Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 9/2018: Podpora obcí v národních parcích

19.10.2018
Příjem žádostí: 3.12.2018 - 20.12.2019 Alokace: 100 000 000  Kč
K dispozici je dalších 100 milionů korun na rozvoj obcí ležících na území národních parků. Investice pomohou zlepšit vybavenost a infrastrukturu obcí, snížit světelný smog, zajistit rozvojové plány s důrazem na životní prostředí nebo posílit environmentální vzdělávací aktivity. Peníze je možné využít i na spolufinancování nákladnějších projektů z Operačního programu Životní prostředí.

Na co můžete dotaci získat

A – Budování a obnova infrastruktury a vybavenosti obcí (úprava veřejných prostranství, budování a rekonstrukce cest a chodníků, odstavných ploch, pořízení mobiliáře, sanace skalních masivů)
B – Snížení světelného znečištění (výměna svítidel veřejného osvětlení)
C – Zpracování rozvojových dokumentů a studií s důrazem na životní prostředí
D – Modernizace informačních center orientovaných na národní parky (včetně vydání publikací, propagačních materiálů a elektronických interaktivních projektů s environmentálním obsahem)
E – Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
F – Kofinancování podpořených projektů z OPŽP 2014–2020

Kdo může žádat

  • Oblast A-D – všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí.
  • Oblast E – správy národních parků
  • Oblast F – všechny výše uvedené subjekty za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP

Výše příspěvku

Podporovaná aktivita Mnimální výše podpory na jeden projekt Maximální výše podpory na jeden projekt
A Infrastruktura a vybavenost obcí  100 tis. Kč  2 mil. Kč
B Snížení světelného znečištění  50 tis. Kč  2 mil. Kč
C Zpracování rozvojových dokumentů a studií  50 tis. Kč  500 tis. Kč
D Podpora informačních center orientovaných na národní parky  100 tis. Kč  1 mil. Kč
E Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí  100 tis. Kč  1 mil. Kč
F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP  dle výše poskytnuté podpory z OPŽP  dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Termíny podání žádostí

Zahájení příjmu žádostí: 3. 12. 2018
Ukončení příjmu žádostí: 20. 12. 2019 nebo vyčerpání alokace
Ukončení realizace podpořených projektů:  30. 6. 2022

Podmínky pro získání dotace

  • Podpořené projekty musí být uskutečněny na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku České republiky (bez ochranných pásem).
  • U aktivity 5.5.E mohou být projekty provedeny i v odpovídajících zařízeních ležících v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do ochranného pásma národního parku či navazující chráněné krajinné oblasti.

Podrobné podmínky v textu výzvy.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
  • Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469 e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení