzvy z prostředků Národního programu Životní prostředí je zvýšit podíl a kvalitu zeleně a vodních prvků na veřejných prostranstvích, a to jak v rozvojových částech, tak v původní zástavbě. Novinkou mezi podporovanými aktivitami jsou pásy izolační zeleně, které tvoří přírodní „filtr“ oddělující průmyslové areály nebo frekventované silnice od obytných zón a přispívající ke snižování prašnosti a koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.

Kromě izolační zeleně se dotační výzva zaměřuje na zakládání a obnovu ploch zeleně, jako alejí, parků, lesoparků, odpočinkových a jiných veřejně přístupných prostranství, ale i cest a pěšin z přírodních materiálů, mostů a souvisejícího mobiliáře. Na finanční příspěvek se mohou těšit i projekty, které počítají s vybudováním a revitalizací vodních prvků v obcích. Jde například o vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní, jezírek, mokřadů, průlehů, či drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu. Dotaci lze získat i na výměnu zpevněných či betonových ploch za nezpevněné plochy, které umožní zasakování srážkových vod, a podpořeny budou také opatření k zajištění existence volně žijících živočichů v sídlech (prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.).

Okruh příjemců podpory není omezen jen na obce či města. O dotace mohou žádat také organizační složky státu a všechny fyzické a právnické osoby, které chtějí zlepšit funkce místních veřejných prostranství. Přijít si mohou až na 2 miliony korun v případě, že se jedná o projekt v malé obci do 500 obyvatel, u obcí větších může podpora dosáhnout maximálně 150 tisíc korun, nejvýše však 80 procent z investičních nákladů.

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podávat od 16. října 2017 až do 30. března 2018, realizovat je mají žadatelé do konce roku 2022.