Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Bezúročné půjčky na výměnu kotlů

5.2.2019
Příjem žádostí: 6.2.2019 - 29.11.2019 Alokace: 1 220 000 000  Kč
Pilotní program finanční pomoci domácnostem a obcím v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Bezúročné půjčky slouží k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech (podpořených v rámci 3. vlny kotlíkových dotací) a zároveň jako dotační podpora obcí na projekty zlepšující životní prostředí.

Na co je příspěvek určen

 1. Předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech – formou zvýhodněné půjčky fyzickým osobám poskytované žadatelem (obcí)
 2. Obcím a městům na realizaci vlastních adaptačních projektů na změnu klimatu a ke snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti, dosahování úspor energie a dalších opatření.

Část podpory je pro žadatele určena na zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů (akceptováno bude zajištění dodavatelem či vlastními pracovníky).

Podrobné podmínky jsou uvedeny v textu výzvy.

Kdo může žádat

Obce, města a městské části v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji

Výše příspěvku

 • Za každou realizovanou výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva splňující podmínky Programu: 150–200 tis. Kč (dle typu).
 • U adaptačních projektů realizovaných obcemi: 80–90 % ze způsobilých výdajů

Alokace

1,22 miliardy Kč

Částka je rozdělena dle jednotlivých krajů:

 • 900 mil. Kč pro žádosti z Moravskoslezského kraje
 • 220 mil. Kč pro žádosti z Ústeckého kraje
 • 100 mil. Kč pro žádosti z Karlovarského kraje

Termíny podání žádostí

 • Zahájení příjmu žádostí: 6. 2. 2019
 • Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2019 (nebo do vyčerpání alokace)
 • Dokončení výměn nevyhovujících kotlů v domácnostech: 31. 12. 2021
 • Dokončení projektů realizovaných žadatelem: 28. 2. 2023

Jak podat žádost

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu, případně prostřednictvím datové schránky.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Karlovarský a Ústecký kraj

Ing. Jana Choutková, vedoucí oddělení Severozápad, tel.: + 420 475 205 598, + 420 607 730 265, email: jana.choutkova@sfzp.cz

Moravskoslezský kraj

Ing. Jana Dvořák, projektová manažerka KP Ostrava, tel.: + 420 595 198 437, email: jana.dvorak@sfzp.cz

Nezávazný vzor smlouvy mezi obcí a občanem

Pro usnadnění je žadatelům k dispozici nezávazná šablona vzorové smlouvy upravující vztahy mezi obcí a občanem. Vzor obsahuje základní ustanovení, která jsou z našeho pohledu důležitá. Použití šablony není povinné, žadatel tak může využít zcela odlišnou podobu smluvního vztahu či si šablonu jakkoliv upravit dle svého uvážení, vždy však v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Vzorová smlouva má charakter veřejnoprávní smlouvy ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10a odst. 1 písm. f) tohoto zákona předpokládá vyhlášení vlastního programu obce. Přestože podmínky programu přímo nestanovují konkrétní právní předpis, dle kterého má být smlouva uzavřena, doporučujeme obcím uzavírat smlouvu veřejnoprávní podle výše uvedeného zákona č. 250/2000 Sb. Další možností je uzavřít smlouvu dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky poskytované podle tohoto zákona mají totiž charakter veřejných prostředků a účel jejich použití je sledován. Rovněž vymáhání takovýchto finančních prostředků v případě problémů se splácením je jednodušší než v případě soukromoprávních předpisů.

Časté dotazy

Dotazy občanů
Kdo a jak může žádat o půjčku
Mohou domácnosti žádat o kotlíkovou půjčku přímo na Fondu nebo se musí o ni ucházet ve své obci?

Získat kotlíkovou půjčku je možné výhradně prostřednictvím obce, v jejímž katastru se daná nemovitost nachází.

Může získat zvýhodněnou půjčku i občan, který je nebo byl v insolvenci?

SFŽP ČR poskytne pouze finanční prostředky obci, která s nimi hospodaří a stanovuje konkrétní podmínky, za kterých bude půjčovat občanům, tudíž závisí na vyjádření obce, zda půjčku poskytne či nikoli.

 

Co dělat, když se má obec do programu nezapojí? Mohu získat kotlíkovou půjčku?

V případě, že se obec nebude chtít do programu zapojit, není možné kotlíkovou půjčku poskytnout. Obec se nemusí do programu zapojit hned, žádosti budou přijímány průběžně až do konce listopadu 2019 nebo do vyčerpání alokace.

Žádosti podané ve 2. vlně tzv. „kotlíkových dotací“
Může fyzická osoba žádat o půjčku u své obce, pokud již má podanou žádost v rámci 2. výzvy tzv. kotlíkové dotace?

Ne. Kotlíkové půjčky jsou určeny pro žadatele, kteří podají žádost do 3. vlny kotlíkových dotací, kterou bude kraj vyhlašovat.

Financování – občané
Výše splátky občana může být max. 2000 Kč měsíčně dle Výzvy č. 1/2019. Jak postupovat v případě, že občan chce zápůjčku pouze na 24 měsíců a po první splátce zahrnující dotaci v rámci 117. výzvy OPŽP musí splácet více než 48 000 Kč?

Občan bude splácet 2000 Kč s možností, že zápůjčku lze se strany fyzické osoby kdykoliv a bez sankce předčasně splatit.

Je možné, aby vlastník rodinného domu s dvěma otopnými soustavami, tedy i dvěma podanými žádostmi v rámci „kotlíkové dotace“, dostal i dvě půjčky v rámci Výzvy 1/2019?

Ano.

Dotazy obcí
„Kotlíkový specialista“
Kdo je to „kotlíkový specialista“?

Jedná se o osobu či osoby, které budou pověřeny obcí k zajištění hladkého průběhu celého programu v dané obci. Kotlíkový specialista má několik rolí:

 • Zjistit zájem o výměnu kotlů mezi občany v obci (nezbytná podmínka pro podání žádosti o podporu);
 • Poskytovat občanům informace o výměnách kotlů, o základních možnostech technického řešení a možných způsobech financování;

Pomoci občanům při vyřizování žádostí o dotaci z „kotlíkových dotací“ a „kotlíkové půjčky“.

Jsou nějaké specifické požadavky na „kotlíkového specialistu“, je to to samé jako energetický specialista?

Kotlíkový specialista nemusí být energetickým specialistou ani autorizovaným projektantem. Program nestanovuje žádná exaktní kvalifikační kritéria „kotlíkového specialisty“, jeho volba je vždy na rozhodnutí konkrétní obce. „Kotlíkový specialista“ by měl mít základní přehled o možnostech a limitech jednotlivých typů zdrojů tepla, mít schopnost naslouchat a komunikovat s lidmi. Každý kotlíkový specialista musí dodržovat etický kodex a být nestranný bez vazby na konkrétní výrobce či dodavatele.

Může mít obec více kotlíkových specialistů?

Ano. Vždy však platí, že uznatelná částka nemůže přesáhnout 10 000 Kč na jednu zrealizovanou žádost za všechny specialisty.

Může jeden kotlíkový specialista zajišťovat agendu více obcí?

Ano.

Je možné, aby si požádala o půjčku osoba, která bude zároveň pro obec zajišťovat služby „kotlíkového specialisty?“

Ano, ale v tomto případě obec nemůže v rámci vyúčtování jako uznatelný výdaj nárokovat vyplacení 10 000 Kč na práci tohoto specialisty.

Je možná kombinace využití služeb specialisty jako zaměstnance úřadu a dodavatelské firmy?

Ano. Vždy však platí, že uznatelná částka nemůže přesáhnout 10 000 Kč na jednu zrealizovanou žádost za všechny specialisty.

Počítá se výše podpory na zajištění služeb specialisty (10 000 Kč za jednu provedenou výměnu) při vyúčtování z počtu nových typů zdrojů tepla uvedených v příloze žádosti nebo ze skutečného počtu realizovaných výměn zdrojů tepla?

Při vyúčtování obec musí doložit, kolik výměn bylo skutečně zrealizováno a finanční prostředky se budou poskytovat ve výši skutečně zrealizovaných výměn. Ostatní prostředky musí obec při vyúčtování vrátit Fondu.

Podání žádosti
Je možná změna fyzické osoby v příloze žádosti, která bude realizovat výměnu zdroje tepla?

Ano, ale nedochází ke změně výše podpory, pokud by se měnil typ nového zdroje tepla.

Cíl 2
Jaké typy projektů je možné podpořit v rámci Cíle 2?

Jedná se především o projekty spolufinancované v rámci OPŽP.

Prioritní osa 1 (specifické cíle 1.2 a 1.3)

 • budování zdrojů pitné vody,
 • hospodaření se srážkovou vodou v intravilánu (retenční nádrže a „Velká dešťovka“),
 • protipovodňová ochrana intravilánu prostřednictvím zprůtočněním nebo zvýšením retenčního potenciálu koryt vodních toků a přelivných niv,
 • zlepšení přirozených rozlivů v intravilánu,
 • budování zelených střech.

Prioritní osa 2 (specifický cíl 2.2, 2.3, 2.4)

 • omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší ze stacionárních zdrojů,
 • zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

Prioritní osa 4 (specifický cíl 4.3 a 4.4)

 • optimalizace vodního režimu v krajině,
 • výsadba obecní zeleně včetně doprovodných vodních prvků.

Prioritní osa 5 (specifický cíl 5.1, 5.2, 5.3)

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov,
 • zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách,
 • dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov.
Jaké typy projektů není možné podpořit v rámci Cíle 2?
 • všechny projekty financovatelné v rámci Národního programu životní prostředí (např. nákup vozidel s alternativním pohonem),
 • výstavba či rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod,
 • budování a vybavení sběrných dvorů,
 • budování nabíjecích a plnících stanic pro vozidla s alternativními pohony,
 • realizace závlahových systémů (s výjimkou systémů, využívajících srážkovou či přečištěnou odpadní vodu).

 

Je realizace vlastního projektu na adaptaci či mitigaci ve vztahu ke změně klimatu dle „Cíle 2“ povinná?

Ne, pokud obec nechce realizovat žádné vlastní projekty, nemusí tak činit, zálohová platba bude vyúčtována dle počtu skutečně provedených výměn a zbytek dotace bude vrácen Fondu.

Je možná změna v podané žádosti a projektu v rámci Cíle 2?

Ano je to možné, avšak vždy musí být ověřeno, zda jsou i po změně splněny podmínky výzvy. Podpora se však v případě změny nezvyšuje.

Je možné mít dva a více Cílů 2?

Ano, je to možné. Žadatel v tomto případě v rámci žádosti doloží pro každý projekt samostatně vlastní žádost (list projekt a rozpočet), míra podpory bude pro každý projekt odpovídat míře podpory stanovené ve výzvě (OZE 90%, ostatní 80%).

Může obec, město či městská část podat žádost, přestože Cíl 2 je zatím ve fázi přípravy a výzva v rámci OPŽP zatím není vyhlášena?

Ano. V tomto případě postačí předložit vyplněný formulář popisu projektu, ve kterém žadatel výslovně uvede svůj záměr financovat projekt v rámci Cíle 2 z OPŽP.

Je možné v rámci Cíle 2 podpořit instalaci obnovitelných zdrojů energie nebo výměnu nevyhovujícího zdroje tepla bez spolufinancování v rámci OPŽP?

Možnost získat podporu na instalaci obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaického systému) bez účasti v OPŽP bude posuzována vždy pro konkrétní budovu a její stav.

Pokud bude možné při zohlednění technických možností provést další úpravy na budově tak, aby byly splněny podmínky OPŽP, pak bude nutné využít model spolufinancování s OPŽP, kdy celková podpora může dosáhnout až 100 % z celkových způsobilých výdajů.

V opačném případě, kdy nelze při dodržení pravidel hospodárnosti dosáhnout splnění všech podmínek OPŽP – často např. u budov, které již byly v minulosti komplexně zatepleny, avšak z dnešního pohledu nedostatečnou tloušťkou tepelné izolace – bude umožněno financovat projekt bez současného podání žádosti do OPŽP s maximální mírou podpory 90 %. Fond si vyhrazuje právo v takovém případě vyžadovat doplnění projektu o další dílčí úpravy, které zabezpečí dosažení maximálního efektu z pohledu energetické účinnosti a míry využití obnovitelných zdrojů (jedná se např. o požadavek na zateplení dílčí konstrukce, která nebyla v minulosti zateplena).

Je možné v rámci Cíle 2 podpořit projekt na snížení energetické náročnosti bytového domu, který je ve vlastnictví obce?

Ano, podpora realizace úsporných opatření v bytových domech je obecně možná. Segment bytových domů je průběžně podporován v rámci specifického cíle 2.5 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Princip čerpání dotace tak bude obdobný jako u OPŽP formou spolufinancování IROP. Podpora z programu „kotlíkových půjček“ bude poskytnuta výhradně na posílení vlastních zdrojů žadatele na podíl, který není pokryt z dotace poskytnuté IROP.

Je možné v rámci Cíle 2, aby obec realizovala výměnu kotle ve veřejných budovách?

Ano, ale v případě že by byl projekt podpořitelný z OPŽP, tak je třeba požádat v rámci vyhlášené výzvy a tyto finanční prostředky z Cíle 2 použít na dofinancování.

Je možné v rámci Cíle 2 podpořit odbahnění rybníků?

Ano, ale pouze u projektu spolufinancovaného z rámci OPŽP.

Je možné v rámci Cíle 2 realizovat vlastní projekt výměnu plynového kotle za plynový kondenzační kotel se solárními panely (bez spolufinancování z OPŽP)?

Ne, projekt lze podpořit pouze v případě spolufinancování z OPŽP.

Je možné v rámci Cíle 2 podpořit tělocvičnu spolufinancovanou z MMR, která nebude postavena v pasivním standardu?

Ne, projekt lze podpořit pouze v případě spolufinancování z OPŽP v rámci specifického cíle 5.2, který podporuje nové veřejné budovy dosahující vysokého energetického standardu.

Od kterého data se počítají uznatelné náklady v rámci Cíle 2?

Uznatelnost nákladů je shodná s Cílem 1, tzn. od vyhlášení výzvy 5. 2. 2019.

Může obec v rámci Cíle 2 žádat na kanalizaci?

Ne, nemůže.

Může obec v rámci Cíle 2 žádat na spolufinancování projektu z OPŽP splňující podmínky programu, který se již realizuje?

Ano, ale uznatelnost nákladů se počítá dnem vyhlášení výzvy, tj. 5. 2. 2019.

 

Financování
Jak ovlivňuje veřejná podpora financování projektu v rámci Cíle 2? Může být podpora v rámci „Kotlíkových půjček“ vyplacena nad rámec stropu veřejné podpory?

Financování projektu, který spadá pod veřejnou podporu, je striktně určeno stropem veřejné podpory a částka nemůže být překročena nad její rámec. Uvedeno na příkladech v tabulce.

Příklady veřejné podpory

Kdy můžeme očekávat uzavření smlouvy a proplacení zálohy, ze které budeme občanům hradit kotlíkové půjčky?

V případě perfektních žádostí proplácení proběhne do dvou měsíců od podání žádosti.

Příjemce podpory obdržel platbu odpovídající určitému počtu výměn zdrojů tepla dle informací krajského úřadu, avšak zájem občanů o zvýhodněnou půjčku klesl. Musí příjemce podpory odpovídající část platby vrátit? Jak v takovém případě postupovat?

Pokud se příjemci podpory podaří nalézt za občany, kteří již nemají o zvýhodněnou půjčku či samotnou výměnu zdroje tepla zájem, adekvátní náhradu mezi dalšími občany, kteří uspěli se svou žádostí v „kotlíkových dotacích“, stačí tuto skutečnost oznámit příslušné projektové manažerce v rámci monitorovací zprávy. V takovém případě se prostředky Fondu nevrací.

V opačném případě, kdy příjemce podpory vhodného náhradníka nenajde, musí vrátit odpovídající část poskytnutých finančních prostředků Fondu do 30 dnů poté, co odpadl účel akce, pro který byla podpora poskytnuta.

Odpovídající část čerpané podpory je nutné vrátit Fondu dle následujících platebních údajů:

Bankovní účet:             40002-9025001/0710

Čerpání podpory proběhlo v uplynulých letech:

Variabilní symbol:       číslo smlouvy + 37 (např. 0301196137)

Specifický symbol:      11837

Čerpání podpory proběhlo v aktuálním roce:

Variabilní symbol:       číslo smlouvy + 27 (např. 0301196127)

Specifický symbol:      11827

O odeslání vratky, prosíme, informujte příslušnou projektovou manažerku.

Příjemce podpory požádal o platbu 200 000 Kč pro svého občana, který měl realizovat tepelné čerpadlo, občan však následně pozměnil svoji žádost v „kotlíkových dotacích“ na výměnu za plynový kotel, kterému odpovídá platba pouze 150 000 Kč. Je nutné rozdíl ve výši 50 000 Kč vrátit, případně jakým způsobem?

Pokud příjemce podpory nevyčerpal ještě plnou výši podpory a bude v nejbližší době podávat na Fond další žádost o platbu, může do formuláře v části „Výše nespotřebovaných či vrácených finančních prostředků z předchozích žádostí o uvolnění finančních prostředků“ uvést zjištěný rozdíl (v tomto případě 50 000 Kč) a následující platba se o tuto částku poníží, rozdíl pak není potřeba Fondu přímo vracet.

Pokud však příjemce podpory dočerpal plnou částku podpory, nebo zatím nezvažuje podávat další žádost o platbu, musí rozdíl vrátit Fondu do 30 dnů poté, co odpadl účel akce, pro který je podpora poskytována.

Odpovídající část čerpané podpory je nutné vrátit Fondu dle následujících platebních údajů:

Bankovní účet:             40002-9025001/0710

Čerpání podpory proběhlo v uplynulých letech:

Variabilní symbol:       číslo smlouvy + 37 (např. 0301196137)

Specifický symbol:      11837

Čerpání podpory proběhlo v aktuálním roce:

Variabilní symbol:       číslo smlouvy + 27 (např. 0301196127)

Specifický symbol:      11827

O odeslání vratky, prosíme, informujte příslušnou projektovou manažerku.

Příjemce podpory obdržel v roce 2020 platbu odpovídající určitému počtu výměn zdrojů, avšak vzhledem k odkladu realizace výměny kotle na straně občana zatím nedošlo k poskytnutí zvýhodněné půjčky s tím, že výměna zdroje tepla se uskuteční až v létě 2021. Musí příjemce podpory v rámci ročního finančního vypořádání tyto zatím nevyužité finanční prostředky vracet?

Pokud nedošlo k uzavření smlouvy o půjčce mezi příjemcem podpory a občanem, tak příjemce podpory finanční prostředky nevrací. Dílčí termín pro poskytnutí půjčky občanům není stanoven, je však nutné se řídit dalšími termíny ve smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené mezi příjemcem podpory a Fondem.

Jak má postupovat příjemce podpory, který se rozhodl, že již nebude realizovat žádný projekt v Cíli 2?

Příjemce podpory tuto změnu oznámí písemně své projektové manažerce. Odstoupení příjemce podpory od realizace Cíle 2 u již uzavřených smluv o poskytnutí podpory bude řešeno změnou formy podpory z dotace na bezúročnou půjčku. Dodatek ke smlouvě bude uzavřen na základě změny rozhodnutí ministra a bude obsahovat také informace o termínech a způsobu splácení půjčky. Pokud již příjemce dotaci nebo její část čerpal, je povinen v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou o rozpočtové skladbě provést přeúčtování předmětných částek z dotace na půjčku.

Může příjemce podpory použít na realizaci Cíle 2 celou částku odpovídající typu nového zdroje tepla 200 000/150 000 Kč přestože došlo k uzavření smlouvy o zvýhodněné půjčce mezi občanem a obcí na nižší částku?

Ano. Příjemce podpory byl s touto informací obeznámen na základě informačního dopisu, který byl zaslán příjemcům podpory v dubnu roku 2020.

Může příjemce podpory využít načerpané finanční prostředky krátkodobě v rámci svého „cashflow“ na jiný účel, než je uvedeno ve smlouvě?

V souladu s rozpočtovými pravidly není možné načerpané finanční prostředky ani krátkodobě a dočasně využít na jiný účel, než je uvedeno ve smlouvě – tj. na realizaci Cíle 1 a projektů Cíle 2.

Je nutné žádat o změnu smlouvy, když byla dotace na výměny kotlů poskytnuta jako investiční, nicméně projekt v rámci Cíle 2 je neinvestiční/částečné neinvestiční?

Dle konzultace s Ministerstvem financí není změna smlouvy v takovémto případě nutná a v zásadě ani možná, jelikož pokud již byly prostředky proplaceny jako investiční, nelze je dodatečně měnit na neinvestiční. Oba cíle programu je nutné chápat jako samostatné finanční toky, které by měly být vedeny v účetnictví obce odděleně. Investiční charakter podpory vplacené SFZP ČR vyplývá z účelu Cíle 1, kterým je výměna nevyhovujících kotlů u občanů. Následná realizace projektů Cíle 2 je sice nutnou podmínkou pro splnění závazků obce vůči SFŽP ČR, avšak je nezbytné ji účetně oddělit.

Dokumenty k výzvě