Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 1/2022: Zelená stuha

1.3.2022
Příjem žádostí: 3.10.2022 - 1.4.2025 Alokace: 21 000 000  Kč
Výzva je určena pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ a „Zelená stuha ČR". Cílem výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.

Na co můžete dotaci získat

 1. Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně.
 2. Jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení.
 3. Revitalizace vodních toků a vodních ploch.
 4. Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím.
 5. Projekty environmentálního vzdělávání a výchovy.

Kdo může žádat

Dotační výzva je určena pouze pro:

 • obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku),
 • obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže).

Výše příspěvku

 • Obec oceněná titulem Zelená stuha – až 500 tisíc Kč
 • Obec oceněná titulem Zelená stuha ČR – až 800 tisíc Kč + dalších 200 tisíc Kč na aktivity spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny podání žádostí

 • 10. 2022 do 3. 4. 2023 pro oceněné z roku 2022;
 • 10. 2023 do 1. 4. 2024 pro oceněné z roku 2023;
 • 1. 10. 2024 do 1. 4. 2025 pro oceněné z roku 2024.

Podmínky pro získání dotace

 • Příjemce podpory musí být vlastník nebo nájemce pozemku, kterého se projekt týká.
 • Dodržení doby udržitelnosti – 5 let, případně 3 roky.
 • Vzdělávacích projekty mají vést k zapojení dětí, mládeže i ostatních občanů do environmentálních aktivit, případně k péči o zeleň, přírodní prvky a celkový obraz obce.

Jak podat žádost

Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají v termínech dle čl. 6 této výzvy, a to elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR, který je dostupný z internetových stránek: www.narodniprogramzp.cz. Žádost musí být zpracována v českém jazyce v předepsaném formátu, předpokládaný rozpočet musí být uveden v českých korunách.

Podrobné podmínky v textu výzvy.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Ing. Lucie Pavlíčková, tel.: +420 267 994 658, email: lucie.pavlickova@sfzp.cz

Ing. Michal Slezák, tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení