Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 6/2022: Ekologické výukové programy o změně klimatu

29.6.2022
Příjem žádostí: 1.7.2022 - 31.10.2022 Alokace: 46 500 000  Kč
Na zlepšení dovedností a znalostí v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje bude rozděleno celkem 46,5 milionů. Podpořeny budou denní a pobytové výukové programy pouze na téma změny klimatu v souvislostech České republiky pro děti, mládež a vzdělavatele. Hlavní oblasti výuky jsou úspory energie, využívání OZE, snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek.

Na co můžete dotaci získat

  1. Podpora denních a pobytových EVP pro děti a mládež se zaměřením na oblast změny klimatu
  2. Podpora denních a pobytových EVP pro vzdělavatele se zaměřením na oblast změny klimatu 

Kdo může žádat

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy.

Výše příspěvku

EVP pro děti a mládež  pro účely této výzvy se jedná o žáky 2. stupně základních škol, středních škol, vyšších odborných škol, studenty vysokých škol a členy zájmových uskupení např. Junák apod. v této věkové kategorii

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 300 tis. Kč.

Výše dotace na jednu osobohodinu denních EVP činí 50 Kč.
Výše dotace na jednu osobohodinu pobytových EVP činí 80 Kč.

EVP pro vzdělavatele pro vzdělavatele se zaměřením na oblast změny klimatu

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 1 mil. Kč.

Výše dotace na jednu osobohodinu denních EVP činí 100 Kč.
Výše dotace na jednu osobohodinu pobytových EVP činí 120 Kč.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2022, od 10:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022, nejpozději však do vyčerpání alokace
Všechny podpořené EVP musí být realizovány v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024.

Podmínky výzvy

  • Žadatel musí být uveden na portálu www.ekocentra.cz jako organizace realizující EVP.
  • Žadatel musí mít v zakládací listině organizační složky, ve statutu nebo v obdobném dokumentu uvedenu environmentální výchovu, vzdělávání nebo osvětu (nebo jejich ekvivalent) jako hlavní činnost.
  • Žadatel již minimálně 2 roky realizuje aktivity v oblasti EVVO – tzn. realizuje EVP pro děti a mládež, nebo EVP pro vzdělavatele, pořádá akce s EVVO tématikou.
  • Ostatní podmínky naleznete v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Povinná publicita

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho pod­poru získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU. Závazné pokyny v oblasti povinné publicity, kterými jsou příjemci podpory povinni se řídit, jsou uvedeny v Grafickém manuálu Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy. Pro rychlou přípravu povinné publicity lze využít Generátor povinné publicity.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Ing. Stanislav Vodička, vedoucí Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 647 e-mail: stanislav.vodicka@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

 

Loga EU NG a NPO

Výzva je vyhlášena v rámci Národního programu Životní prostředí a na její financování budou využity prostředky z fondu Next Generation EU.