Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 4/2018: Pilíře EVVO

24.7.2018
Příjem žádostí: 3.9.2018 - 15.1.2019 Alokace: 40 000 000  Kč
Zlepšit znalostí a dovedností v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje, stabilizovat systém EVVO v České republice prostřednictvím EVVO projektů nejen pro školy, podpořit systém vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy a v neposlední řadě umožnit zajištění interpretace přírody v chráněných oblastech lze díky díky finančnímu příspěvku v rozsahu 300 tisíc až 2 miliony korun, které nabízí Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR.

Aktivita 6.1.A – Environmentální vzdělávání a výchova

Na co můžete dotaci získat

 1. Koordinace a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu.
 2. Příprava a tvorba nových environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu.

Cílové skupiny

 • Školy
 • Veřejná správa
 • Veřejnost

Výše příspěvku

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 500 tis. až 2 mil. Kč. Maximální míra podpory: 80 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Aktivita 6.1.B – Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO

Na co můžete dotaci získat

 1. Pořádání odborných konferencí.
 2. Pořádání seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání pro lektory EVVO a pedagogy (i ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací).
 3. Tvorba metodik EVVO a jejich pilotní ověřování.
 4. Spolupráce s vysokými školami (na pregraduální přípravě učitelů v oblasti EVVO, podpora zavádění principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe vysokých škol).
 5. Zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO, síťování, budování kapacit, komunikace.

Cílové skupiny

 • Pedagogové a lektoři EVVO
 • Poskytovatelé EVVO

Výše příspěvku

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 500 tis. až 1 mil. Kč. Maximální míra podpory: 80 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Aktivita 6.1.D – Interpretace přírodního dědictví

Na co můžete dotaci získat

Pro efektivní interpretaci přírodního dědictví a tvorbu informačních nástrojů v oblasti ochrany přírody v rámci zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“), území Natura 2000, biosférických rezervací UNESCO a národních geoparků budou podpořeny aktivity:

 1. Tvorba programů pro návštěvníky ZCHÚ, území Natura 2000, biosférických rezervací UNESCO a národních geoparků využívajících stávající návštěvnickou infrastrukturu (návštěvnická střediska, naučné stezky apod.).
 2. Podpora dalšího vzdělávání pracovníků návštěvnických center v oblasti interpretace a EVVO.
 3. Pořádání seminářů a konferencí k problematice interpretace přírodního dědictví, sdílení příkladů dobré praxe a tvorba metodického zázemí.
 4. Realizace evaluačních výzkumů projektů interpretace přírodního dědictví a výzkumů postojů návštěvníků.
 5. Zpracování koncepcí práce s veřejností s využitím interpretačního plánování se zapojením místních aktérů a institucí ochrany přírody.

Cílové skupiny

 • Pracovníci návštěvnických center, odborných institucí ochrany přírody, univerzit
 • Pracovníci veřejné správy v oblasti životního prostředí
 • Veřejnost

Výše příspěvku

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 300 tis. až 1 mil. Kč. Maximální míra podpory: 80 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Celková alokace

 • Aktivita 6.1.A – 25 mil. Kč
 • Aktivita 6.1.B – 10 mil. Kč
 • Aktivita 6.1.D – 5 mil. Kč

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

 • Ing. Barbora Chmelíková, projektová manažerka Oddělení II, tel.: + 420 267 994 183, e-mail: barbora.chmelikova@sfzp.cz
 • Ing. Jiřina Ferdová, projektová manažerka Oddělení II, tel.: + 420 267 994 191, email: jirina.ferdova@sfzp.cz
 • Ing. Michal Slezák, Ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení