Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 8/2023: Podpora obcí v národních parcích

27.9.2023
Příjem žádostí: 1.11.2023 - 28.6.2024 Alokace: 200 000 000  Kč
Podpora je určena ke zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků. Je podpořen udržitelný rozvoj těchto obcí.

Na co můžete dotaci získat

 • 5.5.A Podpora v oblasti vybavenosti obcí
 • 5.5.B Podpora v oblasti infrastruktury obcí
 • 5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy
 • 5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky
 • 5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
 • 5.5.F Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond)

Kdo může žádat

 • Aktivita 5.5.A až Dvšechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí
 • Aktivita 5.5.C, písmeno b)pouze obce
 • Aktivita 5.5.Esprávy národních parků a nestátní neziskové organizace, jejichž hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, zejména zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti apod.
 • Aktivita 5.5.Fvšechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci podporovaných aktivit 5.5.A až E, a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v rámci dotačních titulů financovaných z prostředků EU (OPŽP, NPO, Modernizační fond)

Výše příspěvku

 • Aktivita 5.5.A, 5.5.C, 5.5.D a 5.5.E85 % z celkových způsobilých výdajů
 • Aktivita 5.5.B70 % z celkových způsobilých výdajů
 • Aktivita 5.5.F5 % z celkových způsobilých výdajů (v rámci OPŽP, NPO a Modernizačního fondu).
Podporovaná aktivita Mnimální výše podpory na jeden projekt Maximální výše podpory na jeden projekt
5.5.A Podpora v oblasti vybavenosti obcí 200 tis. Kč 5 mil. Kč
5.5.B Podpora v oblasti infrastruktury obcí 200 tis. Kč 5 mil. Kč
5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy 100 tis. Kč 500 tis. Kč
5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky 200 tis. Kč 2 mil. Kč
5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí 200 tis. Kč 2 mil. Kč
5.5.F Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond) dle dotačního titulu dle dotačního titulu

Maximální výše podpory poskytnutá jednomu žadateli činí 6 mil. Kč, vyjma podporované aktivity 5.5.F.

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2023 od 10:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2024 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2027. Projekty podpořené v aktivitě 5.5.F musí být realizovány v souladu s termíny stanovenými danou výzvou OPŽP, NPO a Modernizačního fondu.

Alokovaná částka

200 mil. Kč

Podmínky pro získání dotace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Všechny podmínky a indikátory naleznete níže v přiloženém textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

  Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Publicita projektu

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu, MŽP a případně EU (v souladu s podmínkami dotačních titulů financovaných z EU u aktivity 5.5.F). Závazné pokyny v oblasti povinné publicity, kterými jsou příjemci podpory povinni se řídit, jsou uvedeny v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí. Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto grafickým manuálem.

Pro přípravu povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity.

Kontakty

Kontaktní osoby pro výzvu

Dokumenty ke stažení

Více informací: