Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 5/2020: Podpora obcí v národních parcích

13.11.2020
Příjem žádostí: 11.1.2021 - 11.1.2021 Alokace: 100 000 000  Kč
V dotačním programu na podporu obcí ležících na území národní parků je k dispozici 100 milionů korun, určeny jsou na rozvoj infrastruktury, podporu osvěty a šetrného turismu či modernizaci pouličního osvětlení. Prostředky lze využít také ke zpracování rozvojových studií nebo ke spolufinancování nákladných projektů z Operačního programu Životní prostředí.

Na co můžete dotaci získat

5.5.A – Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí
5.5.B – Snížení světelného znečištění
5.5.C – Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií
5.5.D – Podpora informačních center orientovaných na národní parky
5.5.E – Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
5.5.F – Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP

Kdo může žádat

  • Oblast A-D – všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí
  • Oblast E – správy národních parků a nestátní neziskové organizace, jejichž hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
  • Oblast F – všechny výše uvedené subjekty za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP

Výše příspěvku

Podporovaná aktivita Mnimální výše podpory na jeden projekt Maximální výše podpory na jeden projekt
5.5.A Infrastruktura a vybavenost obcí 100 tis. Kč 3 mil. Kč
5.5.B Snížení světelného znečištění 50 tis. Kč 2 mil. Kč
5.5.C Zpracování rozvojových dokumentů a studií 50 tis. Kč 1 mil. Kč
5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky 100 tis. Kč 1 mil. Kč
5.5.E Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí 100 tis. Kč 1 mil. Kč
5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP dle OPŽP dle OPŽP
  • Maximální míra podpory na jeden projekt: 85 % z celkových způsobilých výdajů
  • U podporované aktivity v oblasti 5.5.F je celková výše podpory omezena na max. 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu OPŽP.

Termíny podání žádostí

Zahájení příjmu žádostí: 11. 1. 2021, 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 12. 4. 2021, 14:00 hod., nebo vyčerpání alokace
Ukončení realizace podpořených projektů: 31. 1. 2024

Podmínky pro získání dotace

  • Podpořené projekty musí být uskutečněny na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku České republiky (bez ochranných pásem).
  • U aktivity 5.5.E a 5.5.F mohou být projekty provedeny i v odpovídajících zařízeních ležících v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do ochranného pásma národního parku či navazující chráněné krajinné oblasti.
  • Jednomu žadateli může být poskytnuta podpora ve výši max. 5 mil. Kč., vyjma podporované aktivity 5.5.F.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Podrobné podmínky naleznete v textu výzvy.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
  • Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469 e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení