Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 8/2024: Energetické úspory veřejných budov

4.6.2024
Příjem žádostí: 1.7.2024 - 31.10.2024 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Dotace je určena pro vlastníky veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace, primárně s využitím obnovitelných zdrojů. Podpořena bude realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie.

Na co můžete dotaci získat

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy.
 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejích provozu např.:
 • Zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
 • Rekonstrukce předávacích stanic tepla.
 • Rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.

Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější nebo meziokenní stínící prvky.

Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za – tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, kondenzační kotel na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů, včetně bateriové.
 • Rekonstrukce či výměna stávajícího OZE za OZE.

Kdo může žádat

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace, (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku

 • Podpora činí maximálně 50 % (rozsah renovace A1) nebo 60 % (rozsah renovace A2) z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Rozsahy renovace budovy (A1 a A2) jsou definovány v textu výzvy.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2024, od 10:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2024, do 14:00 hodin
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 15. 6. 2026.

Kompletní podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu a EU. Příjemci podpory jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy. Všechny nástroje použité k naplnění povinné publicity musí být v souladu s tímto grafickým manuálem.

Pro přípravu nástrojů povinné publicity je možné využít Generátor povinné publicity. 

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Eschner, vedoucí oddělní veřejné energetiky I, Odbor realizace velkých projektů SFŽP ČR, email: jiri.eschner@sfzp.cz
Ing. Ondřej Vrbický, vedoucí oddělní OZE v energetice, Odbor realizace velkých projektů SFŽP ČR, email: ondrej.vrbicky@sfzp.cz
Ing. Bohdan Polak, ředitel, Odbor realizace velkých projektů SFŽP ČR, email: bohdan.polak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

 

Loga EU NG a NPO