Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Bezúročné půjčky na výměnu kotlů

5.2.2019
Příjem žádostí: 6.2.2019 - 29.11.2019 Alokace: 740 000 000  Kč
Pilotní program finanční pomoci domácnostem a obcím v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Prostředky slouží k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech (podpořených v rámci 3. vlny kotlíkových dotací) formou bezúročné půjčky a zároveň jako dotační podpora obcím na projekty zlepšující životní prostředí.

Na co je příspěvek určen

 1. Předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech – formou zvýhodněné půjčky fyzickým osobám poskytované žadatelem (obcí)
 2. Obcím a městům na realizaci vlastních adaptačních projektů na změnu klimatu a ke snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti, dosahování úspor energie a dalších opatření.

Část podpory je pro žadatele určena na zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů (akceptováno bude zajištění dodavatelem či vlastními pracovníky).

Podrobné podmínky jsou uvedeny v textu výzvy.

Kdo může žádat

Obce, města a městské části v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji

Výše příspěvku

 • Za každou realizovanou výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva splňující podmínky Programu: 150–200 tis. Kč (dle typu).
 • U adaptačních projektů realizovaných obcemi: 80–90 % ze způsobilých výdajů

Alokace

740 milionů Kč

Částka je rozdělena dle jednotlivých krajů:

 • 500 mil. Kč pro žádosti z Moravskoslezského kraje
 • 170 mil. Kč pro žádosti z Ústeckého kraje
 • 70 mil. Kč pro žádosti z Karlovarského kraje

Termíny podání žádostí

 • Zahájení příjmu žádostí: 6. 2. 2019
 • Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2019 (nebo do vyčerpání alokace)
 • Dokončení výměn nevyhovujících kotlů v domácnostech: 31. 12. 2021
 • Dokončení projektů realizovaných žadatelem: 28. 2. 2023

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Karlovarský kraj

Ing. Lenka Lásková, projektová manažerka KP Karlovy Vary, tel.: + 420 359 807 200, email: lenka.laskova@sfzp.cz

Moravskoslezský kraj

Ing. Jana Dvořák, projektová manažerka KP Ostrava, tel.: + 420 595 198 437, email: jana.dvorak@sfzp.cz

Ústecký kraj

Ing. Jana Choutková, vedoucí oddělení Severozápad, tel.: + 420 475 205 598, email: jana.choutkova@sfzp.cz

Časté dotazy

Dotazy občanů
Kdo a jak může žádat o půjčku
Mohou domácnosti žádat o kotlíkovou půjčku přímo na Fondu nebo se musí o ni ucházet ve své obci?

Získat kotlíkovou půjčku je možné výhradně prostřednictvím obce, v jejímž katastru se daná nemovitost nachází.

Může získat zvýhodněnou půjčku i občan, který je nebo byl v insolvenci?

SFŽP ČR poskytne pouze finanční prostředky obci, která s nimi hospodaří a stanovuje konkrétní podmínky, za kterých bude půjčovat občanům, tudíž závisí na vyjádření obce, zda půjčku poskytne či nikoli.

 

Co dělat, když se má obec do programu nezapojí? Mohu získat kotlíkovou půjčku?

V případě, že se obec nebude chtít do programu zapojit, není možné kotlíkovou půjčku poskytnout. Obec se nemusí do programu zapojit hned, žádosti budou přijímány průběžně až do konce listopadu 2019 nebo do vyčerpání alokace.

Žádosti podané ve 2. vlně tzv. „kotlíkových dotací“
Může fyzická osoba žádat o půjčku u své obce, pokud již má podanou žádost v rámci 2. výzvy tzv. kotlíkové dotace?

Ne. Kotlíkové půjčky jsou určeny pro žadatele, kteří podají žádost do 3. vlny kotlíkových dotací, kterou bude kraj vyhlašovat.

Financování – občané
Výše splátky občana může být max. 2000 Kč měsíčně dle Výzvy č. 1/2019. Jak postupovat v případě, že občan chce zápůjčku pouze na 24 měsíců a po první splátce zahrnující dotaci v rámci 117. výzvy OPŽP musí splácet více než 48 000 Kč?

Občan bude splácet 2000 Kč s možností, že zápůjčku lze se strany fyzické osoby kdykoliv a bez sankce předčasně splatit.

Dotazy obcí
„Kotlíkový specialista“
Kdo je to „kotlíkový specialista“?

Jedná se o osobu či osoby, které budou pověřeny obcí k zajištění hladkého průběhu celého programu v dané obci. Kotlíkový specialista má několik rolí:

 • Zjistit zájem o výměnu kotlů mezi občany v obci (nezbytná podmínka pro podání žádosti o podporu);
 • Poskytovat občanům informace o výměnách kotlů, o základních možnostech technického řešení a možných způsobech financování;

Pomoci občanům při vyřizování žádostí o dotaci z „kotlíkových dotací“ a „kotlíkové půjčky“.

Jsou nějaké specifické požadavky na „kotlíkového specialistu“, je to to samé jako energetický specialista?

Kotlíkový specialista nemusí být energetickým specialistou ani autorizovaným projektantem. Program nestanovuje žádná exaktní kvalifikační kritéria „kotlíkového specialisty“, jeho volba je vždy na rozhodnutí konkrétní obce. „Kotlíkový specialista“ by měl mít základní přehled o možnostech a limitech jednotlivých typů zdrojů tepla, mít schopnost naslouchat a komunikovat s lidmi. Každý kotlíkový specialista musí dodržovat etický kodex a být nestranný bez vazby na konkrétní výrobce či dodavatele.

Může mít obec více kotlíkových specialistů?

Ano. Vždy však platí, že uznatelná částka nemůže přesáhnout 10 000 Kč na jednu zrealizovanou žádost za všechny specialisty.

Může jeden kotlíkový specialista zajišťovat agendu více obcí?

Ano.

Je možné, aby si požádala o půjčku osoba, která bude zároveň pro obec zajišťovat služby „kotlíkového specialisty?“

Ano, ale v tomto případě obec nemůže v rámci vyúčtování jako uznatelný výdaj nárokovat vyplacení 10 000 Kč na práci tohoto specialisty.

Je možná kombinace využití služeb specialisty jako zaměstnance úřadu a dodavatelské firmy?

Ano. Vždy však platí, že uznatelná částka nemůže přesáhnout 10 000 Kč na jednu zrealizovanou žádost za všechny specialisty.

Počítá se výše podpory na zajištění služeb specialisty (10 000 Kč za jednu provedenou výměnu) při vyúčtování z počtu nových typů zdrojů tepla uvedených v příloze žádosti nebo ze skutečného počtu realizovaných výměn zdrojů tepla?

Při vyúčtování obec musí doložit, kolik výměn bylo skutečně zrealizováno a finanční prostředky se budou poskytovat ve výši skutečně zrealizovaných výměn. Ostatní prostředky musí obec při vyúčtování vrátit Fondu.

Podání žádosti
Je možná změna fyzické osoby v příloze žádosti, která bude realizovat výměnu zdroje tepla?

Ano, ale nedochází ke změně výše podpory, pokud by se měnil typ nového zdroje tepla.

Cíl 2
Je realizace vlastního projektu na adaptaci či mitigaci ve vztahu ke změně klimatu dle „Cíle 2“ povinná?

Ne, pokud obec nechce realizovat žádné vlastní projekty, nemusí tak činit, zálohová platba bude vyúčtována dle počtu skutečně provedených výměn a zbytek dotace bude vrácen Fondu.

Je možná změna v podané žádosti a projektu v rámci Cíle 2?

Ano je to možné, avšak vždy musí být ověřeno, zda jsou i po změně splněny podmínky výzvy. Podpora se však v případě změny nezvyšuje.

Je možné mít dva a více Cílů 2?

Ano, je to možné. Žadatel v tomto případě v rámci žádosti doloží pro každý projekt samostatně vlastní žádost (list projekt a rozpočet), míra podpory bude pro každý projekt odpovídat míře podpory stanovené ve výzvě (OZE 90%, ostatní 80%).

Je možné v rámci Cíle 2, aby obec realizovala výměnu kotle ve veřejných budovách?

Ano, ale v případě že by byl projekt podpořitelný z OPŽP, tak je třeba požádat v rámci vyhlášené výzvy a tyto finanční prostředky z Cíle 2 použít na dofinancování.

Je možné v rámci Cíle 2 podpořit odbahnění rybníků?

Ano, ale pouze u projektu spolufinancovaného z rámci OPŽP.

Je možné v rámci Cíle 2 realizovat vlastní projekt výměnu plynového kotle za plynový kondenzační kotel se solárními panely (bez spolufinancování z OPŽP)?

Ne, projekt lze podpořit pouze v případě spolufinancování z OPŽP.

Je možné v rámci Cíle 2 podpořit tělocvičnu spolufinancovanou z MMR, která nebude postavena v pasivním standardu?

Ne, projekt lze podpořit pouze v případě spolufinancování z OPŽP v rámci specifického cíle 5.2, který podporuje nové veřejné budovy dosahující vysokého energetického standardu.

Od kterého data se počítají uznatelné náklady v rámci Cíle 2?

Uznatelnost nákladů je shodná s Cílem 1, tzn. od vyhlášení výzvy 5. 2. 2019.

Může obec v rámci Cíle 2 žádat na kanalizaci?

Ne, nemůže.

Může obec v rámci Cíle 2 žádat na spolufinancování projektu z OPŽP splňující podmínky programu, který se již realizuje?

Ano, ale uznatelnost nákladů se počítá dnem vyhlášení výzvy, tj. 5. 2. 2019.

 

Financování
Kdy můžeme očekávat uzavření smlouvy a proplacení zálohy, ze které budeme občanům hradit kotlíkové půjčky?

V případě perfektních žádostí proplácení proběhne do dvou měsíců od podání žádosti.

Může si obec aspoň nechat až 10 tis. na Kotlíkového specialistu či dokonce 150 000/200 000 Kč na Cíl 2 v případě, že žádost v rámci 3. vlny tzv. „kotlíkových dotací“ skončí v zásobníku?

Ne. Program podporuje pouze úspěšné žádosti v rámci 3. Výzvy kotlíkových dotací.

 

Dokumenty k výzvě