Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 9/2018: Podpora obcí v národních parcích

19.10.2018
Příjem žádostí: 3.12.2018 - 17.1.2020 Alokace: 400 000 000  Kč
K dispozici jsou další stovky milionů korun na rozvoj obcí ležících na území národních parků. Peníze je možné využít i na spolufinancování nákladnějších projektů z Operačního programu Životní prostředí. Žádosti je možné podávat do 17. ledna 2020 nebo do vyčerpání alokace pro daný typ aktivity.

Na co můžete dotaci získat

Od 31. 1. 2019 je možné žádat o příspěvek pouze v oblasti F – Kofinancování podpořených projektů z OPŽP 2014-2020. Pro ostatní aktivity A-E je příjem žádostí ukončen.

A – Budování a obnova infrastruktury a vybavenosti obcí (úprava veřejných prostranství, budování a rekonstrukce cest a chodníků, odstavných ploch, pořízení mobiliáře, sanace skalních masivů)
B – Snížení světelného znečištění (výměna svítidel veřejného osvětlení)
C – Zpracování rozvojových dokumentů a studií s důrazem na životní prostředí
D – Modernizace informačních center orientovaných na národní parky (včetně vydání publikací, propagačních materiálů a elektronických interaktivních projektů s environmentálním obsahem)
E – Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
F – Kofinancování podpořených projektů z OPŽP 2014–2020

Kdo může žádat

  • Oblast A-D – všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí.
  • Oblast E – správy národních parků
  • Oblast F – všechny výše uvedené subjekty za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP

Výše příspěvku

Podporovaná aktivita Mnimální výše podpory na jeden projekt Maximální výše podpory na jeden projekt
A Infrastruktura a vybavenost obcí  100 tis. Kč  2 mil. Kč
B Snížení světelného znečištění  50 tis. Kč  2 mil. Kč
C Zpracování rozvojových dokumentů a studií  50 tis. Kč  500 tis. Kč
D Podpora informačních center orientovaných na národní parky  100 tis. Kč  1 mil. Kč
E Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí  100 tis. Kč  1 mil. Kč
F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP  dle výše poskytnuté podpory z OPŽP  dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Termíny podání žádostí

Zahájení příjmu žádostí: 3. 12. 2018
Ukončení příjmu žádostí: 20. 12. 2019 nebo vyčerpání alokace
Ukončení realizace podpořených projektů:  30. 6. 2022

Podmínky pro získání dotace

  • Podpořené projekty musí být uskutečněny na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku České republiky (bez ochranných pásem).
  • U aktivity 5.5.E mohou být projekty provedeny i v odpovídajících zařízeních ležících v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do ochranného pásma národního parku či navazující chráněné krajinné oblasti.

Podrobné podmínky v textu výzvy.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
  • Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469 e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení